האם פתיחת דלת משאית חונה כשמנועה כבוי מהווה נהיגה ?

פתיחת דלת המשאית שהייתה בחניה כשמנועה כבוי וממנה יצא נהג שאינו מורשה לנהוג בה על פי תנאי פוליסת הביטוח. השתלשלות העניינים וטענות הצדדים הרלוונטיות בתמצית התובעת הגישה תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכבה. לטענתה, עת הוסע רכבה ברחוב יהודה הימית ביפו, פתח הנתבע 1 את דלת המשאית וזו פגעה ברכב. התביעה הוגשה נגד הנתבע 1, נגד מעבידתו היא הנתבעת 2 ונגד מבטחת המשאית היא הנתבעת 3. בכתב ההגנה טענה הנתבעת 3 כי אין לאירוע התאונה כיסוי ביטוחי. לטענתה לנתבע 1 היה רישיון לנהיגת משאית פחות משנה, שעה שעל פי תנאי הפוליסה על הנהג להיות בעל ותק של לפחות שנה. עקב כך הגישו הנתבעים 1 ו-2 הודעת צד ג' כנגד הנתבעת 3. לטענתם, מאחר שהמשאית חנתה כשמנועה כבוי, ותק הנהיגה אינו רלוונטי ולאירוע יש כיסוי ביטוחי. בדיון שהתקיים הגיעו הצדדים להסכמה לפיה הנתבעים 1 ו- 2 באמצעות הנתבעת 2 ישלמו לתובעת את נזקיה בסך כולל של 28,627 ₪ בתוך 45 יום והתביעה נגד הנתבעת 3 תמחק ללא צו להוצאות. להסכמה זו ניתן תוקף פסק דין. אשר להודעת צד ג' הודיעו הצדדים כי הם הגיעו להסדר דיוני כדלקמן: "א. אין מחלוקת לעניין העובדות לפיהן: 1. הנתבע 1 נהג בעת התאונה ברכב עם רישיון נהיגה בן פחות משנה. 2. נסיבות התאונה בהתאם לטופס ההודעה שמסר הנתבע לפניקס, הן כי החנה את רכבו, כבה אותו ופתח את הדלת על מנת לצאת מן הרכב. ב. המחלוקת היא לעניין הטענה המשפטית האם במקרה הנדון חל כיסוי ביטוחי". בהתאם להסכמת הצדדים ניתן צו לסיכומים בכתב בשאלה שבמחלוקת ואלה הוגשו. דיון והכרעה לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובסיכומי הצדדים אני סבור כי הדין עם שולחי הודעת צד ג'. במסמך שכותרתו "תוספת לביטוח - מסחרי מעל 4 טון" המהווה חלק מפוליסת הביטוח נכתב כדלקמן: "פוליסה זו לא מכסה נזק שייגרם לרכב המבוטח או לצד שלישי, אם בעת קרות הנזק נהג ברכב נהג שטרם מלאו לו 24 שנה, או נהג שהינו בעל רישיון נהיגה לסוג הרכב הנדון פחות משנה". על בית המשפט לקבוע האם פתיחת דלת המשאית על ידי הנתבע 1 בעת שהמשאית חונה ומנועה כבוי מהווה נהיגה. תשובה חיובית לשאלה זו תוביל לדחיית הודעת צד ג' ותשובה שלילית לקבלתה. על מנת להשיב לשאלה שהובאה לעיל יש לקבוע האם פעולת הנהיגה הסתיימה עם כיבוי הרכב או בגמר היציאה ממנו. אני סבור שפעולה זו הסתיימה עם כיבוי הרכב. אדם שיושב בתוך רכב כשמנועו כבוי אינו נחשב כמי שנוהג בו גם אם הוא יושב במושב הנהג. אותו אדם יכול לשבת סתם כך במושב הנהג לקרוא עיתון או להאזין לרדיו. אין זה סביר שישיבה כזו תיחשב פעולת נהיגה. בהמשך לכך, אם אותו אדם יחליט בשלב כלשהו לצאת מהרכב, לא תיחשב יציאה זו פעולת נהיגה. ב"כ צד ג' טען בסיכומיו (סעיף 20) כי ניסיונו של ב"כ שולחי ההודעה להבחין בין רגע כיבוי המנוע לבין רגע היציאה מן הרכב ולומר ששנייה קודם לא חל הכיסוי הביטוחי ושנייה לאחר מכן הוא חל, הוא בלתי הגיוני. אני סבור שאין לקבל טענה זו. פוליסת הביטוח צריכה להיות מנוסחת באופן ברור וחד משמעי בכל הקשור לתנאיה והיקף הכיסוי שהיא מעניקה. המבטחת הקפידה לדייק וקבעה שהפוליסה אינה מכסה אירוע נזק שאירע בזמן נהיגה של נהג בעל ותק של פחות משנה או שגילו נמוך מ - 24. מכאן שתאונה המתרחשת במהלך נהיגה של נהג בעל רישיון של שנה פחות יום או יומיים, או שגילו 24 פחות יום או יומיים, היא חסרת כיסוי ביטוחי. יש להחיל עיקרון זה של בהירות וחד משמעיות גם בהגדרת המושג נהיגה. קבלת טענת ב"כ צד ג' יוצרת אי ודאות וחוסר בהירות לגבי המועד בו מסתיימת פעולת הנהיגה. לשיטתו, יציאה מרכב שניות ספורות לאחר שמנועו כובה נחשבת עדיין נהיגה. טענתו זו מעוררת את השאלה מהו פרק הזמן הנדרש שיחלוף בין פעולת כיבוי המנוע לבין היציאה מהרכב על מנת שנקבע כי מדובר בשתי פעולות שמנותקות זו מזו. האם די בהפרש של עשרים שניות? דקה? חמש דקות? אולי שעה? בהליכה במסלול זה קיים טעם לפגם שכן היא יוצרת אי ודאות. המבטחת היא אשר ניסחה את הפוליסה וקבעה את החריגים לה. לכן הספק ואי הבהירות שנוצרו פועלים לחובתה. אם חפצה התובעת לקבוע שיציאה מרכב שמנועו כבוי תיחשב נהיגה היה עליה להגדיר זאת באופן מפורש בפוליסה. הפתרון לפיו פעולת הנהיגה הסתיימה עם כיבוי המנוע קובע גבול ברור וחד משמעי היוצר ודאות. ב"כ צד ג' בסיכומיו הפנה לפרק ג2 לפוליסה. שם בעמוד 14 הוגדר מקרה הביטוח כדלקמן: "מקרה הביטוח היא חבותו של המבוטח על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) בשל נזק כתוצאה מארוע תאונתי שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח (לרבות הטענה ו/או פריקה)". לטענתו "הפוליסה מדברת על נזק שנגרם כתוצאה משימוש ברכב המבוטח ואינה מדברת דווקא על נהיגת רכב מבוטח כיוון שברור הוא שנהיגה היא חלק מן השימוש ברכב". הוא אף הפנה אל הגדרת השימוש ברכב מנועי בחוק הפלת"ד הכוללת בתוכה את פעולות הכניסה והירידה מרכב . לא מצאתי בדברים אלה של ב"כ צד ג' כדי לתמוך בטענתו. נהפוך הוא. המבטחת כמנסחת הפוליסה בחרה משיקוליה להשתמש בשני מונחים שונים "שימוש ברכב" ו"נהיגה". בהעדר הגדרה או הוראה מיוחדת בעניין זה יש לבחון את המשמעות המילולית של שני מונחים אלה. משמעותם אינה זהה. אני מקבל את טענת ב"כ שולחי ההודעה כי משמעות המונח שימוש ברכב רחבה יותר וכוללת גם עליה וירידה מהרכב כשמנועו של הרכב כבוי. אני גם מסכים עם טענתו כי נהיגה היא חלק של שימוש ברכב, אך שימוש ברכב איננו חלק מנהיגה ומכאן ההבדל בין המונחים. במקרה דנן הנתבע 1 פתח את הדלת לאחר שהמשאית חנתה ומנועה היה כבוי ולכן אין לומר כי מדובר בפעולת נהיגה. זו הפרשנות הרגילה של הדברים. קל יהיה להבין את הדברים אם נפריד את פתיחת הדלת מפעולת הנהיגה. נניח סיטואציה שבה במשאית יש נהג ועוזר. המשאית חנתה ומנועה כובה. מסיבה כלשהי החליטו הנהג והעוזר להחליף במקומותיהם, כך שהנהג יצא מהדלת ממנה היה אמור לצאת העוזר ואילו האחרון יצא מהצד בו ישב קודם לכן הנהג. במהלך פתיחת דלת הנהג ארעה תאונה. האם גם אז נאמר שאין ביטוח לאירוע. אני משוכנע שלא. שכן ברור שפתיחת הדלת בנסיבות אלה אינה מהווה נהיגה. אין מקום לתוצאה שונה רק בשל כך שמדלת הנהג יצא מי שנהג קודם לכן ברכב עובר לכיבוי המנוע. סוף דבר שוכנעתי כי במקרה דנן בו המשאית חנתה כשמנועה כבוי, פעולת היציאה מהרכב מכוסה על ידי פוליסת הביטוח. אשר על כן צד ג' תשיב לנתבעים את הסכום אותו שילמו לתובעת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום התשלום לתובעת ועד השבתו לנתבעים. צד ג' תישא בהוצאות משפט, אגרת בית משפט בגין הודעת צד ג' ושכר טרחת עו"ד בסך של 4,000 ₪. משפט תעבורהפתיחת דלת רכבדלת רכברכב חונהשאלות משפטיותמשאיתנזק לרכב