סכסוך על זכויות להפקת סדרת הטלוויזיה

בהסכם נקבע, כי המבקשת תשלם את התמורה בגין ההסכם, ובגין חידושיו באמצעות סוכנו, וזאת אף אם יסתיים ייצוגו על ידי הסוכן מכל סיבה שהיא. הטוען 2 הועסק בזמנו אצל הטוענת 1, ולאחר חתימת ההסכם האמור, התגלעו חילוקי דעות בינו לבין הטוענת 1, והטוען 2 פרש מן הטוענת 1, וכיום הוא מייצג את מר X בעצמו. המבקשת מעוניינת לשלם את התמורה למר X לו הוא זכאי, אך נוכח הטענות הנוגדות בין הטוענת 1 לטוען 2 בנוגע לשאלה מיהו סוכנו של מר X לעניין ההסכם, המבקשת מבקשת להכריע למי מהטוענים עליה להעביר את התמורה. טענות הצדדים 2. מטעם המבקשת הצהירה גב' X (להלן: "גב' X"), המשמשת כמנהלת כספים במבקשת. גב' X טענה, כי המבקשת ייצגה את מר X בהסכם שבינו לבין המבקשת מיום 29.3.09, בנוגע להפקת סדרת הטלוויזיה - "מחוברות", בה שימש מר X כבמאי. כמו כן, גב' X טוענת, כי בהסכם נקבע, כי המבקשת תעביר את התשלומים למר X בגין ההסכם ובגין חידושיו באמצעות סוכנו, כהגדרתו של זה בהסכם, וזאת אף אם יסתיים ייצוגו על ידי הסוכן מכל סיבה שהיא. ההסכם קובע, כי מלוא התמורה למר X כוללת עמלת סוכן בגובה % 10. הגב' X טוענת, כי כפי שהובא לידיעת המבקשת, לאחר חתימת ההסכם התגלע סכסוך בין גב' עירית נאמן (בעלי הטוענת 1) לבין הטוען 2. בעקבות זאת, פרש הטוען 2 מן הטוענת 1, וכיום הוא מייצג את מר X בעצמו. עוד טוענת גב' X, כי לצורך הפקת העונה השנייה של סדרת הטלוויזיה ''מחוברות", שבה המבקשת ושכרה את שירותיו של מר X, וכעת היא מבקשת להעביר לידיו, מדי חודש בחודשו, את התשלומים המגיעים לו בגין השתתפותו בהפקת הסדרה באמצעות סוכנו, והכול על פי הוראות ההסכם. במכתבה מיום 18.11.09 טענה הטוענת 1 , באמצעות בא כוחה, כי יש לראותה כסוכנו של מר X, ולפיכך עליהם להעביר את התמורה לידיה. מנגד, טען הטוען 2 בפניהם במכתבו מיום 6.1.10 ובעל פה, כי בעקבות פירוק השותפות בינו לבין הטוענת 1, הטוען 2 הינו הסוכן של מר X, ולפיכך על המבקשת להעביר את התמורה לידיו. גב' X טוענת, כי המבקשת אינה צד לסכסוך האמור, ואינה מתכוונת ליטול בו כל חלק, והיא מעוניינת להעביר את עמלת הסוכן לצד שזכאי לה. 3. מטעם הטוענת 1 מצהירה גב' עירית נאמן (להלן: "גב' נאמן") הבעלים והמנהלת של הטוענת 1. גב' נאמן טוענת, כי במועד חתימת ההסכם מיום 29.3.09 בין המבקשת לבין מר X באמצעות הטוענת 1, הייתה הטוענת 1 הסוכנת של מר X, והטוען 2 היה עובד של הטוענת 1. כמו כן, טוענת גב' נאמן, כי היא זו שניהלה במשך חודשים את המשא ומתן שקדם לחתימתו של ההסכם האמור, והיא צד להסכם לאור העובדה שהיא מאוזכרת מפורשות בכותרות ההסכם, והיא חתומה עליו. גב' נאמן טוענת, כי הוראותיו של ההסכם בסעיפים 31 ו- 32 להסכם בעניין זכויות הטוענת 1, אף אם יסתיים הייצוג, הינן ברורות ואינן משתמעות לשני פנים. נוסף על כך, טוענת גב' נאמן, כי מדובר בסעיף שהוכנס בידיעתם ובהסכמתם של המבקשת ושל מר X, ולא יכולה להיות מחלוקת באשר להבנתם של הצדדים את לשונו של ההסכם. עוד טוענת גב' נאמן, כי בנסיבות העניין, אין שום משמעות לכך שהטוען 2 הפך בשלב מאוחר יותר להיות סוכנו של מר X. 4. מטעם הטוען 2 העיד מר אסף פרץ, סוכן יוצרים, הפועל בתחום זה החל משנת 2008. מר פרץ טוען, כי ביום 1.5.2008 הצטרף לטוענת 1, ובמשך כשנה עבד יחד עמה, בכוונה להיות שותפים בעתיד. לטענתו, משפנה לדרך חדשה כסוכן יוצרים, חבר אליו מר X. עוד טוען מר פרץ, כי ביום 29.3.2009 התקשר מר X עם המבקשת, בהסכם נשוא המחלוקת דנא, לפיו יביים מר X את סדרת הטלוויזיה "מחוברות". מר פרץ טוען, כי לאור העובדה, שמר X יוצג במשא ומתן להסכם על ידו תחת הטוענת 1, הוסכם בסעיף 31 להסכם, כי הטוענת 1 תקבל עמלת סוכן בסך של % 10 מן התמורה לה זכאי מר X. מר פרץ טוען, כי ביום 4.6.2009, פרש מסוכנות טוענת 1, ולאחר מכן, ניהל משא ומתן נוסף בשם מר X מול נציגי המבקשת לשם התקשרות נוספת בין הצדדים, על שכירת שירותיו של מר X כבמאי התוכנית - "מחוברים". לטענתו, במסגרת המשא ומתן, שימש כסוכנו הבלעדי של מר X. מר פרץ טוען, כי למיטב ידיעתו, החל מחודש יוני 2009, לא שימשה הטוענת 1 כסוכנת של מר X, ולא נעשתה כל פעולה מטעמה בייצוגו. 5. מטעם הטוען 2 הצהיר מר דורון X, במאי, עורך, שחקן, תסריטאי ומפיק. מר X טוען, כי משהחל הטוען 2 לעסוק כסוכן יוצרים, חבר אליו לשם שישמש כסוכנו, ועם הצטרפות הטוען 2 לסוכנות נאמן, יוצג במסגרתה. מר X טוען, כי ביום 29.3.2009 התקשר עם המבקשת, בהסכם לפיו הוא יביים את סדרת הטלוויזיה "מחוברות". לטענתו, לאור העובדה שיוצג במשא ומתן להסכם על-ידי הטוען 2, תחת הטוענת 1, הוסכם בסעיף 31 להסכם, כי הטוענת 1 תקבל עמלת סוכן בסך של 10% מן התמורה לה הוא זכאי. עם פרישתו של הטוען 2 מסוכנות נאמן, עבר לייצוגו הבלעדי והעצמאי. מר X טוען, כי נפגש באופן אישי עם גב' נאמן ביום 23.9.09, והבהיר לה מפורשות, כי אין הוא מיוצג עוד על ידה ו/או על ידי הטוענת 1. מר X טוען, כי לאחר שפרש הטוען 2 מהטוענת 1, ניהל הטוען 2 משא ומתן נוסף בשמו מול נציגי המבקשת לשם התקשרות נוספת בין הצדדים, על שכירת שירותיו כבמאי התוכנית - "מחוברים". לטענתו, במסגרת משא ומתן זה, אשר התנהל בעיקר במהלך חודשים ינואר ופברואר 2010, ולכל אורך הפקת התכנית "מחוברים", שימש הטוען 2 כסוכנו הבלעדי. מר X טוען, כי במהלך כל התקופה המתוארת, החל מפתיחת המשא ומתן לתכנית - "מחוברים" וכלה במעורבותו של הטוען 2 בהפקת הסדרה, היה ברור לו כי הטוען 2 והוא בלבד משמש כסוכנו, והוא עצמו הורה על העברת התמורה שבמחלוקת לטוען 2. מר X טוען, כי החל מחודש יוני 2009, לא שימשה הטוענת 1 כסוכנת שלו, ולא נעשתה כל פעולה מטעמה בייצוגו. דיון והכרעה 6. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, ועיינתי בהודעות הפרטים על נספחיהם, במוצגים, ובסיכומי הצדדים, אני קובעת, כי המבקשת תעביר את כל הכספים אשר נוגעים להפקת התכנית "מחוברות", כולל כל הזכויות הנובעות מהתכנית "מחוברות" לטוענת 1, ותעביר את כל הכספים שברשותה אשר נוגעים לתוכנית הטלוויזיה - "מחוברים", כולל הזכויות הנובעות מהתכנית "מחוברים" לטוען 2. במקרה דנן, מטרת ההסכם מיום 29.3.09, אשר צורף כנספח 1 לבקשה לטען ביניים, הייתה להסדיר את תנאי השתתפותו של מר X כבמאי סדרת הטלוויזיה - "מחוברות", והצדדים להסכם הם: המבקשת, מר X והטוענת 1. על-פי ההגדרות בכותרת להסכם עולה, כי נכון למועד חתימת ההסכם, הטוענת 1 הייתה הסוכנת של מר X, ובמסגרת ההסכם אף הייתה זכאית לתמורה, הכוללת עמלת סוכן בגובה של 10%, וזאת בהתאם לסעיף 31 להסכם הקובע, כי: "31) הבמאי מורה בהוראה בלתי ניתנת לביטול על ידו להעביר מלוא התמורה (מלוא התמורה כוללת עמלת סוכן בגובה 10% בגין כריתת ההסכם) בגין הסכם זה ובגין חידושיו לסוכן כהגדרתו לעיל, אף אם יסתיים ייצוגו על ידי הסוכן מכל סיבה שהיא, הבמאי מוותר על כל טענה שתהיה לו כלפי המפיק בעניין זה". מכאן, המשמעות המעשית של סעיף 31 להסכם היא, שאף אם יסתיים ייצוגו של מר X על-ידי הטוענת 1 מכל סיבה שהיא, על המבקשת יהיה להעביר את מלוא התמורה הכוללת את עמלת הסוכן לטוענת 1. לפיכך, יש מקום לקיים את סעיף 31 להסכם האמור, וההסכם בין הצדדים תקף לכל דבר ועניין. הלכה פסוקה היא, כי הסכמים יש לקיים, ולעניין זה, יפים דבריו של כב' השופט הנשיא ברק: "דיני החוזים לא באו אך להגביר את היעילות הכלכלית. הם באו לאפשר חיי חברה תקינים. חוזה יש לקיים - ולא רק לשלם פיצוי בגין הפרתו - כי בכך מעודדים בני אדם לקיים הבטחותיהם. קיום הבטחות עומד ביסוד חיינו, כחברה וכעם". (ראו: ד"נ 20/82 אדרס חומרי בניין בע"מ נ' הרלו אנד ג'ונס ג.מ.ב.ה, פ"ד מב(1) 221, 278). אלא, שאין לקרוא לתוך החוזה את שאין בו. מעיון בהסכם עולה, תחולתו מצומצמת, באשר הצדדים להסכם הגדירו באופן מפורש את היקף תחולתו, ומהי תכנית הטלוויזיה שעל מר X לביים במסגרת ההסכם, וקבעו את כמות הפרקים שיופקו לתכנית זו. סעיף 2 להסכם קובע, כי: "2) לצורכי הסכם זה: "התוכנית" - סדרת הטלוויזיה בשם הזמני "מחוברות" (להלן: "התכנית"). "פרקי התוכנית" - 50 פרקים שיופקו כמפורט בהסכם זה". יתרה מזו, סעיף 19 להסכם קובע, כי: "19) המפיקה מתחייבת לפנות לבמאי בבקשה לשמש כבמאי ראשי בפרקי המשך של התוכנית (מעבר לפרקי התוכנית כהגדרתם לעיל), אם יסכים הבמאי לשמש כבמאי ראשי בפרקי ההמשך, הוראות הסכם זה יחולו על פרקי ההמשך בשינויים המחויבים. יובהר כי, פרקי המשך הינם פרקים נוספים בהשתתפות אותן הדמויות שבפרקים שקדמו לפרקי ההמשך". משמע, הצדדים אף הגדילו לעשות, וביקשו להבהיר, כי הוראות ההסכם יחולו על פרקי ההמשך של תכנית הטלוויזיה - "מחוברות" אשר הינם פרקים בהשתתפות אותן דמויות שבפרקים שקדמו לפרקי ההמשך. לפיכך, תכנית הטלוויזיה - "מחוברים" אינה בגדר "פרקי המשך" וזאת בהתאם לסעיף 19 להסכם, שכן אין מדובר באותן דמויות. 7. לאור האמור לעיל, וכנובע מלשון סעיפים 2 ו-19 להסכם עולה, כי במקרה דנן, ההסכם שנחתם בין המבקשת למר X נועד להסדיר את הזכויות ככל שהן נוגעות לתכנית הטלוויזיה "מחוברות", לגבי 50 הפרקים נשוא ההסכם, ועל- כן ההסכם תקף ומחייב כלפי הצדדים בכל הנוגע לסדרה "מחוברות" בלבד, ב- 50 הפרקים. אי לכך, ככל שקיימת תמורה אשר טרם שולמה לטוענת 1 בגין תכנית הטלוויזיה "מחוברות", על המבקשת להעביר לטוענת 1 את התמורה בהתאם לאמור בהסכם. בנוגע לתמורה של הפקת תכנית הטלוויזיה "מחוברים" עולה, כי ההסכם האמור אינו חל על סדרת הטלוויזיה - "מחוברים". מסקנה זו, נובעת מעדות הטוענת 1 עצמה, לפיה היא פסקה להיות הסוכנת של מר X בחודש ספטמבר 2009. על-כן, העברת כספים לטוענת 1 במצב בו היא עצמה טוענת שפסקה להיות סוכנת, תהיה בלתי צודקת בנסיבות העניין. מסקנה זו, עולה בקנה אחד ומתחזקת גם לאור עדותו של מר X אשר איננו צד להליך זה, ואשר העיד כי התשלום היחיד שמגיע לטוענת 1 הינו מהתוכנית "מחוברות". (ראו: פרוטוקול מיום 27.2.13 עמוד 12 שורות 21-22). לפיכך, על המבקשת להעביר את התמורה המצויה בידיה בנוגע לסדרת הטלוויזיה "מחוברים" וכל הנובע ממנה לטוען 2. סוף דבר 8. אשר על כן, לאור כל הנימוקים שהובאו לעיל, המבקשת תעביר את כל הכספים נשוא סדרה הטלוויזיה "מחוברות" לטוענת 1, כולל כל הכספים בגין זכויות הנובעות מתוכנית זו. המבקשת תעביר את כל הכספים נשוא סדרת הטלוויזיה "מחוברים" לטוען 2, כולל כל הכספים בגין זכויות הנובעות מתכנית זו. הכספים יועברו תוך 45 ימים מהיום. ניתן בזה צו גודר כלפי כל הטוענים לגבי הכספים נשוא הבקשה. בנסיבות העניין, כל צד יישא בהוצאותיו. הפקהטלויזיהסכסוך