סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) סמכות שוטר לעכב אדם

סמכותו של שוטר לעכב אדם מוסדרת בסעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (להלן - חוק סדר הדין הפלילי) הקובע כדלקמן: "(א) היה לשוטר יסוד סביר לחשד כי אדם עבר עבירה, או כי הוא עומד לעבור עבירה העלולה לסכן את שלומו או בטחונו של אדם, או את שלום הציבור או את בטחון המדינה, רשאי הוא לעכבו כדי לברר את זהותו ומענו או כדי לחקור אותו ולמסור לו מסמכים, במקום הימצאו. (ב) שוטר רשאי לדרוש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה או לזמנו לתחנת המשטרה למועד אחר שיקבע, אם נתקיימו שניים אלה: (1) יש יסוד סביר לחשד שהוא עבר עבירה או יש הסתברות גבוהה שהוא עומד לעבור עבירה כאמור בסעיף קטן (א); (2) הזיהוי היה בלתי מספיק, או לא ניתן לחקור אותו במקום הימצאו". על-פי הוראה זו, רשאי שוטר לבקש מאדם להילוות עמו לתחנת המשטרה אם יש יסוד סביר לחשד כי עבר עבירה ולא ניתן לחקור אותו במקום המצאו. מעצרמשטרהמשפט פליליסדר דין פלילישוטר