דוגמת הסכם חיים משותפים

הצדדים מסכימים ומצהירים כי הם מעונינים לחיות יחדיו באהבה ולקיים ביניהם חיים זוגיים מלאים כיחידה משפחתית. הצדדים מצהירים כי איש מהם לא עשה ולא נתן מצג שוא ו/או התחייבות ו/או הבטחה עובר לחייהם המשותפים ולחתימתם על הסכם זה, וכי מעבר לקבוע במפורש במסגרת הוראות הסכם זה לא ניתנו כל התחייבות ו/או הבטחה למי מהם וכי אין ולא תהיה להם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא האחד כלפי משנהו, במהלך או בסיום החיים המשותפים למעט כאמור בהוראות הסכם זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור תחול ההפרדה הרכושית האמורה אף על כל טובות ההנאה ו/או הפירות ו/או הרווחים ו/או ההשבחהו/או תחליף חפצי אשר יופקו ו/או יצמחו ו/או יתקבלו מהנכסים. מוצהר בזאת, כי בתקופת החיים המשותפים יגורו הצדדים יחדיו ב_________ בבעלות ________כאשר מגוריו של ________בדירה הינם במעמד של בר רשות בלבד, ואינם מקנים זכות לפיצויים במקרה של הודעת פירוד על ידי מי מהצדדים, כאמור להלן. מוסכם ומוצהר זאת כי בכל הקשור ו/או מחלוקות שתתגעלנה בין הצדדים לגבי ביצועו הפרתו או פרשנותו של הסכם זה תהא לבית המשפט ____________. כל רכוש, מכל מין וסוג שהוא, הקיים כיום או שיהיה קיים בעתיד, ו/או שרשום כיום ו/או שיהיה רשום על שמו בעתיד ו/או הנמצא כיום או יימצא בעתיד בשליטתו, ו/או המוחזק כיום או יוחזק בעתיד עבורו, והכל בין בישראל ובין בכל מקום מחוץ לישראל, יהיה בבעלותו הבלעדית של הצד שהינו בעל הרכוש ביום חתימת הסכם זה או שיהיה בעל הרכוש בעתיד, באופן שלבן הזוג האחר ו/או ליורשיו אין ולא תהיה כל זכות ו/או דרישה ו/או תביעה או חלק בהם. הצדדים מצהירים כי קראו את תוכן הסכם זה, הבינו את משמעותו והם חותמים עליו מרצון טוב וחופשי ובהכרה מלאה ומתחייבים לכבד את האמור בו. הצדדים מתבקשים מבית המשפט הנכבד לאשר את ההסכם וליתן לו תוקף של פסק דין. חוזהמשרד הפניםחיים משותפים