חתימה על טופס שינויים של תוכנית פנסיה

לטענת התובע, לאחר פטירת המנוחה ולאחר שקיבל לידיו דף עדכון פרטי תוכנית הפנסיה, הסתבר לו, כי תנאי הפוליסה שונו, כך שעתה הכיסוי הוא, על פי ערך ליום 01.06.2005, כדלהלן (נספח ג' לכתב התביעה): פנסיית זיקנה 2,121 ₪ פנסיית נכות 5,379 ₪ שאירים 672 ₪ לטענת התובע, לאחר פטירת המנוחה קיבל לידיו דף עדכון נוסף, על פי תאריך ערך ליום 01.01.2005, על פיו, הכיסוי הוא כדלהלן (נספח ב' לכתב התביעה): פנסיית זיקנה 6,282 ₪ פנסיית נכות 2,513 ₪ שאירים 6,282 ₪ בפי הנתבעות הסבר להבדלים בין הכיסויים. לטענת הנתבעות, המנוחה הצטרפה לקרן הפנסיה תנופה בחודש נובמבר 2002 ובחרה בתכנית אשר נקראת "זיקנה מוגדלת". בעקבות הוראות אגף שוק ההון שבמשרד האוצר לשינוי תקנוני קרנות הפנסיה (מקרן זכויות לקרן תשואה) שונו תקנות קרן הפנסיה "תנופה" בחודש מאי 2005. ביום 20.11.2005, נוכח השינויים, הופץ ידיעון לכל סוכני הביטוח, לרבות למנוחה, בנושא השינויים. בעקבות השינויים בתקנות הקרן, במהלך חודש דצמבר 2005 שלחה תנופה מכתב הסבר לכל מבוטחיה, לרבות למנוחה, ובו הודיעה על השינוי בתקנות הקרן, תוך הסבר מפורט על השינוי במסלולי הביטוח ועל ברירת המחדל שתחול על מבוטחים אשר לא יודיעו לקרן על בחירה במסלול אחר. ללא קשר לשינוי בתקנות תנופה, בתחילת שנת 2006 התבצע רה-ארגון של החברות המנהלות קרנות פנסיה בקבוצת מגדל. במסגרת זו מוזגו החברות המנהלות לתוך מקפת ולקרנות הפנסיה שבניהולה ובכלל זה, גם מגדל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, שניהלה את קרנות הפנסיה המקיפות החדשות "יוזמה חדשה" ו"תנופה". במסגרת המיזוג, אשר נכנס לתוקפו בתחילת שנת 2006, הומחו כל הזכויות והחובות של החברות המתמזגות לתוך מקפת, ולעניין זה גם הזכויות והחובות של קרנות הפנסיה. המיזוג לא שינה את תקנות תנופה, אשר שונו בטרם המיזוג ועל כן לא השפיע הדבר על זכויות המבוטחים ובכללם המנוחה. שינוי תקנות קרן הפנסיה "תנופה" בוצע בחודש מאי 2005 בעקבות הוראות אגף שוק ההון שבמשרד האוצר לשינוי תקנוני כל קרנות הפנסיה. בעקבות קבלת המכתב (נספח ב/2 לסיכומי הנתבעות) הודיעה המנוחה, כי ברצונה לשנות את המסלול ובספח בחירת המסלולים (אשר צורף למכתב) ביקשה לשנות את המסלול למסלול "מוטה זיקנה" (נספח ג' לסיכומי הנתבעים). המנוחה הודיעה לנתבעות על רצונה לשנות את המסלול הביטוחי אליו היא משתייכת ובספח בחירת המסלולים, אשר צורף למכתב, ביקשה המנוחה לשנות את המסלול למסלול "מוטה זיקנה". הטופס נושא תאריך 02.01.2006 (נספח ג' לסיכומי הנתבעות). בעקבות בקשתה של המנוחה, עודכן המסלול במערכת ואל המנוחה נשלח בחודש מאי 2006 דו"ח שנתי מעודכן בהתאם לבחירתה במסלול החדש ובו פירוט הכיסויים הביטוחיים בהתאם למסלול החדש (נספח ד' לסיכומי הנתבעים). על פי טענת הנתבעות, למנוחה נשלחו דו"חות שנתיים המעודכנים על פי בחירתה לעבור למסלול החדש. בנוסף, למנוחה, בהיותה סוכנת ביטוח, הייתה גישה ישירה למחשבי הנתבעות והיא עשתה בה שימוש על מנת לבדוק את מצב הביטוחים שלה לאחר ביצוע השינוי. התובע דוחה טענות אלו של הנתבעות. לטענתו, כל שביקשה המנוחה לשנות בבקשתה היה את גיל הפרישה מ-65 לגיל 60 ולא את המסלול אליו השתייכה. המנוחה, אשר קיבלה את הודעת המיזוג והמכתב הנלווה לה, רצתה לשמר את זכויותיה ולהישאר באותה תכנית ורק לשנות את גיל הפרישה. על כן, רשמה המנוחה בטופס אשר נשלח אליה מהנתבעות, כי היא מעוניינת במסלול "מוטה זיקנה" (אף הוא המסלול הרביעי) כפי שהיה בטופס ההצטרפות לקרן משנת 2002 "זיקנה מוגדלת". המנוחה חיפשה בטופס החדש מסלול בשם "זיקנה מוגדלת". מסלול זה בשם זהה לא נמצא בטופס, אולם נמצא לו מסלול תואם המכונה "מוטה זיקנה" והמנוחה סברה, כי מדובר באותו מסלול, אלא שהוכתר בשם אחר. לטענת התובע, המנוחה לא קיבלה את הדו"חות השנתיים מהנתבעות, אשר לא הוכיחו אחרת. לטענת התובע, הנתבעות שינו את תוכנית הפנסיה של המנוחה ואת תמהיל הכיסויים, את מבנה התוכנית והפחיתו באופן דרסטי את סכומי הפיצוי בעוד הפרמיה החודשית עומדת על כנה. כל זאת, ללא ידיעת המנוחה, ללא הסכמתה ושלא בטובתה. לטענת התובע, הנתבעות העבירו את המנוחה למסלול "מוטה זיקנה ונכות" במקום מסלול של "מוטה זיקנה". במסלול מוטה זיקנה ונכות הפיצוי בגין נכות מוגדל על חשבון הפיצוי בגין פנסיה ושאירים. זאת למרות המסמך המפורש בו המנוחה ביקשה וסימנה מסלול "מוטה זיקנה" והדבר נעשה מבלי שהמנוחה יודעה בעניין וללא הסכמתה. דיון דין התובענה להידחות. חזקה היא, שאדם החותם על מסמך הבין את תוכנו וחתם עליו כאות להסכמתו. זאת, אלא אם כן קיימות נסיבות מיוחדות לסבור אחרת. נפסק, כי המבקש לסתור חזקה זו צריך להוכיח את גרסתו בראיות פוזיטיביות, כאפשרות קרובה (ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו ואח', פ"ד נד(2) 559; ע"א 6799/02 יולזרי ואח' נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ ואח', פ"ד נח(2) 145, 149 - 150). גרסת התובע בכל הנוגע להתקשרות בין המנוחה לבין הנתבעות ביחס לשינוי המסלול, אשר לטענתו נעשה עקב חוסר הבנה של המנוחה, לא הוכחה. לא הונחה תשתית עובדתית, שיהיה בה כדי לערער את החזקה, כי המנוחה הבינה את טיב המסלול אליו ביקשה להצטרף ואת טיב הכיסוי אשר יעניק לה מסלול זה. התובע לא הציג ראיות פוזיטיביות אשר יהיה בהן כדי לערער את החזקה ובהעדרן, חלה החזקה שלעיל, כי המנוחה חתמה על טופס השינוי לאחר שהבינה את תכנו ואת מהות בחירתה. אין מחלוקת, כי המנוחה חתמה על טופס השינוי ובחרה במסלול מוטה זיקנה. בחתימתה זו, אישרה המנוחה, כי תנאי מסלול "מוטה זיקנה" מקובלים עליה וכי זה המסלול אליו היא מעוניינת להצטרף ותנאיו ידועים לה. מסקנה זו מתחזקת ביתר שאת נוכח העובדה, שהמנוחה הייתה סוכנת ביטוח במקצועה. המנוחה לא הייתה "האדם הרגיל", ההדיוט שאינו בקיא ברזי הביטוח. בהקשר זה יצוין עוד, כי בכתב התביעה מציין התובע במפורש, כי "המנוחה עסקה בשיווק ותיווך עיסקאות ביטוח ופנסיה" (סעיף 7 לכתב התביעה) וכי: "ביום 1.11.2002 הצטרפה המנוחה, לקרן פנסיה "תנופה" ... מתוך רצון לדאוג לעתידה בהיותה בעצמה סוכנת ביטוח ומשווקת תוכניות פנסיה למיניהם מזה כ- 20 שנה" (סעיף 5 לכתב התביעה(. התובע אף הצהיר על כך בחקירתו הנגדית: "היא הייתה סוכנת מצטיינת בתחום הביטוח והפנסיה" למען ההגינות ייאמר כי התובע גם העיד, כי המנוחה: "הבינה יותר בתחום החסכון ולא בתחום הפנסיה" (עמ' 6 לפרוטוקול). רק לאחר מכן, משנה התובע את גרסתו וטוען: "המנוחה, אשר היתה סוכנת ביטוח במקצועה, אך לא עסקה בתחום הפנסיה..." (סעיף 9 לסיכומים); "המנוחה לא עסקה בתחום הפנסיות ולא הכירה תחום זה כלל" (סעיף 79 לסיכומים). המנוחה, שימשה בעת החתימה על טופס השינויים כסוכנת ביטוח. כבעלת מקצוע, חזקה על המנוחה, כי הייתה מודעת לתנאי המסלול אליו הצטרפה. על כן, היא מחויבת למסלול זה. אף אם המנוחה לא "התמחתה" בתחום הביטוח הפנסיוני, הרי שכסוכנת ביטוח, אין זה מתקבל על הדעת, כי תבחר לעצמה מסלול פנסיה, מבלי שביררה את פרטיו והייתה מודעת לזכויות הנכללות בו. זאת ועוד, הנתבעות הוכיחו, כי המנוחה אף בדקה בעצמה ובפועל את מצבה הביטוחי במחשבי החברה. מטעם הנתבעות הוגש תצהיר של גב' תמי אוחנה קול, מנהלת תחום חיסכון ארוך טווח במגדל טכנולוגיות, היא החברה שמנהלת את מערכות המידע של מגדל מקפת. גב' קול הצהירה, כי: "ידוע לי מתוקף תפקידי, כי הגב' רוויטל כוכב ז"ל (להלן: "המנוחה"), עוד בחייה, במועדים 20.07.2006 ו- 07.12.2006 בדקה במערכות המידע של הנתבעות את גובה הכיסויים הביטוחיים בהתאם למסלול החל עליה. אציין כי למנוחה, במסגרת היותה סוכנת ביטוח, היתה גישה ישירה לצפיה בנתוניה כמבוטחת במערכות המידע של הנתבעות" (סעיף 3 לתצהיר). גב' קול צרפה, כנספח א' לתצהירה, אישור פלט מחשב המעיד על כניסתה של המנוחה למערכות המידע של הנתבעות והצהירה בנוסף: "כפי שניתן לראות בנספח א', במועדים 20.07.2006 ו- 07.12.2006 נכנסה המנוחה למערכת המידע של הנתבעת וביצעה "שאילתה מצב ביטוח לסוכן" ביחס לזכויותיה בנתבעות. כפי שניתן לראות בשורות שסומנו, ביצעה המנוחה שאילתה המסווגת בעמודת "קוד נושא מטופל_1" בקוד 25. קוד 25 מציין מסך ובו פרטי מצב ביטוח למבוטח לחודש מסויים" (סעיף 5 לתצהיר). האמור בתצהירה לא נסתר עת נחקרה בחקירה נגדית והותירה רושם אמין ומהימן: "ש. מפנה לסעיף 3 לתצהירך, בו את מציינת שעוד בחייה במועדים 20.7.06 בדקה במערכות המידע של הנתבעות את גובה המסלולים הביטוחיים.., מנין לך הידיעה או האם ראית במו עינים או ששמעת ממישהו שהמנוחה נכנסה ובדקה במו ידיה? ת. ידוע מתוקף תפקידי. אני אחראית על מערכות המידע של מגדל מקפת, במערכות האלה יש לנו את היכולת לדעת לגבי סוכנים ולגבי משתמשים במערכת לאן הם נכנסו, איזה פעולות הם ביצעו ובמה הם צפו. ובהקשר למנוחה, בבדיקה שלי אישית את לוג המערכת לאותה התקופה, זה מצורף כנספח א', בעמוד שלישי, יש בבירור את הפעולות שהיא בעצמה ביצעה. כל שלושת הדפים הם פעולות שהיא ביצעה, אלה המסומנים הם פעולות ספציפיות בהן היא ראתה את הכיסויים הביטוחיים שלה. הכל זה לגבי תעודת הזהות שלה. ש. איך את יודעת שהיא עצמה נכנסה ובדקה, אולי זו המזכירה שלה, אולי זה בעלה, אולי זה מורי שביקר אצלה במשרד וניסה להיכנס? ת. מגדל טכנולוגיה מספקת יוזר וסיסמא ומבהירה להם ומסבירה להם ששם המשתמש והסיסמא היא שלהם ולא יכולים למסור אותה למישהו אחר, כך שאם היא מסרה את הסיסמא למורי או לבעלה היא כבר עברה עבירה. שנית, אנחנו יודעים לפי הלוג שהכניסות בוצעו מהמסופים שמיוחסים לסוכנות שלה" (עמ' 42 לפרוטוקול). ובהמשך: "ש. איך אני יכול מהדו"ח הזה, נספח א', לראות שמדובר גם בנתוני קרן פנסיה, כשיש פוליסה כתוב פוליסה? ת. שאילתת מצב ביטוח במערכות מגדל אומרת "להראות למבוטח את כל הכיסויים הביטוחיים שיש לו, למבוטח, בכל התוכניות השונות במגדל", למנוחה בתעודת הזהות הזו היו כמה וכמה תוכניות, לרבות תוכנית פנסיה... את הכיסוי הביטוחי היא ראתה. ש. איך אני אדע מה היא ראתה כשהיא נכנסה, אולי היא ראתה דברים לא מה שאת חושבת, אולי היא ראתה דברים שהיו לה קודם? ת. יש לה עותק של מצב ביטוח מודפס, לדוגמה נספח ה' לתצהיר של נילי. בנספח ה' יש צילום של מצב ביטוח, זה דו"ח שהוא דו"ח מהמערכת והשאילתה ניגשת לסכומים המופיעים בו, ולכן כשהיא ניגשה לשאילתה פה היא ראתה את הסכומים ..." (עמ' 44 לפרוטוקול). כמו כן, הנתבעות הצליחו לשכנע, כי הדו"חות השנתיים הגיעו לידי המנוחה. העידה בעניין בטעם הנתבעות גב' נילי בלושטיין: "ש. יש לך ההוכחה ברורה שהדוחות השנתיים הגיעו אליה או שאת רק מניחה? ת. הדו"ח נשלח אליה לכתובתה, כתובתה לא השתנתה, מסמכים אחרים שנשלחו אליה כמו אותו מכתב שנשלח בנובמבר 05 שהגיע אליה ונשלח לאותה כתובת, הדוחות השנתיים שנשלחו לא חזרו, הדואר לא החזיר את המעטפות האלה כמעטפות שלא הגיעו ליעדן, ולכן אין סיבה שגם את הדוחות האלה היא לא קיבלה. הדוחות לא חזרו כיוון שיש לנו רישום ביחס לכל דואר שמוחזר לחברה. ש. את יכולה להציג את הרישום? ת. אין לי פה רישומים של כל הדואר שחזר לחברה, זה נמצא המערכות החברה ואם יהיה צורך נגישם. ש. יש לך רישומים של דואר שנשלח? ת. בוודאי. בחברה. והדוחות שצורפו לתצהיר שלי זה העתק הדוחות שנשלחו למנוחה. ש. מי היה אחראי למשלוח הדואר, מנהל המחלקה של הדואר, מנהל מדור משלוח דואר בקרן הפנסיה? ת. בקרן הפנסיה גם משלוח הדיווחים נמצא תחת אחריותי, כל הדוחות נשלחים לעמיתים באמצעות בית דפוס והחברה מקבלת אישור של בית הדפוס והדואר לכמות הדוחות והדוחות שנשלחו. יש עובדת שלי, שמה אורלי, שמעבירה את הקבצים עם הנתונים לבית הדפוס, נעשות גם בקרות ומדגמים תוך כדי הדפסת הדוחות ויש אישור לכמות הדוחות ולכך שכלל הדוחות שהועברו לבית הדפוס גם נשלחו באמצעות הדואר" (עמ' 34 לפרוטוקול). לאחר מכן, נשאלה שוב את אותה השאלה והשיבה בעקביות: "מפנה אותך לסעיף 23, 24 לתצהירך, את אומרת שהדוחות נשלחו אליה במאי 06, מרץ 07 וכו', תוכלי להמציא לנו הוכחה פוזיטיבית שהדו"ח נשלח אליה? ת. ברור שלא. הדוחות נשלחו, לא קיבלנו דואר חוזר" (עמ' 40 לפרוטוקול). עדות זו נמצאה אמינה והיה בה כדי לשכנע שהדו"חות השנתיים אכן נשלחו והגיעו לידי המנוחה. נוכח כל האמור שוכנעתי, כי המנוחה, סוכנת ביטוח, בדקה בפועל את היקף הכיסוי הביטוחי במסלול בו בחרה ואף עודכנה על מצב הכיסויים על ידי הנתבעות בדו"חות אשר נשלחו אליה מדי שנה. מכאן שוכנעתי, שהמנוחה ידעה את ה"תמהיל" של הכיסוי הביטוחי במסלול "מוטה זיקנה" ואת הסכומים השונים להם היא זכאית. עוד טוען התובע, כי בפועל צורפה המנוחה למסלול אחר, "מסלול מוטה זיקנה ונכות". טענתו זו לא הוכחה והיא סותרת את המסמכים שבתיק. בדו"חות השנתיים אשר צורפו לתצהיר הנתבעות, תחת הכותרת מסלול הביטוח נרשם "מוטה זיקנה", פורטו האחוזים שיוקצו לקצבת נכות ולקצבת שאירים (נספחים ד' ו-ה') והן הסכומים. הטענה נטענה בעלמא, ללא כל הוכחה, והיא אינה נשענת על נתונים מקצועיים או חוות דעת מקצועית או פרוט עובדתי מספק. תמיכה נוספת למסקנה זו, היא בכך שהמנוחה, הייתה מודעת לתמהיל הביטוחי שרכשה, לאחר שכאמור לעיל נשלחו אליה דו"חות והיא אף בחנה את הנתונים במחשבי הנתבעות ולא הלינה על כך במהלך השנים מביצוע השינוי ועד לפטירתה המצערת. סוף דבר דין התובענה להידחות. בנסיבות העניין ועל אף התוצאה אליה הגעתי, אין צו להוצאות. פנסיהמסמכים