פיצוי בגין טביעת המנוח בים הנמצא בתחום שיפוט העירייה

עזבונו והוריו של עתרו, כי בית המשפט יורה להן לפצותם בגין טביעת המנוח בים הנמצא בתחום שיפוט העירייה. התובעים טענו בין היתר, כי לא היה במקום שלט כלשהו לפיו השחייה אסורה וכי לא היו במקום מצילים. לטענתם, הנתבעות עודדו ו/או התירו ו/או לא הגבילו שחייה במקום, לא עשו כלל או די לשם אכיפת איסור הרחצה במקום, לא דאגו לשלומם וביטחונם של המתרחצים בחוף, לא הציבו שילוט כלל או שילוט בהתאם לחוק הסדרת מקומות רחצה ולא דאגו כלל או באופן מספק לאבחנה בין החוף המוכרז והחוף שאינו מוכרז. עיריית נהרייה הגישה הודעת צד ג', בין היתר, נגד הכשרת היישוב חב' לביטוח בע"מ (להלן: "הכשרת היישוב") ומגדל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "מגדל"). מההודעה לצד שלישי עולה, כי במועדים הרלוונטיים מגדל ביטחה את העירייה בביטוח אחריות כלפי צד שלישי והכשרת הישוב ביטחה את העירייה בביטוח אחריות מקצועית. במסגרת ההודעה טענה עיריית נהריה, כי שתי חברות הביטוח טענו, כי אין כיסוי ביטוחי במסגרת הפוליסה אצלן, כל אחת מנימוקיה היא. ביום 16.8.12 הגישו הצדדים הסכם פשרה חלקי במסגרתו הוסכם, בין היתר, כי העירייה תפצה את התובעים בסך של 158,805 ₪. עוד נקבע, כי חלקה של העירייה ישולם 30 ימים לאחר שבית המשפט יכריע בשאלה על מי מהצדדים השלישיים- מגדל או הכשרת היישוב- מוטל לשאת בתשלום חלקה של העירייה. הנה כי כן, המחלוקת אשר נותרה כעת ואשר הכרעתי בה דרושה הינה על מי מהמבטחות, שתיהן או אף אחת, מוטל לשאת בתשלום חלקה של העירייה. קרי, איזו פוליסה צריכה לחול בנסיבות העניין. בהחלטה מיום 25.4.13 נקבע, כי הצדדים יגישו סיכומיהם בשאלה משפטית זו. תמצית טענות הצדדים כאמור, מגדל ביטחה את העירייה בביטוח אחריות כלפי צד שלישי. לטענתה, יש להחיל בענייננו ביטוח אחריות מקצועית. מגדל ציינה, כי בכתב התביעה ישנה התייחסות לשני חופים סמוכים אשר באחד מהם אירע המקרה נשוא התובענה. התובעים טענו, כי התברר להם בדיעבד, כי החוף האמור אינו חוף מוכרז ובסמוך לו ישנו חוף מוכרז אשר אויש על ידי מצילים- עובדי העירייה. מגדל טוענת, כי רוב סעיפי הרשלנות המפורטים בכתב התביעה מתייחסים לרשלנות העירייה בנושא פיקוח, סימון ואכיפה ובפן התפקוד המקצועי של חוקי עזר המסדירים נושאי בטיחות במקום והפיקוח על עשייתם. לטענת מגדל, העירייה מודה, כי לא היה מציל בחוף וציינה, כי בסמוך למקום היו מצילים אשר איישו חוף סמוך. לטענתה, מדובר בשני אזורים סמוכים אשר אינם מגבילים ואינם צריכים להגביל את עבודת המצילים ו/או חובתם בהיותם ממונים על נושא הבטיחות בחוף המוכרז לבוא ולהזהיר נופשים בחוף סמוך אודות הסכנה הכרוכה ברחצה במקום וליידע אותם, כי הם נמצאים בחוף לא מוכרז. עוד טוענת מגדל, כי היה על המצילים ליידע את הממונים בעירייה במחלקת חופים ו/או הממונה על הבטיחות אודות המתרחש בסמוך לחוף בו עבדו. לטענתה, בהתאם לצו הסדרת מקומות רחצה על מציל, בין היתר, למנוע רחצה במקומות ובזמנים אסורים. מגדל טוענת, כי בכתב התביעה נטען, כי במקום היו מתרחצים רבים, על כן כמות האנשים אשר פקדו את החוף מחייבת תשומת לב ו/או נקיטת פעולה על ידי העירייה. לטענתה, פוליסת אחריות מקצועית מגדירה את עיסוק המבוטח- "עירייה ומוסדותיה" והמוסדות הינם כל פורום הקבוע על פי חוק או תקנון או בסמכות בעלי התפקידים בעירייה וביניהם ראש העירייה ו/או מליאת חברי העירייה המוסמכת להתקין חוקי עזר עירוניים בנושאי בטיחות, פיקוח על חופים וכדומה. עוד טוענת, כי הפוליסה מגדירה מקצוע בין היתר כמצילים, ממונה על בטיחות ועובדים אחרים המפעילים ידע מקצועי ספציפי אחר. לטענת מגדל, התובענה בה עסקינן נוגעת לתפקידו של הממונה על הבטיחות, לחקיקת חוקי עזר עירוניים, לעבודתם של עובדי מחלקת החופים בעירייה במישור של פיקוח ואכיפה ולתפקוד של הסדרנים והמפקחים אשר מונו מטעם העירייה. לטענתה, המקרה בו עסקינן נופל במסגרת האחריות המקצועית של עובדי העירייה. מגדל מוסיפה וטוענת, כי מחובתם של בעלי התפקידים בעירייה לפקח על המתרחש בחופי העירייה ועל ממונה הבטיחות ליזום מהלכים בחופי העיר וגם בחופים הלא מוכרזים, להסדיר את נושא השילוט ו/או לפקח על נושא זה ולמנוע רחצה במקומות בהם הרחצה אסורה. מגדל ציינה, כי ביטוח אחריות כלפי צד שלישי מחריג אחריות מקצועית של המבוטח או כל אדם מטעמו. מנגד טוענת הכשרת היישוב, כי הכיסוי המתאים לאירוע בו עסקינן הינו כיסוי מכוח פוליסת אחריות צד ג' ולא אחריות מקצועית. לטענתה, האירוע בו עסקינן אירע בחוף ים שאינו מוכרז, אין בו סוכת מציל ושביל הליכה מסודר ובמקום הוצבו שלטים רבים המזהירים, כי המקום אסור ומסוכן לרחצה. לטענתה, הפוליסה אשר הוציאה מכסה את אחריותה המקצועית של העירייה ואינה מתאימה למקרה בו עסקינן. הכשרת היישוב טוענת, כי הפוליסה אשר הוציאה מגדל מגדירה מקרה ביטוח כ "אירוע בלתי צפוי תאונתי שגרם ל 1) היזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני נפשי או שכלי. 2) היזק ו/או אובדן רכוש לצד שלישי. עוד טוענת, כי הנפיקה לעירייה פוליסה ספציפית ומצומצמת לאחריות מקצועית בלבד המוגדרת כ "היפר חובה מקצועית שנעשה בתום לב אשר מקורו במעשה או מחדל רשלניים, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח היד..." לטענתה, פוליסת אחריות מקצועית נועדה ליתן כיסוי לבעל מקצוע המפעיל ידע מקצועי ספציפי ואשר גרם לנזק תוך כדי עיסוקו. הכשרת הישוב טוענת, כי האירוע בו עסקינן אינו תוצאה של הפרת חובה מקצועית אשר מקורה ברשלנות, מחדל או טעות אלא ברשלנות כללית של העירייה בהיותה רשות מוניציפאלית האמונה באופן שוטף על הטיפול בחופי הים שבתחומה. עוד ציינה, כי במקרה בו עסקינן אין מדובר במקרה בו היה בחוף מציל והוא התרשל אלא ברשלנות המיוחסת לעירייה כרשות מוניציפאלית. הכשרת היישוב טוענת, כי פוליסת אחריות מקצועית נועדה לכסות אירועים אשר הינם תוצאה של הפרת חובה מקצועית בעת ביצוע עבודה של בעל מקצוע או כתוצאה מהעבודה אשר בוצעה על ידו. היא ציינה, כי רשלנות מקצועית מיוחסת בדרך כלל לבעלי מקצועות חופשיים אשר התרשלו. לטענתה, בענייננו האחריות המיוחסת לעירייה הינה בשל פועלה כרשות מוניציפאלית אשר אחראית לחופים שבתחום סמכותה ואין מדובר באירוע שהתרחש כתוצאה מרשלנות בעל מקצוע בעת עבודתו או כתוצאה ממנה. עוד טוענת הכשרת היישוב, כי פסקי הדין אליהם התייחסה מגדל בסיכומיה אין בהם בכדי לתמוך בטענתה לפיה הביטוח הרלוונטי הוא ביטוח אחריות מקצועית. לטענתה, פסק הדין האמורים מחזקים את הטענה לפיה מדובר במקרה קלאסי של אחריות כלפי צד שלישי בגין רשלנות המיוחסת לעירייה. לבסוף טענה, כי מגדל מנועה מלטעון את טענותיה שכן במקרים אחרים ודומים היא הכירה באחריותה וחבותה. לטענתה, בתביעה דומה, אשר הסתיימה בפשרה, נקבע פיצוי בסך 295,000 ₪ כאשר היא נשאה בתשלום של 10,000 ₪ בלבד בעוד שמגדל נשאה בתשלום סך של 285,000 ₪ והדבר מלמד על כך שהכירה בחבותה. דיון ומסקנות כאמור, במועדים הרלוונטיים בוטחה העירייה על ידי מגדל בביטוח צד שלישי ועל ידי הכשרת היישוב בביטוח אחריות מקצועית. מגדל והכשרת הישוב חלוקות ביניהן בשאלה על מי מהן לשאת בתשלום חלקה של העירייה בהתאם להסכם הפשרה. המחלוקת הינה בשאלה איזה כיסוי פוליסה חל בענייננו. בשלב זה אקדים ואומר, כי לאחר שקילה ובחינה של מכלול טענות הצדדים והחומר המונח לפניי מצאתי, כי הפוליסה הרלוונטית לענייננו הינה פוליסת צד ג', כפי שיפורט ועל כן דין ההודעה כנגד מגדל להתקבל ואילו דין ההודעה כנגד הכשרת הישוב להידחות. ביטוח אחריות מקצועית עניינו נזק כספי אשר נגרם לצד שלישי בגין רשלנות מקצועית המטילה חבות חוקית של המבוטח כלפי הצד השלישי. פוליסה זו נועדה לכסות את חבותו של בעל מקצוע בגין כשל בביצוע חובתו המקצועית אשר בגינה נגרם נזק לצד שלישי. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי נועד לכסות את חבות המבוטח בגין נזקים שגרם במהלך עיסוקו. פוליסה זו אינה מבטחת חבות מקצועית של המבוטח והיא מיועדת למקרים בהם קיימת אחריות אחרת של המבוטח כלפי צד שלישי ואחריות זו אינה קשורה בחבות הנובעת מפעילותו המקצועית. לשם הכרעה בשאלה איזו פוליסה חלה יש לבחון את נסיבותיו של המקרה הספציפי. מגדל טענה, כי בסמוך לחוף בו אירע המקרה נמצא חוף אחר ובו היו מצילים. לטענתה, המצילים האמורים חייבים היו להזהיר נופשים בחוף הסמוך לחוף בו עבדו אודות הסכנה ברחצה וליידע אותם, כי הם נמצאים בחוף לא מוכרז. עוד טענה, כי היה עליהם ליידע את הממונים בעירייה במחלקת חופים ו/או הממונה על הבטיחות אודות המתרחש בסמוך לחוף בו עבדו וטענה, כי בהתאם לצו הסדרת מקומות רחצה על מציל למנוע רחצה במקומות ובזמנים אסורים. לטענתה, בנסיבות אלו הרי שהכיסוי הביטוחי החל הוא לפי פוליסת אחריות מקצועית. אינני מקבלת טענה זו. לא די בטענה, כי מי מעובדיו של המבוטח אמור היה להבחין בליקוי ו/או כשל כלשהו, להתריע לגביו ולפעול לשם תיקונו, ומשלא עשה כן נגרם נזק לצד שלישי, בכדי ללמד, כי חל כיסוי ביטוחי לפי פוליסת חבות מקצועית. סבורני, כי גישה זו תביא להרחבה בלתי סבירה של המקרים עליהם יחול ביטוח זה ולריקון מתוכן של פוליסת צד שלישי כך שזו לא תחול במקרים עליהם היא מיועדת לחול. כך לדוגמא, מקום בו אדם ימעד בשל מכשול בדרך ויתבע את הרשות המקומית אשר בשטחה מעד ניתן יהיה לטעון, כי עובדי הרשות אמורים היו להבחין במכשול ולפעול לשם תיקונו ומשכך הרי שעסקינן באחריות מקצועית. קביעה כאמור מתעלמת מההבחנה בין אחריותה של הרשות כאשר היא מבצעת עבודה לבין אחריותה של הרשות הנובעת מכך שהמקרה אירע בשטחה המוניציפאלי וללא קשר לרשלנות מקצועית של בעל תפקיד מסוים. אין מחלוקת, כי כאשר עורך דין מתרשל בעבודתו ובשל כך נגרם ללקוחו נזק הרי שהכיסוי הביטוחי הרלוונטי הינו לפי פוליסה של אחריות מקצועית. מאידך, כאשר לקוחו של עורך הדין נופל במשרדו בשל מכשול כלשהו הרי שהפוליסה החלה הינה פוליסת צד שלישי שכן אין עסקינן ברשלנות מקצועית אלא באחריות אחרת של המבוטח. סבורני, כי דברים אלו יפים אף לענייננו. ככל שהמנוח היה מטופל על ידי המצילים בחוף ואלו היו מתרשלים ובשל כך היה נגרם הנזק ניתן היה לטעון, כי הכיסוי הביטוחי החל הינו לפי פוליסת אחריות מקצועית. כאמור, פוליסה זו נותנת כיסוי לבעל מקצוע אשר גרם לנזק תוך כדי עיסוקו בשל רשלנות מקצועית. אין זה המקרה בו עסקינן. יש להבחין בין מצב בו העירייה או מי מטעמה גרמו לנזק במהלך פעילותם המקצועית לבין מצב בו הנזק נגרם ללא קשר לביצוע פעילות מקצועית כאמור, כמו במקרה נשוא התובענה שלפניי. בפסיקה נדונה, במספר מקרים, השאלה האם מקרה מסוים מכוסה במסגרת פוליסת אחריות מקצועית או במסגרת פוליסת צד שלישי. בפסיקה נקבע, כי כאשר הנזק אשר נגרם לצד השלישי נגרם כתוצאה מפעולתו המקצועית של המבוטח הרי שהפוליסה המתאימה היא פוליסת אחריות מקצועית ולא פוליסה אחריות כלפי צד שלישי. המקרה בו עסקינן אינו נופל בגדר המקרים האמורים ומצאתי, כי אין להסיק מפסקי הדין אליהם התייחסה מגדל למקרה בו עסקינן. אין בקביעה, כי חל כיסוי ביטוחי מכוח אחריות מקצועית מקום בו העירייה הינה מבצעת העבודה אשר גרמה לנזק בכדי ללמד, כי זהו הכיסוי הביטוחי החל בענייננו. במסגרת כתב התביעה טענו התובעים, כי העירייה לא הציבה במקום שילוט מתאים, לא דאגה לאבחנה בין החוף המוכרז וזה שאינו מוכרז ולא הגבילה שחייה במקום. עוד טענו, כי לא היו מצילים במקום. אף בכך יש בכדי לתמוך במסקנתי לפיה אחריותה של העירייה במקרה בו עסקינן אינה נובעת מרשלנותה המקצועית אלא מאחריותה כרשות מקומית אשר נושאת באחריות לדאוג לניהול החופים הנמצאים בשטחה. הנזק נשוא התובענה לא נובע מפעילותה המקצועית של העירייה הקשורה להפעלת מומחיותה וכישוריה המקצועיים. אין מדובר באחריות מקצועית של העירייה כמבצעת עבודה אלא באחריות אחרת אשר הכיסוי הביטוחי החל עליה הינו מכוח פוליסת ביטוח צד שלישי. הנה כי כן, הכיסוי הביטוחי החל בענייננו הינו מכוח פוליסת ביטוח צד שלישי. בנסיבות האמורות, על צד ג' מס' 1 מגדל לשאת בתשלום חלקה של העירייה בהתאם להסכם הפשרה ולהשתתפות עצמית של העירייה. ההודעה לצד שלישי נגד צד ג' 2 הכשרת הישוב נדחית. אני מחייבת את צ ג' 1 חברת הביטוח מגדל בהוצאות צד ג' 2 חברת הביטוח הכשרת הישוב בגין הליך זה בסכום כולל בסך 12,000 ₪. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת פסק דין זה שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל. פיצוייםעירייה