העדר המצאה פורמלית של כתבי בי-דין

העדר המצאה פורמלית של כתבי בי-דין בענין סרביאן ( רע"א 1415/04 ) קבע בית המשפט העליון כי תכליתן של דרכי ההמצאה הקבועות בתקנות סד"א היא להבטיח את ידיעתו ומודעותו של הנתבע לקיומו של הליך משפטי הננקט נגדו. עוד נקבע כי אם חרף העדר המצאה כדין הגיע כתב די דין בפועל לידי בעל הדין וניתנו בידיו מלוא האמצעים לפעול לפיו , הושגה תכלית ההמצאה במלואה בדרך אחרת ולכן יהיה על בעל הדין לפעול בהתאם לתקנות ממועד הידיעה ויהיה מנוע מלטעון כי לא עשה כן בהעדר המצאה פורמלית של הכתב . מסמכיםהמצאת כתבי בי דיןכתבי טענות / כתבי בי דין