זכות העיכבון - סעיף 31 לחוק המכר

העיכבון הוא סעד עצמי שנועד לאפשר לנושה לממש את זכותו כלפי החייב בעצמו, ללא התדיינות משפטית. במסגרת הסעד, ניתנת הזכות לעכב נכס כערובה לחיוב, עד לסילוקו של החיוב במלואו. על דיני העיכבון חלות שתי מערכות דינים: האחת היא ההסדר הכללי המצוי בסעיף 11 לחוק המיטלטלין, תשל"א - 1971 (להלן:"חוק המיטלטלין"), המתווה את הכללים להפעלת הזכות ומהותה; והשנייה היא הוראות העיכבון הפזורות בחוקים שונים, המהוות מקור בדין ליצירת זכות בתחומים מסוימים. בענייננו, הואיל והמבקשת קיבלה על עצמה לספק את החומרים לבנייה, מסווגת העסקה, ע"פ מבחן "הספקת החומרים", כעסקת מכר, ועל כן חל עליה סעיף 31 לחוק המכר, תשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק המכר") (ראו לעניין זה, לדוגמא, רע"א 5095/93 פ.א. ארבן בנייה בע"מ נ' גבי א.ג.ר. שותפות לבנין ופיתוח, פ"ד מט(1) 730 (1995) סעיף 31 לחוק המכר קובע כדלקמן: למוכר תהא זכות עכבון על הממכר כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן הקונה עקב עסקת המכר; וכן תהא זכות עכבון לקונה כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המוכר, אם קיבל את הממכר ועליו להחזירו למוכר. מי שיש לו זכות עכבון לפי סעיף קטן (א) זכאי לדחות את הובלת הממכר או לשמור לעצמו את הזכות לשלוט בו תוך כדי הובלתו ולמנוע את קבלתו על ידי הצד השני. סעיף 11 לחוק המיטלטלין קובע כדלקמן: (א) עיכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החיוב. (ב) עלה שווי המיטלטלין המעוכבים על שווי החיוב במידה בלתי סבירה, זכאי החייב לשחרור מקצת המיטלטלין אם הם ניתנים להפרדה לחלקים. (ג) החייב זכאי לשחרר את המיטלטלין מן העיכבון במתן ערובה מספקת אחרת לסילוק החיוב. (ד) הוציא הנושה מרצונו את המיטלטלין המעוכבים משליטתו, יפקע העיכבון. (ה) מקום שיש עיכבון במקרקעין, יחולו הוראות סעיף זה גם עליו; כן יחולו הוראות סעיף זה על עיכבון על פי הסכם, כשאין בהסכם הוראות אחרות לענין הנדון. בספרה של פרופ' נינה זלצמן, עיכבון (הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ח), בעמ' 122 - 130, נאמר, כי ארבע תכונות נדרשות להחזקה המקימה זכות עיכבון: (א) על ההחזקה להיות כדין; (ב) על ההחזקה לקיים את מרכיב השליטה, הכולל שני רכיבים - רכיב פיזי, יכולת המחזיק לשלוט בנכס לצורך עשייה פיזית בנכס, ויכולת למנוע מאחר להגיע לעשייה פיזית בנכס; ורכיב נפשי, שעניינו מודעות ורצון של המחזיק לשלוט; (ג) על ההחזקה לנבוע באופן בלעדי מזכות העיכבון; (ד) ההחזקה בנכס צריכה להיות רצופה. זכות עיכבוןעסקת מכר