מהו הזמן המקסימלי להחזרת מוצרי חשמל שנמסרו לתיקון ?

מהו הזמן המקסימלי להחזרת מוצרי חשמל שנמסרו לתיקון ? תקנה 1 לתקנות הגנת הצרכן (אחריות לאחר המכירה), תשס"ו - 2006 קובעת כי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, וביניהם מכשיר סלולר, נכנסים להגדרה של "טובין". תקנה 10 לתקנות שכותרתה "מועדים לביצוע התיקונים" קובעת: "10. (א) יצרן ימלא את חובתו לתקן טובין על פי תקנות אלה לא יאוחר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסרו הטובין לתחנת השירות, לפי הענין; נמסרו הטובין לנקודת המכירה בהתאם כאמור בתקנה 9(ב), ימלא היצרן את חובתו לתקן את הטובין לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסרו הטובין." מכאן שעל היצרן או נותן השירות מטעמו לתקן כל ליקוי במוצר שייצר, תוך שבוע ימים - בבית הלקוח, תוך 10 ימים - אם המוצר נמסר לתחנת שירות, או תוך שבועיים אם נמסרו הטובין בנקודת המכירה. על פי תקנה 18 היבואן יראה כיצרן. על פי תקנה 9 (ב): "המקום שבו מכר העוסק את הטובין לצרכן (בתקנה זו ובתקנה 10 - נקודת המכירה) ישמש תחנת שירות, אלא אם כן קיימת בקרבת מקום תחנת שירות לפי תקנת משנה א; בתקנת משנה זו, "קרבת מקום" - מרחק שאינו עולה על 15 קילומטרים." ועל פי תקנה 10 (ד) "שבתות וחגים לא יבואו במנין התקופות שנקבעו בסעיף זה או בתוספת השניה." שאלות משפטיותמוצרחשמלמוצרי חשמל (הגנת הצרכן)