תביעה ייצוגית: עקב כך שכל חלק מ"ר חויב כמ"ר שלם (ארנונה)

תביעה ייצוגית: עקב כך שכל חלק מ"ר חויב כמ"ר שלם (ארנונה) תמצית בקשת האישור - המבקשת מחזיקה בנכס למגורים בתחומה של המשיבה (להלן: "הנכס") בשטח של 116.53 מ"ר המחויב בפועל לפי שטח של 117 מ"ר. תקנה 3(א) בתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות, התשס"ז-2007 (שנחקקה מכוח סעיף 8 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב, התשנ"ג-1992) קובעת כי "חישוב שטחו של נכס לצורך הטלת ארנונה כללית יהיה במטרים רבועים; הארנונה הכללית אשר תוטל על נכס תהיה בסכום המתקבל ממכפלת מספר המטרים הרבועים של הנכס בסכום הארנונה למטר רבוע". מכאן, יחידת הבסיס היא "מטר רבוע" שלם ולא חלקי מטר רבוע והסכום לחיוב הוא המכפלה של התעריף לחיוב במספר המטרים הרבועים השלמים. המשיבה, קבעה בצו הארנונה שלה כי "חלק מיחידת שטח נוסף, העודף על יחידת השטח השלמה האחרונה של נכס, השווה או העולה על 0.5 מ"ר או 0.5 דונם, לפי העניין, ייחשב כיחידת שטח שלמה נוספת". למשיבה אין סמכות לחייב בגין חלק ממ"ר אלא רק בגין מ"ר שלם (כך למשל שטח של 20.90 מ"ר יחויב לפי 20 מ"ר) (להלן: "העילה הראשונה"). למשיבה גם אין סמכות ל"עגל" את שטחי הנכסים ולחייב בארנונה בגין שטחים שאינם קיימים, לכל היותר רשאית המשיבה להטיל ארנונה לפי השטח הקיים בפועל (הכולל חלק ממ"ר) (להלן: "העילה השנייה"). הקבוצה על פי בקשת האישור: "נישומים להם נכס בתחום שיפוטה של המשיבה ואשר חויבו בארנונה בגין נכסיהם בשטח העולה על נכסיהם בפועל (כל מי ששטחו עולה על 5.X מ"ר), זאת עקב שיטת 'עיגול שטחים' הנהוגה בידי המשיבה מזה שנים רבות... המשיבה נדרשת להשיב את הסכומים שנגבו ביתר בגין 24 החודשים הקודמים למועד הגשת התובענה וכן בגין התקופה שמיום הגשת התובענה ועד ליום בו תחדל המשיבה מלעשות כן" (סעיף 13 בבקשת האישור) (ההדגשה במקור). הצדדים הגישו ביום 12.1.14 הודעה משותפת על חדילה של המשיבה מגבייה ביחס לעילה השנייה ועל הסתלקות המבקשת מהעילה הראשונה. העילה השנייה - הודעת חדילה הודעת החדילה - ביום 12.1.14 כאמור הגישו הצדדים הודעה משותפת על חדילת המשיבה מגבייה בהתאם לסעיף 9 בחוק שנתמכה בתצהירו של מר ערן לבב, גזבר המשיבה (להלן: "הודעת החדילה" ו"תצהיר לבב", בהתאמה). וכך הצהיר מר לבב בתצהירו: "4. כבר במהלך חודש אוגוסט 2013 החלה המועצה, ביוזמתה, ועוד טרם להגשת הבקשה נשוא הליך זה (מיום 07.10.13) לחדול מגביה, וזאת בכל הנוגע לרכיבי התובענה כמצוינים הסעיפים 4, 7, 17 לבקשה, הנוגעים לעיגול שטחים, כך שחיובי הארנונה יוטלו בהתאם לגודלם המדויק של השטחים. במהלך התקופה שמחודש אוגוסט 2013 (8/13) תוקן חיוב הארנונה עבור כ- 300 נכסים. 5. בהתאם לכך, כבר החל מיום 01.08.13 (להלן: "'המועד הקובע') החלה המועצה לחייב את הנכסים בתחומה בארנונה כללית בהתאם לגודלם המדויק, ללא עיגול כלפי מעלה או מטה. ... 7. ". (ההדגשות במקור) (סעיפים 5-4 בתצהיר לבב). מר לבב הצהיר כי הודעות על החדילה מגבייה החל מיום 1.8.13 יימסרו לנישומים בחשבון החיוב הקרוב, וכן כי החדילה מגבייה מצריכה תקופת היערכות בת 8 חודשים מיום 1.8.13 עד לסיום עדכון ספרי המשיבה בהתאם לסקרי מדידת שטחי המגורים שבשטחה. עוד הצהיר כי "המועצה מתחייבת להשיב כספים גם לנישומים, אשר חדלו להחזיק בנכסים במהלך תקופת ההיערכות, ואשר החזיקו בנכס בתקופה מאוחרת ליום 01.08.13" (סעיף 6.ה. בתצהיר לבב). בהמשך להחלטתי מיום 12.1.14 הוגש תצהיר נוסף של מר לבב בו הצהיר כי "אבקש להבהיר, למען הסדר הטוב, כי התחייבות המועצה לחשב את חיובי הארנונה בהתאם לגודלם המדוייק של הנכסים, והחלת חישוב החיובים לפי גודל מדוייק החל מהמועד הקובע, ובכלל זאת השבת כספים למפרע החל מהמועד הקובע - הינה התחייבות שתחול על כלל הנישומים בתחומה של המועצה" (סעיף 3 בתצהיר לבב הנוסף שהוגש ביום 14.1.14). בסעיף 7 לתצהירו הצהיר מר לבב כך: "מכל מקום, המועצה מתחייבת, כי החל מהמועד הקובע, היינו החל מיום 01.08.13, יחושבו חיובי הארנונה של כלל הנכסים עפ"י גודלם המדויק, בהתאם לנתונים שהתקבלו מהמועד הקובע ואילך, ובמסגרת תקופת ההיערכות, ללא עיגול השטחים כלפי מעלה או מטה" (סעיף 7 בתצהיר לבב). אשר לחדילה מגבייתם של "חובות עבר" הצהיר מר לבב כך: "החדילה מעיגול שטחים משתרעת גם על חובות עבר שהוטלו עובר למועד הקובע אך טרם הוסדרו, כך שהחיוב לפי שטח מדויק הינו גם ביחס לנישומים עליהם הוטלו חיובים לפי שטחים מעוגלים עובר למועד הקובע, ואשר נמנעו מלשלם את חובם עובר למועד זה" (סעיף 8 בתצהיר לבב). סעיף 9 בחוק קובע כדלקמן: "(א) הוגשה בקשה לאישור בתביעה כמפורט בפרט 11 בתוספת השניה (בחוק זה - תביעת השבה נגד רשות), לא ידון בה בית המשפט אלא לאחר שחלפה תקופה של 90 ימים מהמועד שבו הוגשה הבקשה לאישור ובית המשפט רשאי להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו (בסעיף זה - המועד הקובע). (ב) בית המשפט לא יאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, אם הרשות הודיעה כי תחדל מהגביה שבשלה הוגשה הבקשה לאישור והוכח לבית המשפט כי היא חדלה מהגביה כאמור לכל המאוחר במועד הקובע. (ג)...". "המועד הקובע" חל תשעים יום לאחר שהוגשה בקשת האישור (סעיף 9(א) בחוק). בענייננו, בקשת האישור הוגשה כאמור ביום 7.10.13 שעל כן הודעת החדילה, שהוגשה ביום 12.1.14 ולפיה חדלה המשיבה מגביית היתר החל מיום 1.8.13, ניתנה בהתאם לחוק. אשר לתקופת ההיערכות הנדרשת למשיבה להשלמת החדילה - נוכח העובדה שהמשיבה החלה בחדילה עוד בחודש אוגוסט 2013, עוד בטרם הוגשה בקשת האישור ונוכח התחייבות המשיבה להשיב את שתגבה ביתר לאחר 1.8.13 עד לתום תקופת ההיערכות ומסירת הודעות על החדילה לנישומים, אני סבורה שאין בכך כדי לאיין את החדילה או להוות טעם לדחייתה. על פי תצהירי לבב המשיבה חדלה מגבייתם של "חובות עבר". משמתקיים בענייננו האמור בסעיף 9(ב) אין לאשר את בקשת האישור ולכן בקשת האישור נדחית. אשר לפסיקת גמול ושכר טרחה לפי סעיף 9(ג) חוק - הצדדים המליצו בהסכמה על פסיקת גמול למבקשת בסכום של 3,000 ₪ ושכר טרחה לבאי כוחה בסכום של 11,800 ₪ (כולל מע"מ). לטעמם מדובר בסכומים סבירים המשקפים את התרומה של בקשת האישור לזירוז ולקציבת המועדים לתהליך שהמשיבה החלה בו. בנסיבות העניין אני סבורה כי הסכומים עליהם המליצו הצדדים הם ראויים וסבירים - בקשת האישור הוגשה אמנם לאחר שהמשיבה החלה בחדילה, אולם חדילה זו לא הושלמה ובמועד הגשת בקשת האישור עדיין המשיכה המשיבה בגביית היתר. בקשת האישור תחמה בזמנים את סיום החדילה מגביית היתר והביאה להתחייבות של המשיבה להשבת הסכומים שגבתה ביתר כבר מיום 1.8.13, כל זאת, עוד בטרם התקיים דיון ראשון בבקשת האישור. על כן אני מוצאת לאשר את הסכומים עליהם הסכימו הצדדים. העילה הראשונה - בקשת הסתלקות ביום 12.1.14 הגישו הצדדים במשותף בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשתה לאישור תובענה ייצוגית לפי סעיף 16 בחוק (להלן: "בקשת ההסתלקות"). המבקשת תמכה את בקשת ההסתלקות בתצהיר (שהגישה ביום 15.1.14) בו הצהירה כי היא מבקשת להסתלק מבקשת האישור ומתביעתה האישית הואיל והצדדים הגישו הודעת חדילה מוסכמת וכן נוכח פסיקת בית המשפט המחויז בת"צ (חי') 18289-02-12 עמר נ' עיריית חדרה שם "נקבע כי יש להטיל חיוב עפ"י השטח המדויק של הנכס, הרי שעמדת העירייה תואמת את הוראות הדין". המבקשת ובא כוחה הצהירו גם שלא קיבלו טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר להסתלקות המבקשת מהעילה הראשונה. טרם הוגשה תגובת המשיבה לבקשת האישור. לאחר שעיינתי בבקשת האישור ובתביעה האישית של המבקשת ולנוכח הצהרת המבקשת בתצהירה אני מאשרת את ההסתלקות. בנסיבות העניין כפי שפורטו לעיל לא ראיתי מקום ליתן הוראות לפי סעיף 16(ד)(1) לחוק. הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתייחס לעילה הראשונה נמחקת. תביעתה האישית של המבקשת בהתייחס לעילה הראשונה נמחקת אף היא. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. סוף דבר הבקשה לאישור התובענה הייצוגית נמחקת ביחס לעילה הראשונה ונדחית ביחס לעילה השנייה.הצדדים ישלחו עותק מפסק הדין למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס תובענות ייצוגיות. המשיבה תשלם למבקשת גמול בסכום של 3,000 ₪ ושכר טרחה לבאי כוחה בסכום של 11,800 ש"ח. תביעה ייצוגיתארנונה