נפילה תוך כדי ירידה מהרכב דרך הדלת הקדמית

תוך כדי ירידה מהרכב דרך הדלת הקדמית, החליק התובע ונפל ועקב כך נגרמו לו נזקי גוף 2. הנתבעת היא חברה לביטוח, מבטחת האוטובוס בזמנים הרלבנטיים לתביעה זו. פסק דין זה יעסוק בשאלה האם האירוע מהווה תאונת דרכים כהגדרתה בחוק הפיצויים. 3. על פי תצהיר הנסיבות שהגיש התובע התאונה התרחשה כך: במועד התאונה הגיע לאריאל לאחר נסיעה החנה את האוטובוס בחניון בזק הסמוך לביתו. לאחר מכן רשם את סיום הנסיעה בספר הרכב, כיבה את המנוע והתחיל לבצע סריקה ביטחונית של האוטובוס ולצורך הסריקה מתחת למושבים השתמש במטאטא על מנת לחפש חפצים זרים ולהכין את האוטובוס לנסיעה הבאה אשר הייתה צריכה לצאת בשעה 12:00. בסיום הסריקה והטאטוא של האוטובוס מהסוף לכיוון הכניסה הקדמית הניח את המטאטא על הרצפה, אסף את הלכלוך והשליך את הלכלוך לפח הנמצא ליד הכיסא של הנהג.. לקח את מפתחות האוטובוס ואת הפלאפון מהדיבורית, הסתובב לרדת מהאוטובוס ומעד ממדרגות האוטובוס ונפל לכיוון המדרכה ועקב כך נחבל בגופו. 4. התובע העיד בבית המשפט כי החנה את האוטובוס בחניון מוסדר, דומם את המנוע ורשם את הנסיעה בספר הרכב. לאחר מכן התחיל סריקה ביטחונית כנוהל שהוא מחויב לו. העיד כי נתקל במטאטא שהיה מונח על רצפת האוטובוס ומעד החוצה. 5. התובע טוען כי משך הזמן הקצר שהיה כרוך בבדיקה הביטחונית בסיום הנסיעה לרבות ניקוי האוטובוס היה קצר מאד ולפיכך ראוי לדחות כל טענה לגבי ניתוק הקשר בין הבדיקה הביטחונית וטאטוא האוטובוס הנדרש על פי פקודת התעבורה בהוראות משרד התחבורה ומעבידו של התובע מכוח היות האוטובוס רכב ציבורי לבין ירידת התובע מהאוטובוס. 6. נסיבות התאונה בעיקרן אינן במחלוקת, עיקר המחלוקת האם נפילתו של התובע כתוצאה מהיתקלותו במטאטא בסיום הסריקה הביטחונית וניקיון האוטובוס, ובעודו מעוניין לצאת מהאוטובוס מהווה תאונת דרכים, כאשר ה"שימוש" כטענת התובע הנה ירידה מרכב. 7. הנתבעת טוענת כי האירוע אינו מהווה תאונת דרכים שכן התובע לא עשה שימוש ברכב למטרות תחבורה. האוטובוס היווה "זירה" ועל כן היא אינה חבה לפצותו בגין נזקיו. 8. הנתבעת טוענת כי התובע סיים את נסיעתו, החנה את האוטובוס בחניון "בזק", רשם את הנסיעה בספר הרכב, כיבה את המנוע, ביצע סריקה ביטחונית ולאחר מכן טאטא את האוטובוס והכין אותו לנסיעה הבאה, אסף את הלכלוך לתוך פח אשפה שנמצא בתוך האוטובוס ליד כיסא הנהג. לאחר מכן לקח את המפתחות והפלאפון מהדיבורית. לאחר מכן הוא הסתובב לרדת מהאוטובוס ואז נתפסה רגלו במקל של המטאטא והתובע נפל מתוך האוטובוס לכיוון המדרכה. 9. מוסיפה הנתבעת, הואיל ומדובר בסיום נסיעה כאשר האוטובוס ריק מנוסעים ולאחר שהתובע החנה את האוטובוס בחניון "בזק" , הוא דומם את המנוע ורשם את הנסיעה בספר הרכב ואז ביצע שורה של פעולות, שכללו סריקה ביטחונית של האוטובוס וניקיונו, לקיחת חפציו על מנת ללכת לביתו שכן רק מאוחר יותר הייתה צפויה לו נסיעה חדשה. התובע העיד כי סריקה ביטחונית מבוצעת על ידו בתחילתה ובסופה של כל נסיעה כדרך שגרה כנוהל עבודה, בדיקה של כחמישים מושבים לאורכו של האוטובוס המונה כ-12 מטרים. האירוע התרחש באוטובוס עקב היתקלות במטאטא ששימש אותו לביצוע הסריקה הביטחונית והניקיון. הנתבעת טוענת כי אין המדובר בשימוש ברכב על פי הגדרת החוק. 10. הנתבעת טוענת כי האירוע לא אירע בעת נסיעה, אלא לאחר סיום הנסיעה כשהאוטובוס חונה כדין בחניון סמוך לביתו של התובע כשהמנוע דומם לאחר שסיים לרשום את נסיעתו הקודמת בספר הרכב ולאחר מספר פעולות הכוללות סריקה וניקיון. סריקה וניקיון אינם יכולים להיחשב כשימוש גם על פי רע"א 9084/05 אג"ד בע"מ נ' ינטל יעקב (מיום 29.10.07 ). שם נקבע כי הרחבת מונח "הנסיעה" שיכלול גם סריקה ביטחונית המבוצעת לפני הנסיעה לא מתיישבת עם הפרשנות הטבעית של המונח נסיעה. בנוסף, סריקה ביטחונית אינה יכולה להיות "למטרות תחבורה" אלא למטרות בטיחות שאינן תעבורתיות. דיון: 11. סעיף 1 לחוק מגדיר "תאונת דרכים" כדלקמן: "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב מנועי". 12. "שימוש ברכב מנועי" מוגדר בסעיף 9 לחוק: "נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד". 13. נקבע כי, רשימת דרכי השימוש ברכב המנועי, שנקבעה בסעיף 1 לחוק, היא רשימה סגורה, וכי "ההבחנה בין "שימוש עיקרי" ל"שימוש לוואי" שנועדה להרחיב את הגדרת ה"שימוש ברכב" שוב אין לה נפקות, שכן ההבחנה הברורה היום היא בין דרכי שימוש הכלולות ברשימה הסגורה של "דרכי השימוש לבין אלה שאינן בה. 14. ראה רע"א 9084/05 אגד בע"מ נ' ינטל שם צוין כי: "... התוצאה מכל אלה היא שסריקה ביטחונית באוטובוס אינה מהווה "שימוש" ברכב כמשמעות המונח הזה בחוק הפיצויים. היא אינה מהווה "נסיעה", "טיפול" או "תיקון דרך", או כל חלופה אחרת המנויה בחוק הפיצויים למונח "שימוש ברכב מנועי". די בכך כדי להביא לתוצאה כי אין מדובר במקרה זה ב"תאונת דרכים". כזו הייתה התוצאה גם אילו התמקדנו בדרישה בדבר "למטרות תחבורה...". וכן רע"א 10875/08 אורן שרון נגד דניאל קארו, וכן רע"א 5099/08 חסן נביל נגד הדר חברה לביטוח בע"מ, ). 15. לאחר בחינת הראיות אני סבור כי יש מקום לדחות התביעה שכן האירוע אינו עונה על הגדרת תאונת דרכים על פי החוק. 16. התאונה לא נגרמה עקב "שימוש ברכב מנועי" למטרות תחבורה. לפי המבחנים של הקרבה בזמן ובמקום, מהותה ותכליתה של הפעולה והתפיסה הכוללת של מתחם הסיכון התעבורתי. במקרה דנן, פעולת הסריקה והניקיון באוטובוס, אחרי גמר הנסיעה ולמעשה כרבע שעה לפחות לאחר שהרכב עמד, חונה ומנועו דומם, ולאחר ביצוע מספר פעולות שגרתיות כנוהלי עבודה עליהן העיד התובע, אינה מהווה "שימוש" ברכב מנועי אלא למטרות בטיחות שאינן במסגרת החוק, פעולות אלה אינן חלק מהותי למטרות התחבורה . 17. נכון הוא הדבר כי על התובע כנהג האוטובוס חלה חובה על פי נהלי עבודתו ועל פי פקודת התעבורה לבצע סריקה בטיחותית ואף ניקיון ובחינה כי לא נותרו חפצים חשודים, אך חובה זו הנה לתכלית שונה ואינה גוררת אחריה זיקה למטרות תחבורה ולנסיעה. חרף העובדה כי מדובר בסדרת פעולות חיונית וחשובה אין המדובר בפעולות הקשורות לנסיעה באוטובוס מבחינת דרכי השימוש ברכב מנועי. 18. אני סבור כי האוטובוס היווה במקרה דנן אך כזירה, לאחר תום הנסיעה והאירוע אינו תוצאה של סיכון תעבורתי -למטרות תחבורה. לעניין זה נקבע ברע"א 9084/05 אגד בע"מ נ' ינטל, :"...בתקנות התעבורה קיימות הוראות ומוטלות חובות שונות על נהגי אוטובוסים - שאינן "למטרות תחבורה". עצם מיקומה של התקנה המקימה את חובת ביצוע סריקה ביטחונית בתקנות התעבורה אינה משפיעה לכאן או לכאן בבחינת העמידה בדרישת "המטרה התעבורתית". לגוף העניין, הדין דורש ביצוע סריקה ביטחונית לפני תחילת הסעתם של הנוסעים באוטובוס. הסעת נוסעים מהווה כמובן מטרה תעבורתית, אך אין למתוח חיבור ישיר מן הסריקה הביטחונית למטרה התעבורתית. כאמור, הסיכון שאותו באה הסריקה הביטחונית לצמצם הוא הסיכון הביטחוני ולא הסיכון התעבורתי. לא כל אסון המתרחש במהלך נסיעה מהווה תאונת דרכים. טענת המשיב כי לצורך הגשמת המטרה התעבורתית, עליו לקיים קודם לכן סריקה בטחונית, אינה מדויקת. לבדיקה הביטחונית מטרה משלה. לנסיעה מטרה משלה, אחרת. קרבת הזמן והמקום אינה מביאה, במקרה זה, להתמזגות המטרות עד כי מטרת הסריקה הביטחונית תהפוך לתעבורתית. מקור חובת הסריקה הביטחונית בדין אינו מביא לתוצאה שונה לעניין מטרת הפעולה, הנקבעת לפי אופייה ומהותה של הפעולה. מטעמים אלו, הגעתי לתוצאה שאין מדובר בתאונת דרכים...". 19. מן המקובץ לעיל התביעה נדחית. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסכום כולל של 2000 ש"ח. בנוסף בשכר טרחת עו"ד בסך של 5000 ש"ח. סכומים אלו יישאו הפרשי ריבית והצמד ה מהיום ועד למועד התשלום בפועל. 20. המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לכל אחד מהצדדים. זכות ערעור בתוך 45 ימים. נפילה מרכב עומדתאונות נפילהנפילה