עתירה מנהלית כנגד מנהל הבחירות בעירייה

עתירה מנהלית כנגד מנהל הבחירות בעיריית טבריה וכנגד משרד הפנים שעניינה בבחירות למועצת העיר טבריה אשר עתידות להתקיים ביום 22.10.13. העותרים מבקשים לתקן את שמה של הסיעה (העותרת מס' 2) כך שלשמה כיום "ר.ק. מרימים את טבריה למועצה" ייווסף הכיתוב "בראשות רון קובי ואיתן עובד" אשר הושמט בטעות ובתום לב. מנהל הבחירות בעיריית טבריה מתנגד לתיקון המבוקש ומכאן העתירה. להלן יובאו טיעוני הצדדים בקצרה. ג. טיעוני העותרים: אין בחוק הבחירות ובתקנות שהותקנו מכוחו הסדר מפורש להליך של תיקון טעות סופר., והדבר מהווה חסר בחוק (ספרו של פרופ' ברק שופט בחברה דמוקרטית- 2004 עמ' 218). מתן אפשרות תיקון טעות הסופר שנפלה בהגשת טפסי העותרת 2 תגשים את תכלית חוק הבחירות ואת הרציונל החשוב של הגשמת רצון הבוחר, כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון (רע"א 12/99 מרעי נ' סאבק, פ"ד נג(2) 128). 3. סעיף 40 לחוק הבחירות קובע כי ניתן לתקן ליקויים של ממש שנפלו ברשימות המועמדים. קל וחומר מן הדין להתיר תיקון טעות סופר שנפלה בתום לב. 4. תיקון הסיפא שנשמטה תאפשר לבוחרים לזהות בצורה וודאית את הרשימה לה הם מבקשים להצביע, בפרט לאור העובדה כי הציבור מכיר את העותרת 2 בשמה המלא בפרסומיה, בשלטים ובמודעות בעיתונים. 5. סעיף 39(ו) לחוק הבחירות קובע כי רשימת מועמדים שהוגשה בלא כינוי, יתן לה מנהל הבחירות כינוי. מכך אפשר ללמוד גזירה שווה גם על סמכותו של מנהל הבחירות לתקן טעות סופר שנפלה בשם. 6. סעיף 41א(ב) לחוק הבחירות מתייחס לרשימת המועמדים עצמה, ואילו התיקון המבוקש מתייחס אך לטעות סופר שנפלה בכינוי הרשימה. על כן, אין בחוק הבחירות הוראה האוסרת תיקון טעות כאמור ומן הדין להורות על תיקונה. 7. לא צורף תצהיר לכתב התשובה מטעם המשיבים בניגוד לתקנה 10(ג) לתקנות הדיון בבתי המשפט המנהליים. משכך, כל טענה עובדתית או כל טענה משפטית אשר מתבססת על טיעון עובדתי, אין לה על מה לסמוך. 8. בסעיף 2 לתשובת המשיבים נטען כי הסמכות לקבל החלטה בדבר אישור האות או האותיות של רשימות המועמדים מובלעת במסגרת סמכותו הכללית של מנהל הבחירות. אם כך, ברור כי למנהל הבחירות סמכות מובנת ורחבה לתקן גם כינוי שם של רשימה. 9. מנהל הבחירות לא נימק את סירובו לאפשר את התיקון המבוקש. על כן אי אפשר לקבוע שהוא פעל באופן ראוי וסביר תוך שקילת מכלול העובדות והנתונים. 10. ככל שבית המשפט יחליט שלא לקבלת את העתירה, מבוקש שלא לחייב העותרים בהוצאות, מן הטעם שהמשיבים לא מילאו אחר חובת ההנמקה (ראה בג"צ 4806/94 ד.ש.א איכות הסביבה בע"מ נ' שר האוצר, פ"ד נב(2), 193, 213). ג. טיעוני המשיבים: 1. בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות, אלא בודק אם נפל פגם מנהלי בשיקול הדעת או בסבירות החלטת הרשות (ראה 3186/03 מדינת ישראל נ' עין דור, פ"ד נח(4), 754). 2. מנהל הבחירות הפעיל סמכותו באופן ראוי וסביר, תוך שקילת מכלול העובדות והנתונים שהוצגו בפניו, ומכל מקום החלטתו אינה בלתי סבירה באופן המצדיק התערבותו של בית המשפט. 3. לשונו של סעיף 41א(ב) לחוק הבחירות ברורה ומפורשת, ממנה עולה כי מועמד אינו יכול לבצע כל שינוי שהוא, לרבות שינוי בכינוי הרשימה, לאחר המועד הקבוע בחוק להגשת הרשימות. העותרים פנו למנהל הבחירות בבקשה לתיקון שם הרשימה ביום 22.9.13, היינו, לאחר המועד האחרון להגשת רשימות על פי סעיף 35 לחוק הבחירות. 4. הבקשה לתקן את השם על ידי הוספת הכתובים "בראשות רון קובי ואיתן עובד" אינה בגדר ליקוי בכינוי או באות שניתן לתקנו על פי סמכותו של מנהל הבחירות על פי סעיף 40 לחוק. 5. בעת"מ 409/08 סיעת אשדוד מנצחת נ' משרד הפנים, הוגשה בקשה דומה לתיקון שם הרשימה לאחר המועד שנקבע בחוק. בית המשפט דחה את הבקשה לתיקון שם ואף התייחס ללוח הזמנים הקבוע בחוק. 6. גם במערכת הבחירות הנוכחית דן בית המשפט בעתירות דומות (עת"מ 44368-09-13 בן שחר ואח' נ' מנהל הבחירות בעיר גבעתיים ועת"מ 4866-10-13 קוניק נ' מנהל הבחירות בעיר גבעתיים, אשר ניתנו ביום 6.10.13) ודחה את הבקשה לתקן את שמותיהן של הרשימות על ידי הוספת שמות המועמדים העומדים בראשות הרשימה לשם הרשימה. 7. תום ליבו של מגיש הרשימה אינו מהווה שיקול לעניין קבלת או פסילת הרשימה (ה"פ (י-ם) 3024/04 עונה נ' שר הפנים). דיון והכרעה לאחר שעיינתי עיין היטב בכתבי טענות הצדדים ונספחיהם, לרבות שמיעת טענותיהם בפניי, באתי לכלל מסקנה כי דין העתירה להדחות, ואנמק. המסגרת הנורמטיבית לדיון מצויה בסעיף 41א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק הבחירות") אשר קובע כדלקמן: "אין להחליף או להוסיף מועמדים ברשימת מועמדים לאחר שהוגשה, ואין להביא בה שינויים אחרים אלא אם כן הוחלף או נוסף מועמד לפי הוראות סעיף 6ב(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975". העותרים טוענים כי סעיף זה מתייחס לרשימת המועמדים עצמה, ואילו התיקון המבוקש מתייחס אך לטעות סופר שנפלה בכינוי הרשימה. אין מקום לפרשנות זו של העותרים. בית המשפט העליון התייחס זה מכבר לסעיף 41א(ב) האמור והבהיר כי: "סעיף-קטן 41א (ב) בא לקבוע סוף פסוק באשר לטיפולה של רשימה במועמדיה, זהותם וסדר הופעתם, והגיונה וצדקתה של הוראה זו ברור על פניו: חייב להיות מועד קובע אשר החל ממנו מוקפאת כל התרוצצות ונהיר לקהל הבוחרים מי הם האנשים אשר מבקשים את אמונו ומה הם סיכוייהם היחסיים לייצגו. חוזה אומר, משהוגשה רשימת מועמדים, הם כוחה של הרשימה בכל הנוגע לטיפול בשמות המועמדים. אשר לפקיד הבחירות. הרי מסורות בידיו בשלב האמור עדיין הסמכויות העולות מסעיף 40 לחוק, הינו הוא רשאי לגרוע מן הרשימה מועמד שלא זכאי היה לבחור, הווה אומר יש סוג של שינוי ברשימה המותר עדיין לפקיד הבחירות, אולם אין בידיו סמכויות מעבר לכך, כי סדר המועמדים איננו בגדר נושא אשר ניתן לטפל בו בגדר תיקון הליקויים לפי סעיף 40 לחוק, ועל-כן לא יוכל גם פקיד הבחירות להיענות לדרישתה של רשימה, המבקשת לתקן את סדר המועמדים אחרי שהרשימה כבר הוגשה" (בג"צ 686/78 אבן נ' פקיד הבחירות לפתח-תקוה, פ"ד לב(3) 584, 588) (ההדגשה שלי-נ"מ). בטענותיו בעל פה בפניי, טען ב"כ העותרים כי פסק הדין האמור אינו מתייחס לשינוי בכינוי שם הרשימה, ועל כן אינו רלוונטי לכאן. אין מקום לקבל טענה זו. פסק הדין האמור עסק בשאלה האם החלפת סדר המועמדים ברשימה כלול במונח "שינויים אחרים", והתשובה לכך הייתה בחיוב. אין להסיק וללמוד מכך כי שינוי או תיקון שם רשימה אינו נכלל בגדרו של המונח "שינויים אחרים" שבסעיף 41א(ב) לחוק, אך מן הטעם שבית המשפט העליון לא דן בשאלה זו בפסק הדין. לטעמי, ההיפך הוא הנכון, המונח "שינויים אחרים" יש לפרשו בהרחבה רבה כפי משמעותו המילולית והוא כולל בתוכו כל שינוי ברשימת המועמדים, לרבות שינוי או תיקון שמה של רשימת מועמדים. לפיכך המסקנה היא כי אין כל חסר בחוק, ולמנהל הבחירות אין סמכות לאשר את התיקון המבוקש. יפים לכאן דבריו של כב' השופט יהונתן אברהם בעת"מ 5664-10-13 בוחרים להצליח למועצת העיר נ' בליש (7.10.13): "לטעמי, הטעמים שפורטו לעיל בפסק דינו של כב' הש' הנדל בעת"מ 409/08 הנוגעים ליציבות הבחירות, לעיקרון השוויון וכן טעמים נוספים של בהירות רשימת המועמדים ומניעת בלבול בקרב הבוחרים, תומכים כולם בפרשנות הרחבה של המונח 'שינויים אחרים' הכוללת שינוי שמה של רשימת מועמדים שהוגשה, לאחר מועד הגשת הרשימה... לו רצה המחוקק להסמיך את מנהל הבחירות לדון בבקשות לשינוי שם, היה עושה זאת בבירור במסגרת החוק הנ"ל, כפי שהסמיך אותו לדון בתיקון 'ליקוי' כאמור בסעיף 40 לחוק. תיקונים מעין אלה שנעשים ביוזמת מגיש הרשימה יכולים להיות רבים, הם יכולים להוסיף עומס רב על מנהל הבחירות והם גם מצריכים שיקול דעת רחב אשר במסגרתו יכול וייגרם אי שוויון בהחלטות שונות של מנהל הבחירות או בין החלטת מנהל בחירות במחוז אחד או ברשות אחת לבין מנהל בחירות ברשות אחרת אשר רק יעצימו את הפגיעה בעקרון השוויון. צמצום שיקול דעתו של פקיד הבחירות והבהרת הכללים במסגרת החוק עצמו, מביא לבהירות מקסימאלית לגבי המותר והלא מותר באשר להתנהלות הקודמת לבחירות ועל כן הוספת סמכויות למנהל הבחירות שלא נקבעו בחוק, שיפגעו בבהירות זו, אינה ראויה בעיניי". אני מצטרפת לעמדתו האמורה של כב' השופט אברהם, לרבות כל הנימוקים המפורטים בה. גם כב' השופט ורדי קבע בפסק דין שנתן בימים האחרונים, בבקשה זהה לזו שבפניי כך: "הניסיון ל'תקן' את ההשמטה הינו ניסיון לעקוף את האיסור שבחוק שבסעיף 41א(ב) לחוק תוך התעלמות מלוחות הזמנים שנקבעו בחוק שהעותרות לא עומדות בהן, שכן סעיף זה אוסר שינוי בכינוי הרשימה לאחר המועד שהוגשה הרשימה" (פסק דין בשני תיקים שאוחדו בעת"מ 44368-09-13 בן שחר נ' בן נון מנהל הבחירות בעיר גבעתיים, עת"מ 4866-1-13 קוניק נ' בן נון מנהל הבחירות בעיר גבעתיים (6.10.13)). כאן המקום להדגיש כי רשימת המועמדים כפי שהוגשה "ר.ק. מרימים את טבריה למועצה", כשירה כשלעצמה, ואינה מונעת מהסיעה להתמודד בבחירות. לפיכך, אין בהותרת השם על כנו כדי לפגוע בזכותה של הסיעה להיבחר או בזכות הציבור לבחור בה. עוד ראיתי להדגיש כי בעת"מ (ב"ש) 409/08 סיעת אשדוד מנצחת בראשות צבי צילקר נ' משרד הפנים (30.10.08) הבהיר בית המשפט כי סדר הזמנים בענייני בחירות הוא צפוף, כי המבקש להיבחר חייב להקפיד ולפעול לפי לוח הזמנים שנקבע בדין וכי למנהל הבחירות לא נתונה רשות לסטות מהם או לפעול באופן שלא הוסמך לכך מפורשות. להלן עיקרי דבריו: "...משקבע המחוקק את אשר קבע, אין מנוס אלא להקפיד על המועדים. תוצאה אחרת עלולה לגרום לכך, גם אם אין כל כוונה לעשות זאת, לאי שיוויון בבחירות. הסדר בחוק אינו עניין טכני, מטרתו אינו להעמיד את הסיעות המתחרות במבחנים מיותרים, אלא תכליתו להשליך על הניהול התקין של מערכת הבחירות. ...המצב בו מנהל הבחירות אמור לפעול על פי כללים בדבר המועדים שקבועים בדין מבלי שהוענק לו שיקול דעת לסטות מהם, הינו ראוי. תוצאה אחרת עלולה להוביל להשמעת טענות שהוא פעל באופן לא שיוויוני במצב הטוב ובמצב הפחות טוב, שנכנע ללחצים על כל המשתמע מכך". סוף דבר דין העתירה להידחות. באשר להוצאות שיש להטיל על העותרים עם דחיית העתירה, אני מבקשת להעיר, כי נראה שחלק מהצורך בהגשתה נבע מכך שמנהל הבחירות לא נימק ולו בקצרה מאוד את החלטתו. ראוי שמנהל הבחירות ינמק החלטתו המנהלית ואף בקצרה לאור חובת ההנמקה. לפיכך, יש להביא שיקול זה במניין השיקולים בעת פסיקת ההוצאות. על כן, העותרת תשא בתשלום סך כולל של 5,000 ₪ כהוצאות המשיבים. עירייהבחירותעתירה מנהלית