עתירה לבטל את החלטת מנהלת הבחירות לפסול רשימת מועמדים

עתירה לבטל את החלטת מנהלת הבחירות בקרית גת, לפסול רשימת מועמדים לבחירות למועצת קרית גת, ולהורות כי הרשימה תיכלל בבחירות למועצת עיריית קרית גת המתקיימות ביום 22.10.13, לאחר תיקון הליקוי שבה, ככל שיש צורך בכך. 2. לטענת העותרים: א. העותר 1 הינו ראש רשימת העותרת 2. העותר 1 הגיש ביום 16.9.13, את הרשימה הכוללת אותו ועוד 7 מועמדים, למשיבה 1, כאשר הרשימה כללה אותו ועוד 7 מועמדים. הרשימה הוגשה בשתי חוברות של רשימת מועמדים לבחירות המיועדות לרשימות חדשות, כאשר בחוברת הראשונה הוחתמו כ-110 אנשים ובשניה עוד כ-110 אנשים. לטענת העותר, ההחתמות של התומכים היו בנוכחותו ובכל תומך הוצגה רשימת שמונת המועמדים בה הוא מביע את תמיכתו. ביום 16.9.13, קיבלה המשיבה 1 את החוברות הנ"ל. משיבה 1 העירה לו מספר הערות וביקשה להוסיף חוברת שלישית, אף שלמעשה לא היה צורך בכך. לטענת העותר בשלב זה הפנה את תשומת לב המשיבה 1 לכך שבחוברת השנייה לא נרשמה רשימת המועמדים, כפי שמופיע בחוברת, ובתגובה לכך, אמרה לו המשיבה 1 שאין צורך בכך, הואיל והחוברת השנייה מהווה המשך של הראשונה בה נרשמה רשימת המועמדים. באותו יום קיבל לידיו העותר 1 ממשיבה 2 אישור בדבר הגשת רשימת מועמדים. למחרת ביום 17.9.13, הגיש העותר 1 למשיבה 2 את החוברת השלישית בה היו 40 תומכים נוספים, כאשר היתה חסרה בחוברת חתימת עו"ד על התצהיר, ומשהפנה את תשומת ליבה של המשיב 2 לכך, נאמר לו על ידה שאין צורך בכך, הואיל והחתמת התצהירים בשתי החוברות הראשונות מספקות. בכך סבר העותר כי רשימתו התקבלה כדין. בתאריך 29.9.13, הגיע העותר 1 למשרדי המשיבה 2, ושם קיבל לידיו הודעה של המשיבה 2 על פסילת רשימת המועמדים הנ"ל, בנימוק שלא הוחתם עורך דין על תצהיר בחוברת השלישית, ולא צוינו שמות המועמדים בחוברות 2 ו-3. למחרת היום, ביום 30.9.13, פנה ב"כ העותר למשיבה 2 במכתב בו הציג את העובדות הנ"ל וטען כי בנסיבות העניין צריכה הייתה משיבה 1 להצביע על הליקויים הנטענים, 26 ימים לפני הבחירות, היינו עד ליום 26.9.13, ובכך היתה מאפשרת לו לתקן את הליקויים תוך 3 ימים, כאמור בסעיף 40 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"א - 1965 (להלן: "החוק"). עוד טען כי משיבה 2 עצמה הנחתה אותו בעת הגשת הרשימה ביחס לאופן הגשתה. ב. במצב 2 הגיש העותר את העתירה ביום 30.9.13, בה הוסיף לטעון כי משקיבלה המשיבה 1 את הרשימה, לא ניתן היה לפסול אותה, בייחוד לאור העובדה שהליקויים הנטענים היו ידועים לה בעת הגשת הרשימה, ובהמלצתה והנחייתה נמנע מלתקן אותה. בנוסף, טען כי החוק, בסעיף 35 (ט) מונה רשימה סגורה של פגמים שבגינם הוסמך מנהל הבחירות לפסול את הרשימה, והנימוקים הנטענים אינם נמנים בין אותם פגמים. בנוסף טען כי לאור הנימוקים שהועלו על ידי המשיבה 1 היתה צריכה משיבה 1 להימנע מקבלת הרשימה, ובכך לאפשר לו להגיש את רשימתו מחדש בעוד מועד. כן טען, שלאור הוראות סעיפים 35 (ג) ו-35 (ח) לחוק, לפיהן, אין לקבל רשימת בחירות בלי תצהיר של עו"ד. במצב זה טען ב"כ העותר כי העותר פעל בתום לב, ונמנעה זכותו החוקתית של העותר לעמוד לבחירה למועצת הרשות המקומית. ג. העותר צירף לעתירה תצהיר המאמת את טענותיו, ובדיון הגיש הקלטה ותמליל של ההקלטה ביחס לשיחה שהתקיימה ביום 29.9.13, בינו ובין משיבה 1, בה נשמעה המשיבה 1 אומרת שהעותר יכול לערער, שהיא תתמוך בערעור שלו, שיש לה חלק בעניין, שהיא תגיד מה החלק שלה בעניין, ואינה מתחמקת מאחריות שלה, העותר אומר לה שהיא זוכרת שהוא הגיש להם את החוברת השלישית, המשיבה 1 אומרת לו, שפעלה כפי שפעלה כדי שלא יהיו לו פחות מ-200, המשיב אומר לה שהיא המליצה לעשות כן, המשיבה 1 מאשרת את הדברים ואומרת לו: "אני אמרתי לך תשמע כדי שלא יהיה לך מצב לא נעים לא יתנו לך פחות מ-200 הייתה לי כוונה טובה". גב' טובה דדון שהייתה נוכחת באותה שיחה שאלה אותה: "וזה לא נחשב לטעות טכנית" ובתשובה לכך אומרת המשיבה 1: "לא, לא, אני אגיד לך למה, מכיוון שברגע שמחתימים תומכים בחוברת אנחנו צריכים לדעת שהתומכים יודעים במי הם תומכים". בהמשך אומרת משיבה 1: "אני בתומי כן הייתי בטוחה שמספיק שהוא ממלא את החוברת הראשונה שבדקת ממש מלפנים ואחרי והשאר זה המשך... והשאר זה השאר." בהמשך אומרת לה טובה: "והשאר זה המשך", והמשיבה 1 עונה: "אז מסתבר שלא. שגיתי". בהמשך היא אומרת לעותר: "אני לא באה אליך בשום טענה, אני אומרת לך שוב אני לא באה אליך בשום טענה באמת שלא". ד. בעקבות הסתמכות העותר על פסק הדין בעמ"נ 473/07 חנן שאול נ' מנהל הבחירות למועצה האזורית מעלה יוסף, הגיש ב"כ העותר בדיון היום הודעה של כל ראשי הרשימות המשתתפים בבחירות אשר הביעו הסכמה כי רשימת העותר תשתתף בבחירות ועל כן טען כי לאור עמדת בית המשפט בפסק הדין הנ"ל ניתן שלא לפסול את הרשימה ולאפשר את תיקונה על אף הליקוי הנטען. 3. בכתב תשובה טענה ב"כ השיבים: א. אין מדובר בפגם טכני אלא בפגם מהותי. על פי סעיף 35(א) לחוק, רשאית להגיש בנסיבות העניין רשימת מועמדים קבוצת בוחרים של 200 איש לפחות. לפי סעיף 35 (ב) לחוק רשימת המועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה. רשימת המועמדים צריכה להיות מפורטת על גבי חוברת המהווה טופס להגשת רשימת מועמדים כאמור בסעיף 35 (ג) לחוק, כשכל הפרטים ממולאים כראוי ושמות מועמדיה מפורשים כסדרם. הטופס נקבע בהתאם לתקנה 9 לתקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), התשכ"ה - 1965 (להלן: "התקנות"), הקובע כי רשימת מועמדים תחתם אישית בידי הבוחרים על גבי טופס מס' 4 שבתוספת שיחובר בצורת חוברת. המועד להגשת הרשימה הינו לא יאוחר מיום 35 ימים לפני הבחירות כאמור בסעיף 35 (ח) לחוק. בכתב התשובה טענה ב"כ המשיבים, כי העותר לא הפנה את תשומת ליבה של המשיבה 1 לעובדה שלא מילא את שמות המועמדים בחוברת השנייה. משיבה 2 לא נתנה את אישורה לכך, ואין בעצם קבלת החוברת על ידי המשיבה 1 כדי להצביע על תקינות הרשימה. העותר החליט לשוב למחרת ולהגיש את החוברות כולן יחד, ובהמשך התברר שהן הוגשו בצורה בלתי תקינה בכך שהחוברת השנייה הוגשה ללא רשימת המועמדים. לטענת ב"כ המשיבים, העובדה שבחוברת השנייה לא הופיעה רשימת המועמדים מהווה פגם מהותי, שכן הרציונל לכך שברשימה יופיעו באותה חוברת שהיא כרוכה גם רשימת התומכים וגם רשימת המועמדים, נועד להבטיח שהרשימה תצביע על פניה על כך שרשימת התומכים תומכת באותם מועמדים, בכך שבחוברת השנייה הופיעה רק רשימת תומכים בלי רשימת מועמדים לא ניתן על פני הרשימה לדעת באלו מועמדים תמכו אותם תומכים, כך שלמעשה רשימת התומכים כוללת רק את התומכים בחוברת הראשונה, בה היו פחות מ-200 תומכים. לאור זאת הייתה חובה לפסול את הרשימה על פי סעיף 40 לחוק בשל העובדה שהיה מספר בלתי מספיק של חותמים כאמור בסעיף 40 ובנסיבות העניין אין להביא בחשבון את רשימת התומכים שבחוברת השנייה שבה לא הופיעו שמות המועמדים. במצב זה לא הייתה רשאית מנהלת הבחירות שלא לפסול את הרשימה ובדין פסלה אותה. ב. אשר לטענות העותר כי המשיבה 1 הנחתה את העותר לפעול כפי שפעל, טענה ב"כ המשיבים בכתב התשובה כי המשיבה עומדת על כך שהעותר לא הפנה את תשומת לב המשיבה 1 לעובדה שלא מילא כלל את שמות המועמדים בחוברת, משיבה 1 לא נתנה את אישורה להגשת החוברת השנייה כשהיא נעדרת את שמות המועמדים, ואין בקבלת החוברת על ידיה כדי להוות אישור לתקינות הרשימה. ג. לכתב התשובה צורף תצהיר של משיבה 1 בו אימתה שהעובדות הכלולות בכתב התשובה נכונות, למיטב ידיעתה האישית, ועל פי המסמכים המצויים בתיק. בקשר לכך טענה ב"כ המשיבים בדיון, כי יש בעיות של קבילות בהקלטה שהוגשה שכן לא ברור אם הקלטה ממלאת אחר כל תנאי הקבילות וכן שיש הפסקות בהקלטה שמפחיתות ממשקל הדברים. דיון: בדיון היום, הוברר שלמעשה הליקוי שנטען על ידי משיבה 1 בהודעת הפסילה הנוגע להעדר תצהיר בחוברת השלישית, אינו נוגע לעניין, הואיל ובשתי החוברות הראשונות היו תצהירים המאמתים את הרשימות, ובשתי חוברות אלו היו מעל 200 חתימות כנדרש, ועל כן לא היה בהעדר תצהיר של ב"כ הרשימה בחוברת השלישית כדי לפסול את הרשימה. במצב זה השאלה העומדת לדיון היא: האם בדין נפסלה הרשימה בשל העדר רשימת מועמדים בחוברת השנייה. מעיון בתמליל השיחה מיום 29.9.13, אכן עולה שבעת הגשת הרשימה בימים 16.9.13 ו-17.9.13, היה דו שיח בין העותר ובין משיבה 1 ביחס לאופן הגשת הרשימה. מהשיחה מסתבר שמשיבה 1 לא הייתה בקיאה אז בנוהל הגשת הרשימה, ובשיחה שהתקיימה ביום 29.9.13, אמרה שאינה מנקה את עצמה מאחריות והיא תתמוך בערעור. ב"כ המשיבות טוענת היום, שאין אפשרות חוקית לכך, הואיל והעדר רשימת המועמדים בחוברת השנייה הינו פגם מהותי המעמיד את רשימת התומכים בחוברת זאת כחסרת תוקף, הואיל והחוברת לא נערכה בהתאם לתקנות, לא הייתה בה רשימת מועמדים, ולא ניתן לקבוע על פני החוברת השנייה אם התומכים תמכו באותה רשימת מועמדים. במצב זה השאלה העומדת לדיון היא האם יש לראות מצב כזה כפגם לפי סעיף 40, סיפא, לחוק, כמצב של "מספר בלתי מספיק של חותמים", הפוסל את הרשימה, או שמדובר בליקוי אחר, שאותו ניתן היה לתקן, ולגביו הייתה צריכה משיבה 1 ליתן החלטה עד ליום 26.9.13, שהייתה מאפשרת לעותר לתקן את המצב עד ליום 29.9.13. כמו כן יש מקום לדון בשאלה האם לא היה בשיח שהיה בין העותר למשיבה 1 בימים 16.9.13, ו-17.9.13, כפי שהוא משתקף בהקלטה מיום 29.9.13 כדי להצביע על כך שהעותר פעל בתום לב, ורק בשל הנחיית משיבה 1, נמנע מלהגיש עד ליום 17.9.13 השלמה לרשימת המועמדים המשלימים את רשימת התומכים ל-200 על גבי חוברת שמופיעים בה גם רשימת התומכים וגם רשימת המועמדים. על פי הפסיקה, על מי שמגיש רשימת מועמדים להקפיד על הוראות החוק והתקנות, ואין לקבל טענות שיש בהן סטייה מהותית מהוראות החוק והתקנות. (בג"צ 5769/93, ד"ר מוניר חמזה ואח' נ' פקיד הבחירות בשעב, תקדין עליון 93 (3) 1040; וגם בג"צ 6654/98 הלפרין ואח' נ' פקיד הבחירות לעיריית הרצליה ואח' פד' נב' 5, 348). עם זאת, בעמ"נ (י) 473/07, חנן שאולי נ' מנהל הבחירות למועצה האזורית מעלה יוסף, הביע סגן הנשיא, השופט ברלינר את הדעה שאף שהחלטת מנהל הבחירות לפסול רשימה שלא עמדה בתנאי התקנות הייתה נכונה, יכול בית משפט במקרים קיצוניים להכשיר רשימה שלא עמדה בכל התנאים, כאשר הדבר נדרש לשם עשיית צדק על מנת לממש את הרצון האמיתי של המועמדים, כאשר כל הנוגעים בדבר פעלו בעניין בתום לב, ביושר ובכנות וטוהר הבחירות לא נפגע, וכאשר העניין יכול לבוא לתיקונו על ידי הסכמה של כל הרשימות לכך שאכן ראוי לאפשר לרשימה להשתתף בבחירות. לאחר ששקלתי את העניין נראה לי כי טענת העותר כי פעל בתום לב וכי סבר על פי השיחה בינו ובין המשיבה 1, כי ניתן להגיש את רשימת התומכים בחוברת השנייה, בלי רשימת המועמדים, תוך ראיית שתי החוברות כהמשך אחת של האחרת, וסביר להניח שגם המשיבה 1 פעלה אז בעניין בתום לב, הואיל ולא היתה מודעת לצורך לרשום את רשימת המועמדים בכל חוברת, יחד עם רשימת התומכים וסביר להניח שלא היתה מודעת גם לרציונל לכך. מאידך גיסא נראה לי כי השאלה אם יש להכשיר את הרשימה או לאפשר את תיקונה, או שיש חובה לפסול אותה, הינה שאלה אובייקטיבית שאותה יש לבחון תוך איזון ראוי בין השיקולים הנוגעים לעניין. השיקול המחייב את פסילת הרשימה הינו הצורך להקפיד על הוראות החוק והתקנות לניהול הבחירות, כאשר מדובר בנוהל של רישום רשימת תומכים ורשימת מועמדים באותה חוברת כשהיא כרוכה על מנת שיהיה ברור על פני הדברים כי התומכים באותה חוברת תומכים באותם מועמדים על פי סדר הצגתם באותה חוברת. כמו כן, מחייב עיקרון השוויון שכל המתמודדים יעמדו באותן דרישות בלי שתינתן הקלה לאחת הרשימות שאינה עומדת במלוא הדרישות. מאידך גיסא, השיקול המחייב גישה גמישה יותר ומתן אפשרות לתקן את הרשימה, הינו שיקול של מימוש הזכות החוקתית להציג מועמדות לבחירות מימוש הרצון של התומכים באותה רשימה שהרשימה תשתתף בבחירות. לאחר ששקלתי את העניין נראה לי שיש להצטער על הטעות שנגרמה לעותר, שייתכן שבמידת מה הייתה מושפעת מהדו-שיח בינו ובין משיבה 1, אך אין בכך כדי להכשיר או כדי לאפשר כיום את תיקון הליקוי של הפגם, שלמעשה מצביע על הליקוי ברשימת התומכים, שלגביו נקבע בסעיף 40 לחוק שמספר בלתי מספיק של חותמים פוסל את הרשימה ומהווה פגם שלא ניתן לתיקון לאחר שחלף המועד להגשת רשימת התומכים. לאור זאת אני דוחה את העתירה, אך בשל המצב שנוצר בנסיבות האמורות, אני נמנע מחיוב העותר בהוצאות. יש להחזיר את המכשיר הנייד שהוגש לעותר. בחירות