דרישה לתשלום יתרת התמורה בגין ביצוע עבודות אינסטלציה, צנרת וביוב

דרישה לתשלום יתרת התמורה בגין ביצוע עבודות אינסטלציה, צנרת וביוב בבית התובעים לטענת התובעת, כעולה מסיכומיה (סעיף 23 עמ' 7) נותרו הנתבעים חבים בסך 22,165 ₪ מיום 13/9/10 ובתוספת הוצאות משפט. התובעים מצידם הגישו תביעה שכנגד בה טענו, כי התובעת גרמה לנזקים ניכרים בבית הנתבעים, אשר עפ"י סעיף 29 לסכומיהם מסתכמים בסך של 63,313 ₪, זהו מהות התביעה שכנגד ותוך דרישה להוצאות משפט. כמקובל בתיקים מעין אלה, שבו נטענים טענות מעין אלה, הציע ביהמ"ש לצדדים למנות מומחה מטעם ביהמ"ש. מונה המומחה המהנדס רונן שטרנברג, אשר נתן חוות דעתו ואף נחקר עליה בישיבת ביהמ"ש מיום 16/1/13. בסיכומים מתבקשת התובעת לאמץ את עמדת מומחה ביהמ"ש לפיה מגיע לה בגין עבודתה 90% מהסכום עליו התחייבו בחוזה ולמעט קיזוז של 1,000 ₪, לאשר את תביעתה תוך דחיית עמדת הנתבעים/התובעים שכנגד, לרבות ביחס לסך של 4,400 ₪ אשר המומחה השאיר לשיקול דעת ביהמ"ש. הנתבעים/התובעים שכנגד טוענים, לעומת זאת, כי יש לדחות את חוו"ד מומחה ביהמ"ש ולאשר את מלוא נזקי הנתבעים. בסיכומיהם הם טוענים שיש לפסול את המהנדס שטרנברג ואת חוו"ד. אדון בטענת הפסילה של חוו"ד לפני כל טענה אחרת וזאת בשל החשיבות שמייחס ביהמ"ש למנוי מומחה מטעם ביהמ"ש, המשמש זרועו הארוכה של ביהמ"ש ובמיוחד בכל הקשור לעניינים מקצועיים דוגמת תביעה זו. הנתבעים/התובעים שכנגד טוענים שיש לפסול את חוות הדעת מהנימוקים הבאים: 1. המומחה איננו בעל ההכשרה ו/או המקצועיות המתאימה לצורך הגשת חוו"ד במקרה שלפנינו. 2. הוגשה קובלנה ע"י היועמ"ש, משרד התמ"ת בתיק מס' ת/11 /01 הקובעת עמדה, כי המומחה הנ"ל שיקר בפני ביהמ"ש, כאשר טען, כי הוא מחזיק ברשיון מס' 66007 כאשר מעולם לא היה לו רשיון ואף בלשכת המהנדסים אין כלל רשיון בעל מספר שכזה. לטענות הנתבעים/התובעים שכנגד אין בחומר ששלח המומחה לביהמ"ש לאחר החלטתי מפרוטוקול הישיבה מיום 16/1/13 ללמד, כי מדובר במומחה ואף יותר מסביר כי אין המדובר במומחה, שיכול לתת חוו"ד בתיק שכזה. 3. עוד טוענים הנתבעים/התובעים שכנגד, כי הוכח בביהמ"ש (באמצעות החקירה הנגדית של המומחה בישיבת קדם המשפט המורחב), כי אין לו נסיון בתכנון פיקוח עבודות אינסטלציה ברמה שיש בה בכדי לשקף את הסתמכותו של ביהמ"ש על חוו"ד המומחה, הוא לא הסתמך על אף אחד מהמחירונים הידועים לשמאות ההנדסה והמצויים בשוק. הנתבעים מפנים למשל לעדותו בעמ' 7 שורה 12 שבו מעיד המומחה, כי הסתייע בבעל מקצוע בתחום המיזוג, שכן בשם יעקב מיליק, כאשר אין ברשותו אפילו תכתובת על התייעצות זו. 4. הנתבעים מסכמים, כי נאמנותו של המומחה נפגמה וכי בחר שלא להתייחס כלל לטענות הנתבעים, על אף שהובאו בפניו כלל המסמכים ובעיקר בעניין שוחות הביוב הגבהתן ותקינותן. משעומת, לטענת הנתבעים, כי עבודות הביוב לא הושלמו ענה (עמ' 10 שורה 13) "אני לא זוכר אם עבודות השוחות הושלמו". לאחר שקראתי את פרוטוקול חקירת המומחה מיום 16/1/13 ובחנתי את חוות דעתו ואת המסמכים ששלח לביהמ"ש וכמובן את טענת הצדדים ותיק המוצגים שהגישו, אני פוסק כי אין כל הצדקה לפסול את חוות דעתו של מומחה ביהמ"ש, לא הוכח כל משוא פנים, לא הוכח, כי אין המדובר במהנדס מיומן החבר בלשכת המהנדסים, לא הוכח כי המומחה גילה חוסר נאמנות כהגדרת הנתבעים ואני קובע, כי דין טענת הפסלות להידחות. טענות הנתבעים ככל שניתן להבינם הם במישור המקצועי, דהיינו דרישה להתערבות ביהמ"ש במסקנות המומחה שאינן מוקבלות עליהם ולא היו צריכים להגיע כלל לדרגת דרישה של פסילה. מכל מקום גם עיון בטענותיהם בסכומיהם ובסיכומי התובעת וכן בחוו"ד מלמדת כי אין כל ממש בטענותיהם ויש לדחות אותם אחד לאחד, חוו"ד המומחה לא נסתרה והיא שתהווה את הבסיס למתן פס"ד זה. להלן התייחסות לחוו"ד המומחה ומסקנות העולות ממנה: בפתח דברי אציין, כי בפני המומחה עמד כל, ואני מדגיש כל החומר, על בסיסו שטענו שני הצדדים את טענותיהם, לרבות מיילים שהוחלפו בין הצדדים - אני מפנה לחוו"ד המומחה ולפירוט בסעיף "המבוא" לחוו"ד המדגים היטב את העובדה שהמומחה קיבל תמונה שלמה ומלאה של טענות הצדדים ויכול היה לבדוק מקצועית את כל טענותיהם כפי שאכן עשה. בסעיף 3 לסיכומיה מפרטת התובעת את הליקויים או הטענה של הנתבעים ללקויים, עפ"י חוו"ד המהנדס שטרנברג, ואכן הדברים שנאמרים שם משקפים בדיוק את מה שכתב המומחה ואחזור על הליקויים ועל עמדת המומחה, תוך בדיקה על ידי: 1. הצנרת במרכזיות הורכבה במרווחים קטנים מהנדרש. עלות תיקון 3 המרכזיות 1,000 ₪. סכום זה יקוזז מתביעת התובעת. 2. התקנת דלתות למרכזיות - נדחה ע"י המומחה בשל העדר התחייבות חוזית של התובעת לספק, אני מאשר מסקנה זו. 3. הגבהות נק' ניקוז ברצפה, חיבור דלוחין ממקלחת הורים, התקנת 3 ברזי גן, לא נכלל בתביעה שכנגד ואני מאשר מסקנה זו, של המומחה. 4. התקנת ניקוז למזגן במטבח בעלות 400 ₪, הגם שלא נכלל בתביעה שכנגד, המומחה מציין, כי מהתמונה שהומצאה לא רואים כי בוצע ניקוז שכזה. 5. המומחה דוחה את הטענות הבאות ואני מאשר את קביעותיו כדלקמן: א. סוללת מים לברז לא הותקנה בגובה הנדרש ויש להגביהה - הברז הותקן מעל ארון שסופק ע"י הנתבעים והותקן ע"י, הגבהה תגרום להתזה ולכן יש לדחות טענה זו. ב. 2 סוללות מים במקלחת הורים אינן בגובה זהה - יש לדחות הטענה משום שעבודת התובעת הופסקה לפני ביצוע החיפויים ואז עוד אפשר היה לתקן בעלות זניחה. 6. המומחה משאיר לשיקול דעת ביהמ"ש שתי סוגיות המחייבות הכרעה: א. הראשון - אי חיבור נק' ניקוז במקלחת למערכת הניקוז בעלות של 3,000 ₪. המומחה מעיר שבמקום הותקנה "קופסת ביקורת נופלת" שפתיחתה מבוצעת בקידוח. עבודת התובעת הופסקה ע"י הנתבעים שלא ידעו על קיום הקופסה לטענתה, כאשר אילו התובעת היתה, לטענתה, מסיימת את העבודה, הנזק לא היה נגרם. ב. השני - שרוול קו אספקת מים ראשי בעלות 1,000 ₪. 7. המומחה דוחה טענה להפחתה בגין ביטול שוחת ביוב וניקוזי מזגנים וקובע, כי יש לדחות את דרישת הנתבעים להחלפת שוחות הביוב שהותקנו לדגם "חופית" (בתביעה שכנגד עלות דרישה זו כ-10,000 ₪). בסיכומיה טוענת התובעת, כי יש לייחס את פירוק החיפויים במקלחת וחיבור הניקוזים למעט הביוב לאשמתם המוחלטת של הנתבעים, אשר הפסיקו את עבודת התובעת לפני הזמן. התובעת מסבירה, כי התקנתה של "קופסת ביקורת נופלת" בזמן ביצוע הצנרת מטרתה למנוע חדירת לכלוך וחומר בניין לתוך הצנרת וסתימתה. הפסקת עבודת התובעת ואיסור הנתבעים על התובעת להיכנס לשטחה היה הגורם לכך שגילו שהניקוז במקלחת אינו מחובר ובמקום לפנות לתובעת, פירקו את החיפויים והצנרת וגרמו לנזק הנתבע על ידם. ביחס לשרוול קו אספקת מים ראשי, מדגישה התובעת, כי אין התחייבות לביצוע פעולה זו, אין התחייבות חוזית בגינה. התובעת מדגישה, כי לא היה כל ממש בדרישת הנתבעים להחלפת שוחות הביוב לדגם "חופית" וכי הנתבעים נמנעו בדרישתם זו לשלם את מה שהגיע לתובעת. הנתבעים בסיכומיהם מכחישים טענת התובעת וטוענים, כי התובעת בחרה שלא לתקן את הליקויים. הנתבעים מדגישים כי את שוחות הביוב מסוג "חופית" התחייבה התובעת להתקין במסגרת הצעת מחיר שנתנה וכך היתה הסכמת הצדדים. התובעת רצתה לטענת הנתבעים למכסם את רווחיה ע"י שימוש בשוחה מסוג "רוטוניב" שהינה פחותה באיכותה ובעלותה משוחת ביוב מסוג "חופית", נכון ששני המוצרים הינם בתו תקן כמתחייב מהנחיות למתקני תברואה, ואולם לא מדובר בתו תקן, אלא באיכות המוצר ובהתחייבות חוזית שהופרה. בנוגע לנק' הניקוז, מי הדולחין עומדים הנתבעים על דעתם, כי לא חדלו מהתובעת לבקש ולהשלים את העבודה ו/א ביקשו הסבר על מהות ההבדל בין שתי המקלחות שבאחת התבצעה עבודה כמתוכנן (חיבור המערכת ל"קופסת ביקורת נופלת") ואילו בחדר המקלחת השני התרשלו מתוך כוונה זדונית (חיבור מערכת הקולחין) "לקופסת מאסף". עוד מציינים הנתבעים, כי התובעת תירצה את מחדלה "בעליצות רוח ובקטנות רוח כמו מי שביקש לסייע שלא יהיו סתימות". קראתי בעיון את טענת הצדדים ובסופו של יום אני מאמץ את עמדת התובעת במלואה ודוחה את טענת הנתבעים. לא היתה כל כוונת זדון, לא הוכחה רשלנות ומומחה ביהמ"ש גם לא כתב מילה וחצי מילה בעניין. הסבירות עפ"י "עודף מאזן ההסתברות", כי הסכסוך החוזי בין הצדדים מנע מהתובעת, כפי שציינה, את המשך ביצוע העבודה ואילו הנתבעים במקום לפנות לתובע ביצעו עבודות פירוק וחציבה שלא לצורך, ובכך הגדילו את נזקם. בנוגע לשוחות הביוב, כותב מומחה ביהמ"ש בהתייחסות לעמדת הנתבעים, כי הובטחו להם שוחות ביוב מפלסטיק (HPDE) מתוצרת חופית. "בחצר הבית הותקנו שוחות ביבוב מתוצרת רוטוניב טכנולוגית בע"מ / השוחות הללו בעלות תו תקן. בניגוד לטענת הנתבעים, השוחות שהורכבו תקינות ואינן נחותות מהאחרות שמיוצרות ע"י "חופית". לא מצאתי הצדקה להתערב במסקנות אלה של המומחה וגם לא בטענה שהיתה הפרת חוזית מוכחת עקב הבטחה לספק שוחות מסוג "חופית" (שלא הוכחה). לסיכום, מסקנת המומחה מקובלת עלי לעניין תשום 90% מהסכום עליו התחייבו הנתבעים בחוזה, תוך הפחתת 1,000 ₪ בלבד בגין המרכזיות. סך של 4,400 שהושאר לשיקול דעת ביהמ"ש, לא מצאתי הצדקה לקזז, כאמור. דין התביעה העיקרית להתקבל, דין התביעה שכנגד להידחות. הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 21,165 ₪, כאשר הסכום צמוד ונושא ריבית מיום 13/9/10 ועד התשלום המלא בפועל ובתוספת הוצאות משפט בכוללות שכ"ט ששולם למומחה התובעת כנגד וכן אגרות ביהמ"ש וכן חלק של 2,500 ₪ בו נשאה התובעת כחלקה בשכ"ט מומחה ביהמ"ש בתוספת שכ"ט עו"ד בשיעור 20% + מע"מ מתוך הסכום שנפסק לא כולל הוצאות. סכום זה ישלמו הנתבעים לתובעת תוך 30 יום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אינסטלציהביוב