עתירה להורות למנהל הבחירות שלא לפרסם תוצאות הבחירות לראשות העיר נצרת

עתר להורות למנהל הבחירות שלא לפרסם תוצאות הבחירות לראשות העיר נצרת 3. לטענתו של ג'ראייסי, 41 חיילים הצביעו מחוץ לעיר נצרת ומעטפותיהם, כלל לא נספרו. בנסיבות אלו, כך לטענת ג'ראייסי בבקשתו מנוע מנהל הבחירות מלפרסם את תוצאות הבחירות. 4. כב' השופטת י. שיטרית, אשר הייתה שופטת תורנית במועד זה, ואשר הבקשה הנ"ל נותבה אליה, החליטה להיעתר לבקשה, במעמד צד אחד בלבד, כאמור, ואסרה על מנהל הבחירות לפרסם את תוצאות הבחירות עד לדיון במעמד הצדדים שנקבע ליום 27.10.13, בפניי. 5. בין לבין, הוגשה על ידי ג'ראייסי עתירה מנהלית לגופה, ובה נתבע הסעד העיקרי והוא איתור מיידי של מעטפות החיילים וספירת קולותיהם גם לאחר המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 63(4) לחוק הבחירות, הוראה לספירת קולותיהם של 42 מצביעים אשר הצביעו במעטפות כפולות בקלפי המיועדת לאנשים מוגבלים בניידות וכן הוראה למנהל הבחירות שלא לפרסם את תוצאות הבחירות עד לביצוען של הפעולות דלעיל. 6. עוד ראוי לציין, כי במקביל הוגשה עתירה, גם על ידי מר משרקי מרואן (להלן: "מרואן" וכן יכונו להלן, ג'ראייסי ומרואן יחדיו "העותרים") שעניינה, אי פתיחת 42 "מעטפות כפולות" אשר הגיעו לוועדת הבחירות של עירית נצרת ממצבעים מוגבלים בניידות אשר הצביעו בקלפי המותאמת לאנשים מוגבלים בניידות. 7. תחילה הוגשה בקשתו כמו גם עתירתו של ג'ראייסי, אך ורק כנגד מנהל הבחירות ואולם, מר עלי סלאם (להלן: "סלאם") אשר הוא זה שלפי מניין הקולות קיבל 22 קולות יותר מאשר גראיסי ולפיכך ולכאורה ,באותו מועד ,הוא זה שזכה בבחירות לראשות עירית נצרת, לא צורף כמשיב לעתירה, ולבקשה. 8. משכך אפוא, ביקש סלאם להצטרף כצד לעתירה וכן ביקש לבטל את צו המניעה הארעי שניתן כאמור, ביום 24.10.13. 9. בין לבין הוגשו בקשות והודעות שונות, אשר אינם חשובות לפסק דיני זה ולכן אמנע מלפרטם. עם זאת, אציין רק, שהחלטתי בחלק מאותן בקשות, כי בכל הקשור לראש העתירה שעניינו, אי ספירת מעטפות של מוגבלים בניידות, הרי שמדובר בערעור בחירות כהגדרתו בחוק ומשכך, זה יידון בשעתו, ובנפרד. 10. ביום 27.10.13 התקיים בפניי דיון בנוכחות הצדדים הרלוונטיים כולם ובסופו של דיון החלטתי להאריך את תוקפו של צו המניעה הזמני שניתן על ידי כב' השופטת שיטרית עד לדיון הבא שנקבע להישמע בפניי ביום 31.10.13 וכן הוריתי למשיב מס' 1 - מנהל הבחירות באמצעות פרקליטות מחוז צפון, לערוך בירור עובדתי בדבר הצבעת אותם חיילים שנטען שהצביעו, וזאת לאחר פירוט שיתקבל מהעותרים. 11. על החלטתי זו הוגש ערעור לבית המשפט העליון, וכב' השופט ע. פוגלמן בפסק דינו מיום 31.10.13 הורה על ביטול החלטתי הנ"ל, על ביטולו של צו המניעה הזמני, וכן קבע ואני מצטט, כי "... למצער מדובר בערעור בחירות שהוגש טרם מועד, ולכן דינו, לכאורה, להידחות על הסף". הבקשות התלויות ועומדות 12. בעקבות החלטה זו פנו ביום 31.10.13 באי כוחו של סלאם בבקשה נוספת לסילוק על הסף של שתי העתירות וזאת בהסתמך על פסק דינו הנ"ל של כב' השופט פוגלמן ועל קביעתו שם, כי מדובר בערעור בחירות אשר ניתן להגיש רק לאחר שיפורסמו תוצאות הבחירות. 13. הוריתי למשיבים (ג'ראייסי, מרואן ופרקליטות מחוז צפון) להגיב לבקשה זו עד ליום 3.11.13. עוד הוריתי על ביטול הדיונים שהיו קבועים בפניי הן ליום 31.10.13 וכן ליום 3.11.13 ולשם הזהירות, קבעתי מועד לדיון ליום 10.11.13. 14. מסיבות שונות שאין צורך לפרטן כאן, לא הוגשו תגובות במועד האמור, וסופו של יום, רק ביום 5.11.13 הונחו בפניי התגובות כולן, כמו גם בקשות שונות של ג'ראייסי ומרואן, אליהם אדרש בהמשך. אוסיף ואעיר בעניין זה כי ביום 5.11. 13 הוגשה על ידי סלאם בקשה למתן החלטה לאלתר בבקשת הסילוק על הסף ,שכן עד לאותו מועד לא הוגשו תגובות העותרים אולם סברתי ,כי נכון להמתין עד לקבלת התגובות לגופן ואלו וכאמור לעיל , הגיעו באותו יום ולאחר בקשה זו. משכך הגיעה העת למתן החלטות לגופן. 15. עוד אוסיף, כי המשיב מס' 1, תמך בבקשות לסילוק על הסף. 16. כאמור לעיל, במסגרת התגובות שהוגשו על ידי העותרים, הוגשו בקשות שונות שעניינן, ל"הפוך את העתירה לבקשה לעיון לפי סעיף 96א'", וכן "בקשה לעיון לפי סעיף 96א'", כך שהסעד המבוקש בה, יהא צו עיון מכוח סעיף 96א', לחוק. 17. באת כוח המשיב מס' 1, במסגרת "בקשתה למתן הנחיות" הבהירה, כי היא מתנגדת לבקשה לתיקון העתירות ועל כך להלן. 18. אציין עוד, כי לא בקשתי תגובתו של סלאם, כשם שלא ביקשתי תגובתה של פרקליטות מחוז הצפון לבקשה לתיקון העתירות, שכן סבורני שדינן של בקשות אלו, וכפי שאבהיר להלן, להידחות על הסף. 19. אדון תחילה להלן, בנימוקי תגובת העותרים לבקשת סלאם לסילוק על הסף, ולאחר מכן, אדון בבקשות לתיקון העתירה ו/או בבקשה לעיון לפי סעיף 96א' לחוק. אקדים ואומר, כי בעת הדיון בבקשה לסילוק על הסף אתן דעתי גם לשאלה האם הפגמים שבעתירה וככל שאמצא כאלה, ניתנים לריפוי על דרך תיקון העתירה כבקשתם של העותרים. דיון בבקשה לסילוק על הסף טענות סלאם 20. טענתו של סלאם לעניין זה הינה פשוטה וברורה ונסמכת כאמור על פסק דינו של כב' השופט פוגלמן ועל הוראות החוק וכדלהלן. 21. לטענתו, שעה שקבע כב' השופט פוגלמן, כי מדובר למצער בערעור בחירות שהקדים את זמנו, הרי ששוב אין מקום לדון בעתירה. זאת ועוד, כך לטענתו, סעיף 72 לחוק הוא זה המסדיר את דרכי הערעור על תוצאות הבחירות והוא זה הקובע, כך בסעיף 79(ג) ו- 79(ה) הן את מועד הגשת הערעור בתוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות והן את דרך הדיון בערעור - לאמור "ערעור בחירות יידון בערעור מנהלי ...". 22. משכך, טוען סלאם כי דין העתירות סילוק על הסף, הן משום שהקדימו את זמנן והן משום שלא הוגשו כערעור בחירות. טענות מרואן 23. אפתח דווקא בטענתו של מרואן, שכן זה מודה, כך בסעיף 6 לתגובתו שאכן "... לא בשלו התנאים לדון בסעד שנתבקש בעתירה המקורית שכן טרם פורסמו תוצאות הבחירות, שהוא תנאי להגשת ערעור לפי סעיף 72(א) לחוק ...". 24. משכך אפוא, בפנינו, למעשה הודאת בעל דין שדין עתירתו, ללא תיקונה, סילוק על הסף. באשר לבקשה לתיקון העתירה, אדון כאמור להלן. טענות ג'ראייסי 25. חלק ניכר מתגובתו של ג'ראייסי, עוסק בפסק דינו הנ"ל של כב' השופט ע. פוגלמן תוך כדי קביעות, כי מדובר בפסק דין מוטעה ובלתי מחייב! מוסיף וטוען בא כוחו המלומד של ג'ראייסי, כי אני רשאי לסטות מפסק דינו הנ"ל של כב' השופט ע. פוגלמן. 26. בכל הכבוד הראוי, ומבלי להרחיב בנקודה זו, יתר על המידה, הרי שעה שיצאה החלטה תחת ידו של בית המשפט העליון, איני רשאי להרהר (ובוודאי שלא לערער ...) אחריה, ואיני רשאי לסטות הימנה. משכך אפוא, טענתו זו של ג'ראייסי נדחית. 27. מוסיף וטוען ג'ראייסי, כי "הואיל ומנהל הבחירות ערך ביום 30.10.13 פרוטוקול של סיכום תוצאות הבחירות והואיל והוא מסר, בו ביום, לפרסום ברשומות, הודעה על תוצאות הבחירות ... הרי שיש לראות בעתירות שהוגשו כערעור בחירות שהוגש במועד". 28. בכל הכבוד, הרי שגם טענה זו, אינה נכונה. בסעיף 71(א) לחוק נאמר כך; "מיד לאחר עריכת הפרוטוקול לפי סעיף 66 ימסור מנהל הבחירות לפרסום ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות ...". ברור הוא, כי הודעה זו "מתניעה" את המהלך של הפרסום ברשומות. ואילו בסעיף 72(ג) נאמר, שמועד הגשת הערעור הוא "תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות". דומני, שהלשון ברורה וחד משמעית. מרוץ הזמן להגשת הערעור מתחיל ביום פרסום ברשומות של ההודעה על תוצאות הבחירות, ולעניין זה מועד מסירת ההודעה של מנהל הבחירות, אינו רלוונטי, כלל ועיקר. 29. טענה נוספת בפי ג'ראייסי הנה, כי ברע"א 83/94 חרזאללה נ' פקיד בחירות זמר נקבע, כי קיימים שני מסלולים מקבילים בבקשה לביטול בחירות, האחד, בקשה לסעד הצהרתי בדבר בטלות הבחירות לפי סעיף 75 לחוק בתי המשפט והשנייה, ערעור בחירות לפי חוק הבחירות. 30. גם טענה זו לא תעמוד לג'ראייסי. ראשית, על שום שהסעד של בטלות הבחירות, כלל לא התבקש בעתירה המקורית. שנית, על שום, שפסק הדין שם, עסק בשאלה, מהי הדרך הנכונה לערער על בחירות שלגביהן נטען שהיו נגועות ב"שוחד בחירות". ואכן, במצב החוקי דאז, לא הוסדרה העילה של ערעור בחירות בגין טענה של "שוחד בחירות" בחוק הבחירות ועניין זה בא על תיקונו בתיקון מס' 25 לחוק הבחירות, אשר קבע מפורשות, כי גם טענה של שוחד בחירות תידון כערעור מנהלי על פי חוק הבחירות, תוך שהזמן למתן פסק דין נקבע להיות תוך שנה, חלף המועד הרגיל של מתן פסק דין תוך 30 יום (ראה סעיף 73(א) ו - 73(א1) לחוק). יוער, כי הסיבה לקביעה של שני מסלולים מקבילים, הייתה בבעייתיות שהייתה קיימת בלשון החוק, עובר לתיקון, בדבר המועד למתן פסק דין בערעור בחירות תוך 30 יום, מועד שאינו ישים, שעה שמדובר בטענה ל"שוחד בחירות" שטרם הוכח. 31. טענה אחרת בפיו של ג'ראייסי, הינה כי "מה הטעם בכך שראש רשות מקומית יתחיל לכהן, כאשר קיים סיכון מבחינתו שתוך שבועות מספר ... תתהפך התוצאה ... האם מן הראוי שקודם יבורר העניין ...". 32. גם דינה של טענה זו, יפה ככל שתהיה, לדחייה. ראשית, על שום שכך הורה אותנו בפסק דינו, כב' השופט ע. פוגלמן. ושנית, על שום שכך הורה אותנו המחוקק, כך בסעיף 72(ו) לחוק, "ערעור בחירות לא יעכב את המועצה הנבחרת מהיכנס לתפקידה". אוסיף ואומר, כי סעיף זה הוחל גם על בחירת ראש הרשות כקבוע בסעיף 7(ב)(1) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש-רשות וסגניו) תשל"ה - 1975. 33. סוף דבר אפוא, צודק מר סלאם בטענתו, כי לעת הזאת, יש להורות על סילוק העתירות על הסף. 34. בטרם אורה כן, הרי ששומה עלי לבדוק, האם יש דרך לתיקונן של העתירות, בטרם אורה על סילוקן על הסף, שכן וכקבוע בפסיקה, מקום בו יש דרך לתיקון תובענות, הרי שלא בנקל יורה בית המשפט על מחיקתן, או דחייתן. ראה לעניין זה בג"ץ (ת"א) אגודה ארצית של מנהלים מורשי חתימה נ' בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב-יפו, פ"ד מט(1) 573, 586 וכדלהלן; "ההלכה לעניין סילוק תובענה על הסף היא מחמירה. בית המשפט לא ימהר למחוק תובענה על הסף בשל חוסר עילה, אלא אם ברור כי גם אם יוכח כל האמור בה, דינה לכישלון (ע"א 109/84 ורבר ואח' נ' אורדן תעשיות בע"מ ואח' [15] , בעמ' 581). וכך סוכמו הדברים בספרו של ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (אמינון, מהדורה 6, בעריכת ש' לוין, 1990) 365: "בהשתמשו בכוח למחוק כתב תביעה מחמת חוסר עילה... חייב בית המשפט לנהוג משנה-זהירות, כי המחיקה שוללת מהתובע את זכותו להביא את ענינו, כפי שנטען, לפני בית המשפט; ולפיכך, מקום שקיימת אפשרות, אפילו היא קלושה, שהתובע יזכה בסעד שתבע, אין נועלים את שערי בית המשפט לפניו". ועוד נאמר, שם, בעמ' 370: "...כאשר הפגם שבכתב התביעה - חוסר העילה - ניתן לתיקון, והתובע רוצה לתקנו, ייעתר לו בית המשפט ולא ימחוק את כתב התביעה, והוא, אפילו בדרגת הערעור, ובלבד שהתיקון ירפא את הפגם". עניין זה יידון על ידי, בפרק הבא לפסק דיני זה, וכדלהלן. הבקשה לתיקון העתירה והבקשה לעיון לפי סעיף 96 א' 35. כאמור לעיל שני העותרים (ג'ראייסי ומרואן) עותרים, איש איש בסגנונו, לתיקון העתירה, או להגשת עתירה חדשה, שעניינה עיון בפתקי ההצבעה כאמור בסעיף 96א' לחוק. 36. על מנת שדבריי להלן יובנו אבקש לצטט את סעיף 96א' כולו וכדלהלן: "96א.(א) עיון בפתקי הצבעה לא יורשה אלא בצו של בית המשפט המחוזי. (ב) צו כאמור בסעיף קטן (א) יינתן על יסוד בקשה, הנתמכת בתצהיר, כאמור בסעיף קטן (ג), של אדם המעוניין בהגשת ערעור על תוצאות הבחירות או בהגשת תביעה פלילית בקשר לבחירות. (ג) בתצהיר יפרט המבקש - (1) בפתקי הצבעה של אילו רשימות מועמדים הוא רוצה לעיין ובאילו קלפיות; (2) מהם הליקויים אשר לדעתו נפלו בפתקי ההצבעה שבהם הוא מבקש לעיין והיקף הליקויים; (3) מהן הראיות למידע שבידו על הליקויים לכאורה והיקפם. (ד) בית המשפט ייתן צו לעיון בפתקים אם מצא שקיימות ראיות לכאורה לליקוי כנטען בתצהיר וכי היקפו של ליקוי זה היה עלול להשפיע על חלוקת המנדטים. (ה) בצו כאמור יקבע בית המשפט בפתקים של אילו רשימות ואילו קלפיות המבקש זכאי לעיין". 37. לעניין זה טוענים העותרים, כי בהתאם להוראת סעיף 96א' הנ"ל ובטרם יגישו ערעור בחירות, (אם בכלל) הרי שבית המשפט לעניינים מנהליים רשאי להוציא צו עיון כאמור. 38. לטענתם, הפסיקה הכירה בנסיבות מיוחדות, במתן צו עיון, על מנת לסייע לצד להחליט אם להגיש ערעור. לעניין זה הפנו העותרים לעמ"נ 21/03 נחום קרליץ נ' פקיד הבחירות לעירית באר-שבע (4.12.03). 39. עוד לטענתם 42 מעטפות של בעלי מוגבלות, נפסלו באופן שרירותי ומשכך, העיון ישרת מסר ברור נגד "התנהלות הוועדה הגובלת באנרכיה" ושנית, "הדבר עשוי לסייע בהרגעת הרוחות בעיר נצרת". לעניין זה אעיר כבר עתה ,כי אין בנימוקים אלה כדי להורות על מתן צו עיון שכן אין מדובר בעילות שבגינן יש ליתן צו עיון (ראה סעיף 96א (ד) ) 40. על נימוקים אלו, מוסיף ג'ראייסי וטוען, כי הגם שלשון החוק הינה "פתקי הצבעה" הרי שאין מניעה מלהוציא צו עיון גם בשל פגם ביחס לטיפול במעטפות ההצבעה, ולעניין זה מפנה הוא לעמ"נ (ח') 9596-11-08, עבדאללה פוזי נ' מנהל הבחירות כפר יסיף. 41. אתחיל מעניין אחרון זה, שכן האמור שם, אינו רלוונטי לעניין שבפנינו, כל שביקש המערער שם הוא לעיין במעטפות עצמן, שכן עלה שם חשד ש"המעטפות הסתובבו בין הקלפיות" (ראה עמ' 1 שורה 17 ועמ' 5 שורה 4 שם). ואילו בענייננו מבקשים למעשה העותרים, לעיין בפתקים שבתוך המעטפות, או בלשון אחרת, לספור את אותן מעטפות שהוכרזו כמעטפות פסולות! 42. משכך אפוא, עניין מובהק לנו בהוראה מהוראות סעיף 72 לחוק שעניינן עילה להגשת ערעור בחירות, וכך נאמר שם, בסעיף 72(א) (1) "... שבחירות ... לא התנהלו כחוק ...". לטעמי, אי ספירת מעטפות, מסיבה כזו או אחרת, או פסילת מעטפות כאלה או אחרות, ובהנחה שתוכח טענתם של העותרים, כי מעטפות אלו נפסלו שלא כדין, עונה במדויק להגדרת "בחירות שלא נוהלו כחוק", ומשכך, דרך המלך היא, הגשת ערעור בחירות! 43. למעשה, מבקשים העותרים לקבל כבר עתה עתירתם לגופה, בכך שאורה על ספירת אותן קולות שנמצאו באותן 42 מעטפות, ולכך, כמובן לא אוכל להיעתר בשלב זה. אכן, יכול שספירת הקולות במעטפות אלה, תגלה על נקלה, שאין עוד טעם בערעור לגופו, שכן יכול שלא יהיה בספירת הפתקים שבאותן מעטפות משום שינוי בתוצאות הבחירות, אולם לא אוכל להיעתר לסעד שכזה, אלא במסגרת ערעור בחירות, שאז יכול שהדרך הפרקטית, כדי להימנע משאלה משפטית ובירור עובדתי, הינה בספירת אותן פתקים, ורק אם יהיה בספירה זו משום שינוי תוצאת הבחירות לראש הרשות, יהיה מקום לדון בשאלה המשפטית ואולם דיו לעניין זה בשעתו, ועתה וכאמור, המועד לכך, הינו מוקדם. 44. עוד אוסיף ואומר, כי למיטב הבנתי, ההליך לפי סעיף 96א' נועד למקום בו, יש טענה או חשד, כי קיים ליקוי כזה או אחר, בפתקי ההצבעה, כמו, זיוף הפתק, או פגם אחר בו. ראה על דרך הדוגמא בש"א (נצ') 343/08 שאול כמיסה נ' משרד הפנים (9.12.08), עת"מ (ח') 1198/03 רשימת פוש תנועה לצעירים ועסקים נ' פקיד החבירות לעירית חיפה, ובר"מ 1837/09 ניהאד משלב נ' עלי הזימה (18.3.09). המכנה המשותף בעתירות אלו, וכאמור לעיל, בטענה לזיוף, השחתת פתקים, שינויים בפתק וכיו"ב מאלו הטענות. לא כך הוא בעניין שבפנינו, שכן לא מדובר בפגם כלשהו הנוגע למעטפות, כי אם בפגם, כך כנטען, בהחלטה לפסול מעטפות אלו. בעניין זה, כך לדעתי, לא חל סעיף 96א' הנ"ל. 45. על האמור אוסיף, כי הדרך הנאותה היא הגשת ערעור בחירות, כדת וכדין, אשר בו יהיו רשאים העותרים להעלות מכלול טענותיהם, באשר להליך הבחירות לראש עירית נצרת. 46. בשולי הדברים אבקש להידרש לטענת העותרים, כי בעמ"נ 20/03 נקבע, כי יכול שיינתן צו עיון כדי להחליט האם להגיש ערעור בחירות. עיינתי בתיק הנ"ל ואכן דברים אלו נאמרו שם, אולם באמרת אגב בלבד תוך שמוסיף וקובע שם כב' השופט הנדל, כי מדובר בהליך עצמאי שאמור להתנהל בנפרד מהליך של ערעור. משכך הוא ואם מדובר בהליך עצמאי, הרי שגם אי אפשר לנהלו במסגרת העתירות שבפניי, ודרך המלך לעניין זה היא הגשת עתירה מנהלית נפרדת וחדשה, שעניינה מתן צו עיון, ולכאורה תוך כדי חיוב באגרה, שכן רק הליך על ערעור בחירות פטור מאגרה, ואילו הליך לפי סעיף 96א' לחוק, ולכאורה, חייב בתשלום אגרה. דברים אלו נכתבו בבחינה של למעלה מן הצורך, שכן ולטעמי, וכפי שפרטתי לעיל, ההליך של צו עיון לפי סעיף 96א' לחוק, אינו מתאים לבקשה לעיון במעטפות ההצבעה! סוף דבר 47. הבקשה לתיקון העתירות נדחית בזאת, ממילא אפוא, דינן של העתירות, לעת הזאת, סילוק על הסף. העותרים, ראמז ג'ראייסי ומרואן מישרקי, יישאו ,כל אחד מהם ,בסך של 5,000 ₪ כתשלום הוצאותיו של מר עלי סלאם. לזכות המדינה - לא מצאתי לנכון לפסוק הוצאות. בחירות