אי קיום הפרדה מלאה בין אזור העישון לבין האזור ללא עישון

אי קיום הפרדה מלאה בין אזור העישון לבין האזור ללא עישון, והקצאת שטח העולה על השטח המותר בחוק למניעת עישון כאזור עישון. נטען כי המשיב 2 נושא באחריות אישית למחדלי המשיבה 1. המשיבים לא הגישו תשובתם לבקשת האישור, אך בבקשה לאישור ההסדר טענו כי מדובר בתביעה שאינה ראויה להידון כתובענה ייצוגית; כי הם מיישמים בקפדנות את הוראות החוק למניעת עישון והתקנות על פיו; כי קיימת הפרדה מלאה בין אזור העישון לבין האזור ללא עישון, כשהמעבר בין האזורים מתבצע דרך דלתות שנסגרות ונפתחות באופן אוטומטי באמצעות גלאי נפח; וכי בשטח המיועד לעישון ישנם סידורי אוורור משוכללים, לרבות מערכת מיזוג אויר נפרדת ומערכת לשאיבת עשן. כך שהעישון אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המסעדה. המשיבים סבורים כי שטחו של האזור המיועד לעישון אינו עולה על רבע של השטח הפתוח לציבור אולם בשל חששם מפרשנות שתקבע כי המונח מתייחס לשטח ברוטו, שאז קיימת אפשרות כי המסעדה אינה עומדת בדרישות החוק, החליטו המשיבים לאמץ את הסדר הפשרה. הצדדים מבקשים לאשר הסדר פשרה, שאלו עיקריו: קבוצת התובעים היא "כל אדם אשר פקד את בית העסק מיום 7.11.07 באזור ללא עישון ונחשף לעישון בניגוד להוראות חוק מניעת עישון". המשיבים מתחייבים להפסיק את העישון באופן גורף בכל שטח המסעדה. התחייבות זו אינה מוגבלת בזמן. המשיבים ו/או מי מטעמם יהיו רשאים בעתיד להתיר את העישון במסעדה, ובלבד שיעמדו בהוראות החוק למניעת עישון. במידה והמשיבים ו/או מי מטעמם יתירו את העישון במסעדה שלא בהתאם להוראות החוק, ותוגש תביעה ייצוגית בעניין - לא יהווה הסכם זה מעשה בית דין בקשר לחברי הקבוצה, והם יהיו רשאים להצטרף לכל תביעה ייצוגית עתידית או להגיש תביעה אישית עצמאית. המשיבים יעניקו פיצוי לטובת הציבור, בדמות תרומה בסכום של 60,000 ₪ לאגודה למלחמה בסרטן. בתוך 120 יום ממועד אישור הסדר הפשרה תוגש לבית המשפט הודעה על ידי הצדדים כי בצעו התחייבויותיהם לפי ההסדר (סעיפים 5ב -5ג לעיל). מומלץ לקבוע גמול למבקש בסכום של 45,000 ₪ ושכר טרחה לבא כוחו בסכום של 10,000 ש"ח כולל מע"מ. הסכומים ישולמו בתוך 14 יום מיום אישור הסדר הפשרה. הצדדים סבורים שאין למנות בודק משום שההסכם אינו מעורר שאלה שבמומחיות; משום שההסדר כולל הבטחת דרך התנהלות עתידית; ומשום שהנזק העיקרי הוא נזק בלתי ממוני שהערכת הפיצוי בגינו היא עניין שבמומחיות שיפוטית. במידה וימונה בודק, מוסכם על הצדדים כי המשיבה תישא בתשלום שכרו. לאחר שלא מצאתי לדחות את הסדר הפשרה על הסף, הוא פורסם ברבים, ולא נתקבלו התנגדויות מצד חברי הקבוצה (החלטה מיום 21.8.13). ביום 23.10.13 הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי הוא אינו מתנגד להסדר, אולם העיר כי כחלק ממנגנון הפיקוח על בצוע ההסדר, רצוי לקבוע ששיעור מסוים משכר הטרחה שייפסק לב"כ המבקש, ישולם רק לאחר הדיווח לבית המשפט אודות בצוע ההסדר. תיקון ההסדר לכאורה ניסוח הסכם הפשרה כלל גם מקרה אפשרי, אם כי בדוחק, שבו יטען לקוח כי כתוצאה מן החשיפה לעשן הסיגריות במסעדה נגרם לו נזק ממשי. על מנת למנוע אפשרות של פגיעה אפשרית בזכויותיו של מאן דהוא, הסכימו המשיבים להגביל את ההסכם, כך שבפרק הויתור על תביעות בהסכם הפשרה יתווסף: "מוחרג נזק שאינו נזק ממון בשל מחלה שפרצה, אם וככל שיוכח קשר סיבתי מלא בין פרוץ המחלה לבין פעילות המשיבה 1". אישור ההסכם בהמשך להחלטתי מיום 21.8.13 החלטתי לאשר את ההסדר שעונה לדעתי על דרישות סעיף 19(א) בחוק תובענות ייצוגיות שזו לשונו: "בית המשפט לא יאשר הסדר פשרה אלא אם כן מצא, כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בענינם של חברי הקבוצה, ואם הבקשה לאישור הסדר הפשרה הוגשה לפני שאושרה התובענה הייצוגית - גם כי קיימות, לכאורה, שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וכי סיום ההליך בהסדר פשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין". ההסדר שגובש על ידי הצדדים נותן מענה לנושא התובענה הייצוגית: אכיפת החוק למניעת עישון והרתעה מפני הפרתו. המשיבים התחייבו להפסיק עתה את העישון באופן גורף בכל שטח המסעדה. בעתיד יהיו רשאים להתיר את העישון, אם יעמדו בדרישות החוק למניעת עישון. במידה שיתירו את העישון תוך הפרת דרישות החוק - לא יהווה ההסדר מעשה בית דין נגד חברי הקבוצה. בנוסף, ניתן פיצוי לטובת הציבור בסכום של 60,000 ₪. ההסתייגות המתייחסת למקרה הרחוק של מי שחלילה יחלה בשל החשיפה במסעדה מאיינת את החשש מפני הכללת נזקים משמעותיים בגדר ההסדר כאן. הפשרה מייתרת את הדיון בבקשת האישור ובתובענה, ובהידרשות לסוגיות שהועלו בהן. על כן אני סבורה כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר - ויש לאשרו. מינוי בודק לא מצאתי לנכון למנות בודק להערכת ההסדר. הסדר הפשרה אינו מבוסס על חישובים או כימות, לא כלפי העבר לבחינת ההפרה, ולא כלפי העתיד - לבחינת התחייבויות המשיבים לפי הסדר הפשרה. תכליתו העיקרית של ההסדר היא אכיפת החוק למניעת עישון, והערכתו אינה דורשת מומחיות מלבד זו של בית המשפט (השוו: ת"צ (מחוזי מרכז) 164-12-07 שלומי שרייר נ' מהדרין בע"מ פסקה 19 (24.2.2009)). על כן לא מצאתי לנכון למנות בודק ולהכביר הוצאות. גמול ושכר טרחה בהתאם לסעיפים 22 ו-23 בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006, על בית המשפט להתחשב, בין היתר, בטרחה שטרח התובע הייצוגי ובא-כוחו ובסיכון שלקחו על עצמם בניהול התביעה; במורכבות ההליך; במידת החשיבות הציבורית שבתובענה הייצוגית; ובתועלת שהביאה התובענה הייצוגית לקבוצה. כן יישקל הפער בין הסעדים שנתבעו לבין אלו שנפסקו בתובענה. בנוסף, יש לשקול שיקולים הנוגעים לתמריצים להגשת תובענה ייצוגית ראויה ולמנוע תביעות סרק; את התנהלותם של בא-כוח התובע המייצג; ויש להימנע מפסיקת שכר טרחה שיעקר את טובת ההנאה אשר אמורה לצמוח לקבוצה או יפחית ממנה באופן בלתי סביר [ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' דן רייכרט (23.5.2012); רע"א 2362/08 תדיראן מוצרי צריכה בע"מ נ' אמיר שהי שאול בפסקה 7 (14.12.11); ע"א 10085/08 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' ראבי (4.12.11) (עתירה לדיון נוסף על פסק הדין בענינים שאינם נוגעים לעניננו נדחתה- דנ"א 9416/11; ע"א 9134/05 אליעזר לויט נ' קו אופ צפון אגודה שיתופית לשירותים בע"מ פסקאות 12-14 (7.2.2008)]. הצדדים המליצו לשלם למבקש גמול בסך 45,000 ₪ ושכר טרחה בסכום של 10,000 ₪ כולל מע"מ. בדיון שהתקיים ביום 27.11.2013 הסביר ב"כ המבקש כי המלאכה העיקרית נעשתה בידי המבקש, ומשום כך מירב הסכום הוא לזכותו. לתובענה שלפניי חשיבות ציבורית ברורה, ועניינה באכיפת החוק למניעת עישון, והרתעה מפני הפרתו. לאור האמור מצאתי לנכון לאשר כמבוקש את הגמול ושכר הטרחה, שעולים בקנה אחד עם הפסיקה המקובלת בתחום זה. עם זאת, תפקיד המבקש ובא כוחו לא הסתיים, ויהיה עליהם לבחון גם את בצוע ההסדר: התרומה תועבר אמנם ע"י המשיבים, אך בלווית מכתב שיקבל הסכמת ב"כ המבקש מראש, ולפיו יובהר כי התרומה ניתנת מכח הסדר פשרה בתביעה זו, שעניינה טענה בדבר הפרת חוק איסור העישון. בתום 120 יום מהיום (תום התקופה שבמהלכה התחייבו המשיבים לקיים התחיבויותיהם על פי ההסדר), על המשיבים למסור הודעה מלווה בתצהיר שיפרט את פרטי ביצוע ההסדר. ב"כ המבקש יבחן את האמור, ויודיע תוך 30 יום מקבלת ההודעה אם נחה דעתו כי ההסדר בוצע כהלכתו. מובהר, כי לצורך פקוח על בצוע ההסכם, יפוצל התשלום למבקש ולבא כוחו כדלקמן: 60% ממנו ישולם לפי הסכמת הצדדים, ואילו 40% הנותרים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית ישולמו לפי החלטה שתינתן לאחר שתתקבל עמדתם אודות ביצוע הסדר הפשרה. אם כן, אני מאשרת את הסדר הפשרה על התיקון שנערך בו בהחלטה זו (סע' 8), ונותנת לו תוקף של פסק דין. קבוצת התובעים הוגדרה בסעיף 5א לעיל, ועילות התביעה צוינו בסעיף 2 בפסק הדין. המשיבים יפרסמו את ההודעה בדבר אישור הסדר הפשרה, בנוסח שצירפו, כקבוע בסעיף 25(א)(4) בחוק תובענות ייצוגיות. תזכורת פנימית להודעה בדבר בצוע ההסדר נקבעת ליום 27.4.14. המזכירות תואיל לשלוח העתק פסק הדין בצירוף הסדר הפשרה (כאמור בסעיף 19(ה) בחוק תובענות ייצוגיות) למנהל בתי המשפט, לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות. טבק / סיגריותעישון במקומות ציבוריים