תביעה כספית בגין תמורת עבודת איטום באולם ספורט

בתביעה כספית בגין תמורת עבודת איטום באולם ספורט שהזמינה העיריה הנתבעת. תמורת העבודה לא שולמה, לאור טענות על טיב הביצוע. 2. התובעת הגישה הצעה וזכתה במכרז. הוזמנה ממנה עבודה בשווי 99300 ₪ ומע"מ , בתנאי תשלום שוטף+90. הוזמנו עבודות איטום של כפת תאורה, תעלה היקפית מסביב לכפה, וחלונות ורטיקאלים. 3. התובעת מפנה לכך שהערבות שנדרשה להפקיד - הוחזרה לה (ראיה להשלמת העבודה), ואף הוזמנו ממנה עבודות נוספות. הוצאו לנתבעת חשבוניות ע"ס 99300 ₪ ו 9800 ₪ (לפני מע"מ). לפי הנטען הזמינה התובעת עבודות מעבר לכך, בגינן לא הוציאה הזמנה נפרדת. בסופו של דבר הוצא חשבון סופי בגין העבודות כולן, ע"ס 122,600 ₪ ומע"מ ב 18.2.09. 4. אין חולק כי אירעו נזילות עקב גשמים, לאחר ביצוע העבודה , והנתבעת ביקשה לוודא כי אין מדובר בכשל של עבודות האיטום שהוזמנו, וכי כל העבודה שהוזמנה בוצעה, על כל פרטי ההזמנה. 5. לטענת התובעת נזילות אכן אירעו, אולם מדובר לא בכשלים שלה אלא בכשלי תכנון וביצוע של גג האולם שפורטו בתביעה ולא נודעו במקור אף לאנשי הנתבעת לעת הזמנת העבודה, אלא רק בדיעבד לאחר אותן נזילות. בדיקת הצפה בהתזה על כפת האולם לאחר תום העבודה של התובעת - עברה בהצלחה. בשל אותן נזילות אף הוזמנו מן התובעת חלק מאותן עבודות נוספות של התקנת צינורות ניקוז נוספים מסביב לכפה בסך 9800 ₪ ומע"מ. בדיקות נוספות בלחץ התזה גדול על הכפה בוצעו בספטמבר 2009 בנוכחות נציגי הנתבעת. הבדיקות העלו לשיטת התובעת, שמקור חדירת המים אינו בכפה או בעבודות האיטום שבצעה התובעת , אף לא בעבודות נוספות שהוזמנו ממנה, אלא בבעיות ניקוז מעבר לקו השוקת שאינה באחריות התובעת בשיפועים הפוכים שלא היא בצעה , פחים רקובים , הצורך להוסיף סיפונים פנימיים ועוד. 6. מונה מומחה מטעם ביהמ"ש שקבע כי העבודה הנוספת בסך 9800 ₪ ומע"מ אשר הוזמנה היתה למעשה מיותרת. התובעת טוענת שאין רבותא בדבר, שכן גם אם לא היה בסופו של יום בעבודה נוספת זו שבוצעה כדי לתן מענה לבעיה הרי מדובר בעבודה נוספת שהוזמנה ממנה, ואין חולק שבוצעה על ידה. ושוב - הבעיה של הנזילות אין מקורה בעבודה של התובעת. 7. מעבר לסכומים של 99300 ₪ ו 9800 ₪ לפני מע"מ, הוזמנה ובוצעה כאמור לשיטת התובעת עבודה נוספת של איטום פרופילים ושכירת במה הידראולית בסך של 13500 ₪ ומע"מ. סך זה היווה הסך שהשלים הסכומים הקודמים לסכום שנזכר בחשבון הסופי (122,600 ₪ + מע"מ). לא הוצאה הזמנה נפרדת לעבודה זו. התובעת טוענת שמדובר בעבודה שהזמינה הנתבעת באמצעות הגב' רונית קיש מטעם העיריה. העיריה טוענת כי עבודה זו היתה חלק מן העבודות שהוזמנו בגין מערכת הניקוז. כלומר נסיון שהתובעת בחרה מיוזמתה לבצע כדי לתקן את האיטום הכושל, כחלק מהתחייבותה למתן אחריות לעבודת האיטום שלה ל 15 שנה. לראיה לא הוצאה הזמנה לעבודה זו, וחל סע' 203 לפקודת העיריות הקובע שאין תוקף להתחייבות כספית של העיריה אלא אם היתה בכתב בחתימה של ראש העיריה והגזבר. לאותו תנאי תוקף צורני התייחסתי לא אחת בעבר, אולם כרגע השאלה אינה רק האם יש לתן לו תוקף מלא או חלקי או בכלל לא לאור הלכת בית הרכב ; אלא קודם כל מה הוסכם בין הצדדים. האם מדובר היה בהזמנת עבודה נוספת שתמורתה בצדה (שאז עולה שאלת הנפקות של סע' 203) או עבודה שהיתה כלולה במסגרת אחריות התובעת ואותה הסכימה לבצע בלא תוספת מחיר (שאז ממילא לא עולה כל שאלה ביחס לסע' 203). ביחס לשאלה אחרונה זו טוענת הנתבעת שלאור שתי הזמנות העבודה הקודמות היה על התובעת לדעת ממילא שהזמנת עבודה מטעם העיריה נעשית רק בטופס הזמנה חתום העונה על תנאי התוקף הצורני הנ"ל. ולכן יש כאן תימוכין עקיפים לעמדת העיריה שאכן לא מדובר היה על הזמנת עבודה נוספת שלה. 8. התובעת מפנה לכך שהמומחה מטעם ביהמ"ש מצא מס' מקורות נזילה. שניים מהם על פי קביעותיו הנם באחריות הנתבעת (אף הנתבעת אינה מתכחשת לכך בסיכומיה - סע' 1.11). אחת הנה באחריות התובעת, בגדר הזמנת העבודה הנוספת של התקנת צינור 2 צול בתמורת 9800 ₪ ומע"מ. התובעת מודה בכך בסיכומיה ומציינת כי לשם כך אף ניתנה אחריות , ואם תדאג הנתבעת לתשלום יהא גם תיקון בגדר האחריות. הנתבעת מצדה טוענת שלא זו בלבד שאותרה נזילה כאן, אלא שהתברר בחוו"ד המומחה, שכל הצעת התובעת בגינה הוזמנה ממנה עבודה נוספת זו לפתרון הבעיה, היתה מיותרת מתחילה, שכן לא נתנה מענה נכון לבעיה. לכן אין להכיר כלל בתביעה לאותו סך של 9800 ₪ ומע"מ. 9. ביחס לשלושה מקומות נוספים מהם אותר מקור נזילה, הותיר המומחה לשיקול דעת ביהמ"ש את השאלה על מי האחריות של תכנון והגדרת עבודה - האם של המזמין (הנתבעת) או של הקבלן (התובעת). התובעת מפנה לכך כי מיקום אותם מקורות נזילה לא נכלל במכרז, היינו הזמנת העבודה של הנתבעת. וכי בפועל אף נתנה הצעת מחיר בטרם המכרז, שכללה המלצה לעריכת איטום גם במרווחים שבתעלה, אולם המלצה זו לא התקבלה. הנתבעת היא שהחליטה לא לכלול בהזמנתה את איטום התפר בין החלונות הורטיקאלים לתעלה , וגם לא את התפר בין הסקיילייט לתעלה. לכן הזמינה חומר ציפוי RSC . אלא שאותו חומר איטום הנו חומר נוזלי לאיטום משטחים ולא תפרים. הוא אכן פעל בהצלחה לתכלית לשמה יועד, ולכן אין נזילות בכפה (בסקיילייט) וגם לא בחלונות הורטיקאלים, אלא רק בתפרים. התובעת מפנה לשאלות ההבהרה של המומחה שם אישר שפתרון האיטום ביחס לאותם מרווחים שבתעלה היה צריך להיות אחר, ולא בהתאם למפרט של הנתבעת שהתבקשה התובעת לבצע ובצעה עם אותו חומר. 10. הנתבעת מציינת בסיכומיה כי התובעת היא שהמליצה על מפרט האיטום לרבות הערכת המחיר. ביחס לטענות על עבודה כושלת כביכול בבצוע הגג על ידי הקבלן - מציינת הנתבעת כי התובעת הרי הוזמנה מלכתחילה לעבודת האיטום בדיוק מסיבה זו שהקבלן כשל, ולכן יש כאן הנחת המבוקש שאינה מסייעת לתובעת. בהצעת המחיר של התובעת תומחר בנפרד איטום הכפה והחלונות הורטיקאלים, חלק שני התייחס לאיטום התעלה ההיקפית באותו חומר איטום אך היה בגדר המלצה ולא הכרח לשיטת התובעת; חלק שלישי התייחס למילוי מרווחי הפח - ולא באותו חומר איטום, כאשר גם חלק זה הנו בגדר המלצה גרידא לשיטת הנתבעת. מבחינת העיריה היא ביקשה לאטום את כל כפת מבנה התאורה כמקשה אחת, באותו חומר איטום חדשני: הכפה, החלונות הורטיקאלים והתעלה ההיקפית בה ראתה חלק ממבנה כפת התאורה. לאחר שהעיריה קבלה את הצעת המחיר הכינה מפרט אותו פרסמה בין מס' מציעים. התבקשה גם תקופת אחריות בת 15 שנה לעבודות האיטום. התובעת שהצעתה היתה הזולה ביותר - זכתה. העיריה חתמה מולה על הזמנת עבודה בסך 114691 ₪ כולל מע"מ. לאחר חדירת הגשמים התובעת היא שהציעה לעיריה את אותו פתרון של תוספת צינור ניקוז בעלות של 9800 ₪ ומע"מ (11319 ₪). ואכן העיריה קבלה ההצעה והזמינה מן התובעת את העבודה, אולם התברר שאין מענה לנזילות, כפי שאישר אף מומחה ביהמ"ש. הנתבעת מדגישה שאף ניקתה את מוצאי הניקוז ולשלשת היונים כדרישת התובעת. העיריה מפנה לכך שמבחינתה הזמינה עבודה של איטום כפת התאורה כולה כמקשה אחת, וכי הטענה שלא הוזמנו מן התובעת גם איטומים של המרווחים בתעלה, הנה התחכמות. היא מפנה לכך שאם לא ניתן היה לאטום גם סביבת החיבורים והתפרים שבתעלה היה על התובעת להתריע על כך מראש בתורת המומחית לדבר, שהרי אין טעם באיטום חלקי שאינו משיג יעדו במלואו, היינו מניעת חדירות מים לאולם. 11. לאחר עיון בכתבי הטענות, התצהירים, חוו"ד מומחה ביהמ"ש , התשובות לשאלות ההבהרה, וסיכומי הצדדים אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת בתוך 30 יום את הסך של 70,000 ₪ בתוספת מע"מ. כדי להסיר מן הדרך מחלוקות נוספות ועתידיות בין הצדדים מובהר כי בפוף לתשלום זה, התובעת נושאת באחריות לתקופת האחריות שהוסכמה, לתיקון אותו מקור נזילה בצינור 2 צול שהתקינה על פי הזמנת העבודה השניה (זו שתמורתה 9800 ₪ ומע"מ). וכן באחריות ביחס לאטום החלונות וכפת התאורה (בהן אין בעיה נכון להיום, לפחות לא כזו שהומחשה - ראה פר' הישיבה האחרונה). למעט אותם 2 מקורות נזילה עליהם הצביע המומחה שהנם באחריות התובעת. עם זאת הסכום שנפסק כולל כבר קניית סיכון ביחס לנושא באחריות לשלושת מקורות הנזילה במרווחי התעלה - אלו שהותיר המומחה לשיקול דעת ביהמ"ש. התובעת לא תשא באחריות לאיטום שלושה מקורות אלה. דיני ספורטאיטום