סעיף 18 לחוק איסור אלימות בספורט - צו הרחקה או הגבלה שרשאי בית המשפט להוציא

סעיף 18 לחוק איסור אלימות בספורט מבהיר מה הוא אותו צו הרחקה או הגבלה שרשאי בית המשפט להוציא תחת ידיו, בזו הלשון: "(א) בית משפט רשאי לתת צווים (בחוק זה - צו הרחקה או הגבלה), כמפורט להלן: (1) צו האוסר על אדם לעשות את אלה, כולם או מקצתם: (א) להיכנס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט, באירוע ספורט מסוים; (ב) להיכנס למקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; (ג) להימצא בתחום מרחק מסוים שייקבע ממקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לעניין אירוע ספורט מסוים או בתקופה שלגביה ניתן צו לפי פסקת משנה (ב); (2) צו הקובע הגבלות או תנאים - (א) לכניסתו של אדם לאירוע ספורט מסוים; (ב) לכניסתו של אדם לאירוע ספורט לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים; (ג) להימצאותו של אדם במקום שבו מתקיים אירוע ספורט, לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. (ב) ניתן צו הרחקה או הגבלה לפי סעיף קטן (א), יתייצב האדם שלגביו ניתן הצו בתחנת משטרה כשעה לפני פתיחת אירוע הספורט או אירועי הספורט שלגביהם ניתן הצו, וישהה בה עד שעה לאחר סיומם, הכל כפי שיקבע בית המשפט, אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, בהתחשב, בין השאר, בתקופת שנקבעה בצו הרחקה או הגבלה. (ג) צו הרחקה או הגבלה יכול שיכיל גם דרישה לערובה לקיומו, הוראות להתנהגות נאותה באירועי ספורט בעתיד והוראות בדבר סידורים מיוחדים הנדרשים להבטחת קיומו של הצו. (ד) בצו יפורטו תנאי הערובה כאמור בסעיף קטן (ג), לרבות תקופת תוקפה שלא תעלה על שנה נוספת שתחילתה אחרי מועד מתן הצו, וכן הוראות לחילוטה. (ה) בית המשפט רשאי, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, להאריך את תקופת תוקפה של ערובה כאמור בסעיף קטן (ד), לתקופה שלא תעלה על שנה מיום שיפוג תוקפה של הערובה." צו הרחקהאלימותדיני ספורטצווים