הימנעות מפניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית

הימנעות מפניה מוקדמת לפני הגשת תביעה ייצוגית סוגיית הפנייה המוקדמת לרשות מעוררת, בדומה לסוגיות רבות נוספות בתחום התובענות הייצוגיות, את הקונפליקט הבסיסי בין אינטרס המבקש לבין אינטרס הקבוצה המיוצגת הידוע כבעיית הנציג. מחד, פניה מוקדמת לרשות עשויה לשרת את טובת הקבוצה בצורה מיטבית, שכן היא עשויה להביא להפסקת ההתנהגות הבלתי חוקית במהירות. מאידך, פנייה מוקדמת שהרשות נעתרת לה מייתרת את הצורך בהגשת התובענה באופן שימנע מהמבקש את הגמול הצפוי בגין הגשתה. כך ככלל, כך בוודאי במקרה בו הנושא של אופן חישוב ריבית הפיגורים כבר נידון בערכאות בהקשר של רשויות מקומיות אחרות. בהחלט ייתכן כי לו היה המבקש פונה, הייתה נעתרת הרשות (לאור ההליכים האחרים) ומשנה את אופן הגבייה. יש להדגיש, כי במקרה זה הקופה הציבורית נושאת הן בעלויות ניהול התביעה, הן בהוצאות והגמול שיש מקום לפסוק לתובע. לו פנייה מוקדמת הייתה מייתרת את ההליך היו נחסכות ההוצאות כולן וציבור תושבי העיר היה נשכר. העירייה הייתה משנה את התנהלותה ללא כל הוצאה בגין הליכים משפטיים. הימנעות מפניה מוקדמת, בנסיבות בהן טובת הקבוצה מחייבת זאת, אך משיקולי גמול ושכר טרחה, מצדיקה, לטעמי, הפחתה בסכומי הגמול ושכר הטרחה שיפסקו (ראו לעניין זה גם את עמדתו של כב' השופט גרוסקופף בת"צ 36086-07-11 (מרכז) חרסט נ' ידיעות אינטרנט (ניתן ביום 19.9.12). עוד ראו, בין רבים, ת"צ (נצ') 56378-04-13 יאסר פואז נ' מועצה מקומית עילבון (ניתן ביום 16.9.13); ת"צ (נצ') 7149-11-12 מכרם אבו שקארה נ' מועצה מקומית מג'אר (ניתן ביום 17.3.13); ת"מ (חי') 19836-05-12 האני יונס נ' המועצה המקומית ערערה (ניתן ביום 25.11.12). מנגד ראו ת"מ (חי') 43482-02-13 ואיל יאסין אבו דאוד נ' מועצה מקומית מג'ד אלכרום (ניתן ביום 18.12.13)). תביעה ייצוגית