בקשה למתן צו לעיון בפתקי הצבעה, בהתאם לסעיף 96א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)

בקשה למתן צו לעיון בפתקי הצבעה, בהתאם לסעיף 96א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה- 1965 (להלן: "חוק הבחירות" או "החוק"). ב. רקע והליכים קודמים: בבחירות המוניציפאליות שהתקיימו ביום 22.10.13, התמודדו העותר והמשיב 3 לכהונת ראשות העיר נצרת. המשיב 3 ניצח בבחירות כאשר לטובתו נמנו 22 קולות יותר. לאחר שנודעו תוצאות הבחירות וטרם פרסומן ברשומות, הגיש העותר עתירה מנהלית בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, בה הלין כנגד תוצאות הבחירות (עת"מ 54040-10-13 ראמז ג'ראיסי נ' מנהל הבחירות בעיר נצרת ואח'). כן הוגשה עתירה מנהלית נוספת על ידי חבר ועדת הבחירות מר משרקי מרואן, בה השיג על תוצאות הבחירות (עת"מ 55456-10-13 משרקי מרואן נ' מנהל הבחירות לעיר נצרת ואח'). שתי העתירות האמורות נדחו על הסף בהחלטתו של כב' השופט א' קולה מיום 7.11.13. בהחלטה הודגש כי העותרים יוכלו להגיש ערעור בחירות על סמך אותן טענות שהעלו, לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות. ביום 17.11.13 פורסמו ברשומות תוצאות הבחירות, והמשיב 3 הוכרז כמועמד שנבחר לראש העיר נצרת. ביום 1.12.13 הגיש העותר עתירה זו שבפניי. באותו מועד ובנפרד הגיש העותר ערעור בחירות בהתאם לסעיף 72 לחוק. לטענתו יש להכריז על ביטול תוצאות הבחירות; לזקוף לזכותו 43 פתקי הצבעה אשר נפסלו, שלא כדין, על ידי ועדות הקלפי; לבטל פסילת 5 מעטפות הצבעה צהובות שנפסלו בקלפיות הרגילות, שלא כדין; לבטל את החלטת ועדת המשנה של ועדת הבחירות לפסול, שלא כדין, 42 מעטפות כפולות של המוגבלים בניידות. ג. טענות העותר בבקשה: בעת ספירת הפתקים (המעטפות הצהובות) לראשות המועצה, נפסלו כ-43 קולות אשר נשאו את שמו של העותר וכן 5 מעטפות נוספות באופן שרירותי ומגמתי. הקולות הינם כשירים וחוקיים, ולא היה מקום לפסול אותם. רוב רובם של הפתקים נפסל בשל קיפול מינורי בקצה, זאת בניגוד לעמדת נציגי רשימת "חזית נצרת הדמוקרטית" שסימנה "גד", אשר העומד בראשה הוא העותר. מן התצהירים שצורפו לבקשה זו עולה תמונה ברורה לפיה הפתקים שהוצאו מן המעטפות במהלך ספירת הקולות, לא היו חריגים, ולא היה בהם כדי לזהות את המצביע. הקיפול ארע כתוצאה מאופן הכנסת הפתק למעטפה, דבר שנעשה באופן אקראי, כל פתק מקופל בצורה ובגודל אחר (ראה עמ"נ (ת"א) 364/08 בן ציון נ' משרד הפנים-ועדת הבחירות המקומית לרשות המקומית בני עי"ש). מספר פתקי ההצבעה והמעטפות הינו משמעותי ולאור מספרם וכמותם, עשויים בהחלט להשפיע על תוצאות הבחירות ולהכריע את הכף לטובת העותר. העותר מבקש להתיר לו לעיין ולצלם את 43 פתקי ההצבעה שנפסלו, שלא כדין, לרבות 5 המעטפות שנפסלו. עוד מבקש העותר לזקוף לזכותו את הקולות שיוכשרו, ולאחר ספירת הפתקים שיוצאו מהמעטפות שיוכשרו, להכריז כי העותר הוא המועמד שנבחר בבחירות לכהן כראש העיר נצרת. ד. טענות המשיב 1: דין העתירה להידחות על הסף בהיותה לוקה בשיהוי ניכר (בר"מ 543/04 מסאלחה נ' יוספיה). עיון בהוראות חוק הבחירות מלמד על חשיבות המועדים והקפדה על עמידה בלוחות זמנים (בר"מ 10774/08 בוקריס נ' קורקוס). ההלכה הפסוקה מלמדת כי הפרוצדורה הנכונה לפיה יש לפעול היא הגשת בקשה למתן צו לעיון ורק לאחר עיון, ככל שזכות זו תינתן, וככל שיתגלו פגמים, יוכל החפץ בכך להגיש ערעור בחירות המסתמך על הליקויים שנתגלו מעצם העיון (עמ"נ (חיפה) 1600-12-13 רשימת בני שפרעם בכיוון הנכון נ' מנהל הבחירות לעיריית שפרעם ואח'). גם מטעם זה יש לדחות את הבקשה. דין הבקשה להידחות גם לגופה. ועדת הקלפי היא המוסמכת לקבוע, בזמן אמת, האם קיפול בפתק הוא כזה העלול לזהות את המצביע או לא (בש"א 2836/99 עם אחד נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית). בעלי התפקידים מטעם העותר, לא העלו כל טענה כנגד פסילת הפתקים הנדונים בזמן אמת, בפרוטוקול ועדת הקלפי (ראה בהקשר זה עת"מ (חיפה) 2450/04 סיעת יד אחד נ' מנהל הבחירות של ינוח ג'ת). בדיון שהתקיים בפניי ביום 16.12.13, הצהירה ב"כ המשיב 1 כי ביום 30.10.13, צילמה נציגה של משרד הפנים, הגב' ציפי זוהר, בנוכחותה ובנוכחות ב"כ העותר, שייצגו במועדים הרלוונטיים (עו"ד ספואן פאהום), את הפרוטוקולים שנתבקשו על ידו. לטענתה ממועד זה ועד להגשת הבקשה דנן חלף זמן רב, משכך יש לדחות את הבקשה מחמת השיהוי הממשי שבהגשתה. ה. טענות המשיב 3: דין העתירה להידחות על הסף. אין להגיש בקשה לעיון לפי סעיף 96א יחד ובמקביל להגשת ערעור בחירות (עמ"נ 21/03 קרליץ נ' פקיד הבחירות לעיריית באר שבע ואח'; ה"פ 484/98 זיאד נ' פקיד הבחירות סאג'ור). כל המידע הדרוש לעותר לצורך עתירה זו היה בידי העותר לפני זמן רב. לפיכך העתירה הוגשה בשיהוי ניכר. דין העתירה להידחות גם לגופה בהעדר בסיס ראייתי המצדיק עיון לפי סעיף 96א. העתירה נשענת כולה על תצהירים בלבד (ראה עמ"נ (חיפה) הזימה נ' ועדת הבחירות למועצה המקומית אבו סנאן), אין ראיה אובייקטיבית לתמוך בה. הפסיקה רואה בקיפול פתקים פעולה מובהקת של סימון פתקים באופן העלול לזהות את המצביע (ה"פ (חיפה) 481/98 עזאם נ' ועדת הבחירות בכפר חורפיש). ועדות הקלפי חזו בזמן אמת בהוצאת הפתקים מהמעטפות, ראו את הקיפולים והחליטו לפסול את הפתקים. לועדות הקלפי שיקול דעת רחב. אין עילה להתערבות בית המשפט במקרה זה, שכן ועדות הקלפי לא חרגו מסמכותן. בדין נפסלו מעטפות שלא נחתמו על ידי שני חברי ועדת קלפי. מעטפות הנושאות חתימה אחת הן מעטפות פגומות ופסולות והדבר מהווה פגם מהותי (ראה ע"ש (ת"א) 4638/98 רשימת דף-דור צעיר תנועת הצעירים ואח' נ' ועדת הבחירות אור יהודה ואח'). בדיון שהתקיים בפניי ביום 16.12.13, הוסיף ב"כ המשיב 3 וטען כי פסק דינו של כב' השופט צרפתי בעמ"נ 53350-11-13 סרור נ' ועדת הבחירות בכפר עילבון (מיום 15.12.13) אינו יכול לסייע לעותר, שכן באותו מקרה כב' השופט צרפתי הכריע בערעור לגופו ואף הסביר כי ישנם מקרים בהם ראוי לנהל הליכים לעניין גילוי לצד ערעור בחירות. במקרה זה אין זה מוצדק לנהל את הליך הגילוי במקביל להליך הערעור שהוגש. ו. עיקר טענות העותר בתשובה לתגובת המשיבים: ההלכים שהתנהלו בפני בית המשפט לפני מספר שבועות, עניינם בהחלטת "ועדת המשנה" אשר מונתה ע"י ועדת הבחירות לפתיחתן של מעטפות ההצבעה של המוגבלים בניידות וספירתם של פתקי ההצבעה. הליכים אלה אינם מתייחסים לפתקי ההצבעה והמעטפות שנפסלו מושא בקשה זו. לפיכך, הבקשה אינה מוגשת בשיהוי כלל. לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות ביום 17.11.13, פנה ב"כ העותר למנהל הבחירות בנצרת, במספר רב של פניות בכתב, על מנת לצלם את מלוא פרוטוקולי 85 הקלפיות בעיר נצרת. מנהל הבחירות או מי מטעמו הערימו קשיים בפני נציגי העותר בצילום החומר. בסופו של יום פנה ב"כ העותר במכתב למנהל הבחירות ובו הודיע כי אם לא יצולם החומר, יינקטו הליכים משפטיים על ידו. רק לאחר פניות אלה הועבר לידי ב"כ העותר החומר המבוקש. לא ראיתי מקום לפרט את יתר טענות העותר בתשובה לתגובת המשיבים, שכן טענות אלה נטענו גם במסגרת הבקשה. ז. דיון ומסקנות: לאחר שעיינתי עיין היטב בכתבי טענות הצדדים ובמצורפיהם, ולאחר שמיעת טענותיהם בדיון שהתקיים בפניי ביום 16.12.13, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה למתן צו לעיון בפתקי הצבעה לפי סעיף 96א לחוק, מחמת השיהוי הניכר שבהגשתה. בדיון שהתקיים בפניי ביום 16.12.13 הצהירה לפרוטוקול ב"כ מנהל הבחירות כדלקמן: "אני רוצה לאשר שמנהל הבחירות באמצעות הפרקליטות ונוכחותי ונציגים מטעם שני הצדדים ספוואן פאהום שייצג את העותר, שעמד יום שלם וצילם את כל הפרוטוקולים כבר בסוף חודש אוקטובר..." (עמ' 5 ש' 13- 15 לפרוטוקול). ובהמשך הוסיפה: "הצילום נעשה ב-30/10/13, הוא ביקש קודם כל לקבל בזריזות מס' פרוטוקולים ואלה הוצאו על ידי באופן אישי. נציגה של משרד הפנים בשם ציפי זוהר היא עמדה יחד איתי וצילמה ב-30/10/13 היא צילמה חלק מהפרוטוקולים..." (עמ' 7 ש' 3- 5 לפרוטוקול). בסעיף 6 לכתב התשובה לתגובת המשיבים לבקשה טען העותר כך: "העותר כאמור לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות ביום 17.11.13 ע"י הח"מ, פנה למנהל הבחירות בנצרת-מר עמאד עראידי ולמר יוסי ברון המפקח הארצי על הבחירות מטעם משרד הפנים, במספר רב של פניות בכתב, על מנת לצלם את מלוא פרוטוקולי 85 הקלפיות בעיר נצרת הן לראשות המועצה והן לראשות". (ההדגשה שלי-נ"מ). העותר צירף לתשובתו את מכתבי הפניות למנהל הבחירות ולמפקח הארצי על הבחירות. עיון בפניות אלה מלמד על כך שפנייתו של ב"כ העותר לעיון בפרוטוקולי ועדות הקלפי נעשתה ביום 28.10.13 בה נתבקש: "הנני לבקשך לאפשר ולאלתר, וללא כל דיחוי נוסף, צילום כל הפרוטוקולים של כל הקלפיות, כולל פרוטוקולי הספירה ופרוטוקולי קולות פסולים ומלווים ופנקסי הבוחרים". פניותיו הנוספות של ב"כ העותר אל מנהל הבחירות ואל המפקח הארצי על הבחירות, מיום 21.11.13, 25.11.13 ומיום 26.11.13 עניינן בבקשה לצילום פנקסי הבוחרים בלבד. אין בפניות אלה כל התייחסות לפרוטוקולי ועדות הקלפי. עובדה זו בצירוף הצהרת ב"כ המשיב 1 כאמור בדבר מועד צילום פרוטוקולי ועדות הקלפי, מלמדות על כך שהפרוטוקולים הרלוונטיים לצורך הגשת בקשה זו היו בידי העותר כבר ביום 30.10.13. ב"כ העותר לא המציא כל ראיה מפריכה למסקנה זו. ממועד זה ועד להגשת בקשה זו, ביום 1.12.13, חלפו 32 ימים. לפיכך, המסקנה המתבקשת היא כי הבקשה הוגשה בשיהוי רב, מבלי שניתן טעם אשר מצדיק שיהוי ניכר זה. כאן המקום להדגיש כי גם אם אקבל את הצהרת ב"כ העותר לפרוטוקול ישיבת יום 16.12.13 לפיה "זה היה לקראת אמצע נובמבר כאשר סיימו לצלם את כל הפרוטוקולים של כל הקלפיות" (עמ' 6 ש' 31- 32 לפרוטוקול), עדיין אין בכך כדי להועיל לטענתו. מאז אמצע חודש נובמבר ועד לתחילת חודש דצמבר-המועד בו הוגשה בקשה זו, חלפו למעלה משבועיים. די בתקופה זו כדי להביא לדחיית הבקשה מחמת שיהוי. היה על העותר להגיש עתירתו מיד לאחר שהיו בידיו כל הפרוטוקולים הרלוונטיים לצורך הגשת הבקשה. אין בפי העותר כל הסבר לשיהוי שבהגשת הבקשה, ודי בכך כדי לדחותה. ההלכה לעניין חשיבות נקיטת הליכים במהירות ובזריזות עת עסקינן בהליכי בחירות ברורה. עמדה על כך כב' השופטת בייניש בבר"מ 543/04 מסאלחה נ' יוספיה (22.1.04) וזו לשון דבריה: "אמנם, הבקשה הוגשה בתוך מסגרת הזמן שהוקצבה בסעיף 73 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 (להלן: חוק הבחירות) להגשת ערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים, אלא שמסגרת זו נוצלה על ידי המבקש עד תומה, באופן שהוגשה ביום ה-14 והאחרון לה, הווה אומר, 8 ימים עובר למועד שנקבע לקיום הבחירות הנוספות. בנסיבות אלה, השיהוי שנקט המשיב בהגשת בקשת רשות הערעור איננו סביר שכן אינו מאפשר דיון ענייני בבקשה. כבר נפסק לא אחת, כי בכל הנוגע לקיומן של בחירות, המהירות בנקיטת הליכים היא הכרחית (לעניין זה ראו, בין היתר, בג"ץ 2115/99 הועד המקומי צור יגאל שר הפנים ואח', פ"ד נג(4) 61, 69 והאסמכתאות המובאות שם), ויש בהשתהות כדי להצדיק דחייה על הסף". מן המפורסמות היא, כי מידת השיהוי נמדדת לפי נסיבותיו של כל עניין. בכל הנוגע לקיומן של בחירות, עמדתו העקבית של בית משפט העליון היא שהמהירות בנקיטת ההליכים היא חיונית. "...כשמדובר בקיומן של בחירות, חייבים מועדי הפעולה או התגובה להיות קצרים ביותר" (השופט גולדברג בע"א 2219/92 שפירא-ליבאי נ' מפלגת העבודה הישראלית, פ"ד מו(4)221). בענייני בחירות, יש ואפילו שיהוי קצר דיו כדי להשיב פני העותר ריקם (ראה: בג"צ 258/69 פונדמינסקי נ' פקיד הבחירות ליד עיריית ירושלים, פ"ד כג(2)169, 170; בג"צ 6873/98 פרי נ' שר הפנים ואח', דינים עליון, נד 245, פיסקאות 5-6). סעיף 73(א) לחוק הבחירות קובע כך: "בית המשפט יפסוק בערעור בחירות תוך שלושים יום מיום הגשתו; פסק דינו ניתן לערעור לבית המשפט העליון ברשות שופט של בית המשפט העליון, בשאלה משפטית; בקשת הרשות תוגש תוך 14 יום מיום מתן פסק הדין". (ההדגשה שלי-נ"מ) הואיל ועתירה זו קשורה בטבורה לערעור הבחירות שהוגש במקביל לעתירה זו (ראה עמ"נ 2232-12-13, סעיף 37- 50 לכתב הערעור וכן בכותרת לערעור), הרי שיש לראות בעתירה זו חלק בלתי נפרד מן הדיון בערעור ומתן פסק דין בתוך המועדים הקבועים בחוק (סעיף 73 לחוק). לפיכך, מועד הגשת העתירה, הינו בעל משמעות רבה, שכן השתהות בהגשתה, יש בה כדי להשליך באופן ישיר על המועדים הקבועים בחוק לצורך מתן פסק דין בערעור. בענייננו, מקום שבו הוכרזו תוצאות בחירות וכבר מכהן ראש עיר חדש וערעור הבחירות בפתח, הקפדה על המועדים הינה חשובה עד מאוד. גם אם העתירה הוגשה במסגרת המועד להגשת ערעור בחירות, הרי ברור שתחילה יש לבחון האם יש מקום ליתן צו לגילוי פתקי ההצבעה המבוקשים ורק לאחר מכן ניתן יהיה לדון בערעור הבחירות אשר, במקרה זה, כולל בתוכו טענות בעניין פתקי הצבעה שגילויים מבוקש. החוק קובע מועדים נוקשים כדי לאזן בין כל השיקולים המתמודדים בזירה וביניהם, סיום יעיל ונכון של הליך הבחירות תוך מתן משקל רב לרצון הבוחר וההליך הדמוקרטי התקין. כל אלה מחייבים מי אשר מבקש לערער על הליך הבחירות לפעול במהירות וביעילות מעת שיש בידיו את החומר המתאים. לפיכך, היה על העותר להגיש עתירה זו מייד בעת שנמצאו בידיו הפרוטוקולים המבוקשים ביחס לאותן קלפיות שביקש. גם אם ביקש לצלם את הפרוטוקולים של כל הקלפיות, הרי לכל המאוחר היו אלה בידיו כבר בראשית חודש נובמבר (או במחצית חודש נובמבר לכל המאוחר). מכאן שפעולתו בהגשת עתירה זו נעשתה בשיהוי רב, גם מקום בו הוגש הערעור בתוך המועד הקבוע בחוק. ברור שיש להקפיד הקפדה יתרה על המועדים הנכונים להגשה מהירה ויעילה ומיידית של בקשות מסוג זה. מכאן המסקנה, כי נוכח דוחק הזמנים עת עסקינן בענייני בחירות, היה על העותר להגיש בקשה זו מיד לאחר שהגיעו לידיו מלוא פרוטוקולי ועדות הקלפי, היינו, ביום 30.10.13, או לכל המאוחר במחצית חודש נובמבר 2013, אז לטענתו היו בידיו כל הפרוטוקולים הדרושים לשם הגשת בקשה זו. משלא עשה כן, הרי שהשתהה בהגשת הבקשה ללא כל טעם מוצדק. משכך, הבקשה נדחית. סוף דבר: לאור כלל האמור מעלה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות מחמת השיהוי שבהגשתה כמפורט. מכאן, מתייתר הצורך לדון בכל יתר טענות הצדדים. העותר ישא בהוצאות המשיבים 1 ו-3 כדי סך 3,500 ₪ לכל אחד מהמשיבים. צו עיוןמסמכיםחוק הרשויות המקומיותרשויות מקומיותבחירות לרשות מקומיתצוויםבחירות