ערב יחיד - סעיף 26(ד) לחוק הערבות

סעיף 26(ד) לחוק הערבות, קובע ביחס לערב יחיד כדלקמן: "1. ביקש נושה להעמיד לפרעון מוקדם הלוואה לפרעון בתשלומים, בשל איחור בפרעון, יודיע על כך לערב יחיד לפחות 15 ימים מראש; לא הודיע הנושה כאמור, לא יהיה הערב היחיד חייב בפרעון המוקדם. 2. הודיע הערב היחיד על רצונו לפרוע את ההלוואה בתשלומים, רשאי הוא לפרוע את ההלוואה בהתאם לתנאי ההלוואה ולתנאי פריסת התשלומים כפי שנקבעו בחוזה שבין הנושה לחייב, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו כערב מוגן. 3. לא הודיע הערב היחיד על רצונו לפרוע את ההלוואה כאמור בפסקה 2 תוך 15 ימים מיום שקיבל את ההודעה של הנושה כאמור בפסקה 1, יהיה הנושה רשאי להעמיד את ההלוואה לפרעון מוקדם". ערב יחידערבים (ערבות)ערבות