בקשה לאכיפת שעבודים ובגדרה בקשה למנות כונס נכסים זמני לחברות

בקשה לאכיפת שעבודים ובגדרה בקשה למנות כונס נכסים זמני לחברות שבכותרת. במקביל, הוגשו שתי בקשות לפירוק המשיבה 1, אלווריון בע"מ (להלן: "החברה"). האחת, על ידי עובדי החברה (פר"ק 26572-07-13) והשנייה, ע"י ר.ה. אלקטרוניקה בע"מ (פר"ק 27688-07-13). מטעמי נוחות, התקיים דיון בשלוש הבקשות, וההחלטה ניתנת בשלושת התיקים, הגם שהם לא אוחדו. החברה הינה חברה ציבורית העוסקת בתחום היי-טק בעצמה ובאמצעות חברות הבנות שלה, המשיבות 2 ו-3. פעילותן של החברות מתבצעת הן בארץ והן בחו"ל, משרדיהן הועתקו לאחרונה לראש העין, והן מעסיקות כ-150 עובדים. הבנק הינו נושה מובטח של החברות, אשר העמיד להן או למי מהן מימון בסך כולל של כ-30 מיליון דולר, אשר להבטחתו ניתנו לטובתו שעבודים על רכוש החברות. החברות חייבות לבנק סך של כ-3,243,425 דולר נכון למועד הגשת הבקשה. לעמדת הבנק, התקיימו התנאים להורות על מימוש השעבודים, לאחר שהתדרדר מצבה הכספי של החברה והיא נקלעה לקשיים. לעמדתו, הפרו החברות פעם אחר פעם את התחייבויותיהן כלפי הבנק לפי הסכם המימון. במועד הגשת הבקשה, כך נטען, לא עומדות החברות בתנאי המימון הקבועים בהסכם ההלוואה, והן חורגות מהסכום המקסימאלי המותר על פי הסכמי הליווי. הבנק אף טוען לקשיים של החברות לעמוד בעתיד בהתחייבויותיהן, תוך שמפנה, בין היתר, לכך שבדוחותיה הכספיים של החברה מיום 31.3.13, נרשמה הערת "עסק חי". לאור כל האמור, עתר הבנק לאכוף את השעבודים בדרך של מינוי כונס נכסים קבוע על הנכסים של החברות ששועבדו לטובתו. בד בבד עתר הבנק למינוי רו"ח יואב כפיר ככונס נכסים זמני. סמוך לאחר הגשת בקשת כינוס הנכסים הגישה החברה תגובה לבקשה. בתגובה הודיעו החברות, כי הן נקלעו לקשיים תזרימיים חמורים, וזאת בעיקר נוכח הודעות של מספר לקוחות שאין בכוונתם לפרוע את חובותיהם לחברה הנאמדים במיליוני דולרים. עוד נמסר, כי החברות היו במגעים מהותיים עם כמה גופים לגיוס הון, ברם נוכח קשיים בגבייה כאמור לעיל, המגעים לא צלחו. במכלול הדברים, לרבות לאחר שהתברר שאין מקורות לממן את הפעלת החברות, הגירעון התזרימי שילך ויגדל, הן בחרו שלא להתנגד לבקשת כינוס הנכסים, ולהשאיר לשיקול דעת בית המשפט ליתן כל הוראות כפי שימצא לנכון. במקביל, הוגשו כאמור שתי בקשות פירוק, אשר בד בבד להגשתן התבקש בית המשפט למנות גם מפרק זמני. בדיון היום במעמד הצדדים, תיאר ב"כ החברות את מצבן הכללי של אלה. בגדר זאת, נמסרו נתונים עקרוניים באשר למצב הפיננסי, להתחייבויות כלפי עובדים, לצורך בהמשכיות של פעילות החברות, לגביית חובות, להון חוזר דרוש וכדומה. הוסכם, כי ההכרעה תהיה לגוף העתירה העיקרית לאכיפת השעבודים ולא רק הכרעה בסעד הזמני של מינוי כונס נכסים זמני. מדברי עו"ד פפר, ב"כ החברות עולה, כי לחברות חובות במיליוני דולרים לנושים שונים וכן חוב לעובדים, כאשר למיטב ידיעתו שולם שכר חודש יוני 2013 וכן הניכויים בגינו. עוד נמסר על חובות של ספקים של החברות. ב"כ הבנק וב"כ מבקשי הפירוק, חזרו על הבקשות וכאמור בדבריהם בפרוטוקול, תוך שהדגישו, בין היתר, את הצורך בהמשך העסקת עובדים, הבטחת שכרם והסדרת תשלום הכספים המגיעים להם. נציג הכנ"ר בדעה שהחברות אינן יכולות לעמוד בהתחייבויותיהן, וכי יש למנות להן בעל תפקיד. מכתבי הטענות, כמו גם מתגובת החברות והאמור בדיון, דומני שאין מחלוקת, כי אין ביכולת החברות לעמוד בהתחייבויותיהן כלפי נושיהן, וכי הן נמצאות בחדלות פירעון. משכך, קמו התנאים להורות על אכיפת השעבודים לטובת הבנק ומינוי בעל תפקיד לשם כינוס נכסיהם ומימושם בדרך המיטבית. נתתי דעתי לבקשות הנושים למינוי מפרק זמני בצד כונס הנכסים. סבורני, כי בעת שבה אנו מצויים, קרי, תחילת הליך חדלות הפירעון, וכאשר לא הוצג צורך חיוני במינוי מפרק זמני, אזי אין מקום למנות בעל תפקיד נוסף. עם זאת, ככל שהנושים יסברו בהמשך שיש צורך במינוי מפרק זמני, פתוחה לפניהם הדרך לשוב ולעתור לבית המשפט בעניין. משכך, ניתן בזאת פסק דין הנעתר לתובענה ומורה על אכיפת השעבודים ומינוי כונס נכסים קבוע לחברות: חברת אלווריון בע"מ, חברת אלווריון ישראל (2003)) בע"מ וחברת וויביון בע"מ. הנושים וכן הכנ"ר תמכו במינויו של רו"ח יואב כפיר ככונס נכסים, כמוצע בתובענה. לאור כל האמור, אני ממנה את רו"ח יואב כפיר ככונס נכסים קבוע לנכסי החברות. כונס הנכסים מוסמך לקבל לרשותו את כל רכוש החברות ולנקוט בכל הפעולות הדרושות לשם הבטחתו, שמירתו ותפעולו, וכן יפעל להמשך פעילות עסקיהן של החברות. כל בעל תפקיד ועובד של מי מהחברות ישתף פעולה עם כונס הנכסים, ובגדר זאת ימציא לכונס הנכסים את המידע הנדרש על ידי האחרון לשם ביצוע תפקידיו, כמפורט לעיל. ממועד זה ואילך, נאסר על החברות לבצע כל פעולה שהיא שאינה בגדר מהלך עסקים רגיל, בין במישרין ובין בעקיפין ללא אישורו של כונס הנכסים, לרבות פעילות פיננסית. אני מסמיך את כונס הנכסים להעסיק עובדים, ככל שיידרש לשם המשך הפעילות, ולאחר בקשה סדורה שתוגש בעניין. כמו כן יוסמך כונס הנכסים לחתום על המסמכים הדרושים לשם שחרור כספים לעובדים מקופות גמל וכדומה, ובהתאם לפנייה לבית המשפט. כונס הנכסים יחיש את ביצוע הפעולות הדרושות לשם מימוש נכסי החברות ופעילותן אך להסרת ספק, אין באמור כדי להתיר בשלב זה את המכירה עצמה. הואיל ועסקינן בחברות שלהן פעילות נמשכת ובגדר זאת מתן שירות ללקוחות ומכירה של מוצרים ושירותים המחייבת בין היתר גם העסקת עובדים ונותני שירותים אחרים, ברי שיהיה צורך במימון דחוף ראשוני לשם המשך הפעילות האמורה ועל הבנק יהיה לדאוג לכך כבר בעת הקרובה ולאחר קבלת דו"ח ראשוני של כונס הנכסים. כונס הנכסים יגיש דו"ח ראשוני לבית המשפט תוך 3 ימי עסקים מהיום עם העתק לב"כ הנושים. כונס הנכסים הזמני יפקיד התחייבות עצמית ע"ס 250,000 ₪ להבטחת כל נזק כתנאי למינויו. שעבודכינוס נכסים