מה תפקידו של שופט ?

מה תפקידו של שופט ? ערעור פלילי 02 / 9978 פלוני נגד מדינת ישראל לפני השופטת (בדימ') ד' דורנר והשופטים א' גרוניס, ס' ג'ובראן: לא אחת נכתב על הצורך לנהוג בריסון ובאיפוק, להימנע מהערות מיותרות ומגערות שאינן במקומן. השופט מגבש את דעתו עם תום ההליכים ולא לפניהם, וחלילה לו מלפתוח פתח להיווצרותו של הרושם המוטעה, שמא כבר כלה ונחרצה עמו להגיע למסקנה פלונית. גם כאשר השופט מבקש להחליט ולנווט את הדיון בצורה עניינית ונמרצת, אין בדרך-כלל צורך בפרשנויות ובהערות לוואי, וככל שהריסון בכגון דא יהיה רב יותר, כן תגבר מראית פני הצדק, השופט יזכה להערכה ולכבוד רבים יותר, ותחושתם של בעלי-הדין תהיה טובה יותר.ב לא למותר לציין כי הערת ביקורת איננה סימן למשוא פנים בהכרעה לגוף העניין שנמסר לידיו של שופט מקצועי. הזכות לביקורת על התנהגותו של בעל-דין או של פרקליטו בבית-המשפט היא גם חלק מהותי מן היכולת לנהל את המשפט ולנווטו. אך יש הבדל לעניין זה בין התבטאויות של שופט במהלך המשפט לבין החלטות של שופט בניהול המשפט. התבטאויות של שופט עשויות לגלות על פניהן התייחסות של השופט לנאשם או לאשמתו, לרבות זלזול או עוינות, ובמקרים קיצוניים אף דעה קדומה המגיעה כדי משוא פנים.ו לעניין זה יפים הדברים שנאמרו בע"פ 1988/94 בראון נ' מדינת ישראל [1], בעמ' 633: "נקל לומר כי חזקה על שופט שלא יעשה שימוש בלתי ראוי בסמכותו. אכן, שופט אמור לנהל את המשפט, לא רק בתבונה ובמידת הצורך גם בתקיפות, אלא אף באיפוק, בהגינות ובנימוסים טובים. כך, לא רק כשהדיון מתנהל על מי מנוחות, אלא גם במצבים קשים של סערת רגשות באולם המשפט, ואפילו נוכח התנהגות פסולה ומתגרה מצד בעלי דין או עורכי-דין. יש בכך קושי, ושופטים עומדים מול קושי זה דבר יום ביומו, בסדר יום עמוס לעייפה ובאולמות גדושים אדם, בהם בעלי דין העוקבים אחר ניהול המשפט בדאגה ובמתח. יש שהמתח מתפרץ והסדר מופר, בעיקר במשפטים פליליים, ואף-על-פי-כן, השופט חייב להמשיך בניהול המשפט באופן תקין, הגון ומכובד. זהו חלק בלתי נפרד מן התפקיד של שופט. דרישת התפקיד מתבססת על הניסיון המשפטי ועל המזג השיפוטי. אלה אמורים לעמוד לימינו לצורך ניהול ראוי של המשפט".נ עם כל זאת אין שופט בארץ שלא יחטא. ואמר מי שאמר כי לו ניתנה השפיטה בידי רובוט, אולי לא היה מקום לחשש שמא תקצר רוחו ויצא מגדרו, אך בהחלט היה מקום לחשש שהצדק לא יצא לאור. מקובל על הכול כי על שופט היושב בדין לנהוג באיפוק ובריסון עצמי וכי דבריו של בית-המשפט המחוזי טוב היה להם שלא נאמרו משנאמרו.ב שופטיםשופטשאלות משפטיות