סעיף 13(א)(7) לחוק אימוץ ילדים - בחינת מסוגלות הורית מנקודת מבט אובייקטיבית

העולה מהאמור בסעיף 13(א)(7) לחוק אימוץ ילדים הוא כי בחינת המסוגלות ההורית הינה מנקודת מבט אובייקטיבית, דהיינו אם המערערת מסוגלת לדאוג לקטינות כראוי, ולא אם היא מעוניינת בכך, כפי שהסביר כבוד השופט (כתוארו אז) ברק בע"א 594/84 פלונית נ' לשכת העבודה והרווחה, פד"י לט(2) 570, 573, (23.6.1985): "לעניינו של ההורה המבחן הוא אובייקטיבי. השאלה אינה, אם ההורה רוצה לדאוג לקטין אלא אם הוא מסוגל לכך... לשונו של החוק מצביעה על מבחן אובייקטיבי, כאשר גורם המפתח הוא עצם מסוגלותו של ההורה לדאוג לילדו. [...] נמצא כי השאלה הניצבת כיום לפני בית המשפט אינה גישתו הסובייקטיבית של ההורה אלא מצבו האובייקטיבי..." קטיניםאימוץמסוגלות הורית / יכולת הורית