טענת פגם בייצור רכב - דרישה להחזר כספים

התובע טוען שמדובר בפגם בייצור ועל כן הינו זכאי להחזר הכספים ששילם ועתיד לשלם למוסך מורשה מטעמה עבור הטיפולים. כמו כן טוען התובע לנזקים נוספים שנגרמו לו לרבות אובדן ימי עבודה. הנתבעת טוענת שטיפלה ברכב במהלך תקופת האחריות על חשבונה וכל תקלה נוספת ברכב לאחר מכן הינה כתוצאה מבלאי טבעי ושימוש אינטנסיבי ברכב שגמע קילומטרים רבים שאינה במסגרת תקופת האחריות. השאלה אשר עומדת לפני להכרעה הינה האם זכאי התובע להחזר עבור התיקון ברכבו ולפיצוי עבור תיקון עתידי וכן האם נגרמו לו נזקים נוספים - ככל שכך הדבר, שיעורם. טענות התובע: 2. על פי הנטען בכתב התביעה ביום 21.12.09 רכש התובע מהנתבעת רכב מסוג פולקסווגן שמשמש אותו כמונית. 3. זמן קצר לאחר רכישת הרכב נתגלו ברכב תקלות אין ספור. התובע נאלץ להכניס את הרכב למוסך, הרכב הושבת וכתוצאה מכך נגרמו לתובע נזקים כבדים. התובע טוען שהרכב הושבת כשמונה פעמים ורוב התקלות מקורן במערכת העברת הכוח (תיבת הילוכים, מוח ומצמד). 4. בתקופת האחריות תוקן הרכב במוסך מורשה של הנתבעת ועל חשבונה, אולם בטיפול מיום 5.8.12 נאלץ התובע לשלם מכיסו סך של 9,718 ₪ (כולל מע"מ). 5. התובע פנה לשמאי שקבע שאין זה סביר שרכב מהסוג שבנדון צריך להיכנס למוסך בממוצע כל 3 חודשים ולכן מדובר ברכב עם מערכת העברת כוח לקויה. 6. התובע מבקש פיצוי עבור החזר עלות התיקון בסך של 8,309 ₪ (ללא מע"מ), אובדן ימי עבודה, שכ"ט שמאי, הפרשי הצמדה וריבית, עוגמת נפש ונסיעות, הוצאות וטיפול עו"ד והחזר פיצוי עבור תיקון עתידי של המצמד בסך 6,909 ₪ ללא מע"מ. טענות הנתבעת: 7. על פי הנטען בכתב ההגנה עסקינן ברכב שמשמש למונית אשר גמא מעל 340,000 ק"מ (בממוצע כ 10,000 ק"מ בחודש). לרכב בלאי שנוצר משימוש אינטנסיבי. 8. כל התיקונים שבוצעו ברכב בוצעו במסגרת תעודת האחריות ועל חשבון הנתבעת, למעט טיפולים שגרתיים. 9. ההחזר עבור הטיפול ברכב אותו דורש התובע הינו בחלוף תקופת האחריות. לתובע ניתנה אחריות לתקופה של שנתיים ללא הגבלת ק"מ. בשל השימוש המאסיבי שבוצע ברכב נאלץ התובע לבצע תיקונים שונים. תקלות שהיו במהלך תקופת האחריות טופלו במקצועיות וביעילות. דיון והכרעה: 10. אין מחלוקת לכך שהרכב נשוא ההליך משמש כמונית והרכב גמא כיום כ- 400,000 ק"מ. 11. אין מחלוקת גם בין הצדדים לכך שהרכב עבר טיפול אך במוסך מורשה סיידון בהוד השרון . 12. התובע צירף לכתב תביעתו "חוות דעת" מטעמו של השמאי יעקב אליאס וכן דו"ח טיפולים מהמוסך החל מיום 9.12.10. 13. בכל הנוגע "לחוות דעתו" של השמאי מר יעקב אליאס (צורפה לכתב התביעה), מקבל אנכי את טענת הנתבעת לכך שאין המדובר בחוו"ד ערוכה כדין. יתירה מכך, מר אליאס לא התייצב לדיון בכדי להיחקר על "חוות דעתו". 14. התובע טוען לתקלות חוזרות ונשנות במערכת העברת הכוח שכוללת לטענתו את תיבת ההילוכים, מצמד ויחידה רובוטית (להלן: "המוח לגיר"). הנתבעת טוענת שמדובר ברכיבים נפרדים. 15. התובע צירף לכתב תביעתו דו"ח טיפולים שתואם האמור ב"חוות הדעת" מטעמו של השמאי יעקב אליאס בכל הנוגע לטיפולים שהרכב עבר. 16. התובע עותר להחזר הוצאות טיפול מיום 13.8.12 בסך של 8,309 ₪. מעיון בחשבונית מיום זה (צורפה לכתב התביעה) ניתן לראות שהוחלף "מוח לגיר". התובע מוסיף וטוען שעוד בטיפול מיום 10.6.11 הוחלף רכיב זה על חשבונה של הנתבעת. משכך, טוען התובע שמדובר בפגם בייצור ולא בבלאי טבעי. 17. טענתו זו של התובע מקבלת תימוכין בהודעת הנתבעת מיום 8.7.13 (ראה ת'2- להלן: "הקמפיין") באופן שהנתבעת הזמינה את כל הרכבים עם מוח גיר מהדגם שברכב התובע להחליף את הרכיב על חשבונה. הודעה זו מתיישבת עם טענתו של התובע לכך שאכן יכול וקיים פגם בייצור עצמו. לא נעלמה מעיני טענת הנתבעת לכך שפנתה לכל בעלי הרכבים שברכבם הותקן רכיב זה וזאת ללא כל קשר אם הרכיב ברכבם תקין אם לאו. 18. יחד עם זאת, בעת החלפת המוח לתיבת ההילוכים ביום 10.6.11 מד האוץ ברכבו של התובע היה 154,734 ק"מ ובהחלפתו השנייה ביום 13.8.12 היה מד האוץ 279,763 ק"מ. למרות הודעתה של הנתבעת לבעלי הרכבים להחליף רכיב זה ברכבם, אין להתעלם מכך שרכבו של התובע גמע קילומטרים רבים, גם בפרק הזמן בין שתי ההחלפות, אשר גורמים לבלאי וכפועל יוצא יש ליתן הדעת גם לאפשרות שבכל הנוגע לרכבו של התובע אין המדובר בפגם בייצור אלא בבלאי טבעי. 19. לאחר ששקלתי טענות הצדדים הגעתי למסקנה לפיה נוכח הודעת הקמפיין יש בסיס לטענותיו של התובע לפגם בייצור אך אין להתעלם מסוגיית הבלאי הטבעי. התובע זכאי להחזר הכספים ששילם עבור ה"מוח לגיר", אך לא באופן של פיצוי מלא וזאת עקב השימוש הניכר שנעשה ברכב. לפיכך, הנתבעת תשיב לתובע סך של 6,000 ₪ עבור החזר הוצאות הטיפול. 20. בכל הנוגע לבקשתו של התובע למתן פיצוי בגין החזר הוצאות עתידי עבור תיקון המצמד, עסקינן בפיצוי תיאורטי שטרם שולם על ידו והתובע לא הוכיח שהתקלה הנטענת נבעה כתוצאה מפגם בייצור מצד הנתבעת או שהיא קשורה להחלפת המוח לגיר. לראיה, הנתבעת הודיעה ביום 8.7.13 על החלפת יחידת הבקרה בלבד (המוח לגיר) ולא על החלפת המצמד וכן אין להתעלם פעם נוספת מהשימוש הרב שנעשה ברכב והבלאי הטבעי. לפיכך, תביעתו של התובע ברכיב זה נדחית בזאת. 21. התובע מוסיף וטוען להפסד שכר וימי עבודה. התובע תומך דרישתו זו על דיווח לתשלום מע"מ בלבד ואין כל ראיה מצדו לכך שנגרם לו הפסד בפועל ושיעורו. יחד עם זאת, אכן רכבו של התובע היה בתיקון מספר פעמים מאז שנרכש כמפורט בכתב תביעתו על נספחיו. טיפולים אלו יש והיו כתוצאה מבלאי טבעי וטיפולים שוטפים וזאת בהתחשב בשימוש הרב שנעשה ברכב, כאשר הטיפול הראשון נעשה לאחר 105 אלף ק"מ. יחד עם זאת, היו מספר טיפולים שחזרו על עצמם כמו פירוק והרכבה של תיבת ההילוכים ביום 8.12.10 וביום 16.8.11 וכן שני טיפולים להחלפת "מוח לגיר" כמפורט לעיל. משכך, הנני מעריך על דרך האומדנא את נזקיו של התובע בגין אובדן ימי עבודה בסך של 2,500 ₪. 22. איני מקבל את תביעתו של התובע להחזר שכר טרחת שמאי. ראשית, אין המדובר ב"חוות דעת" ערוכה כדין. בנוסף, לא מצאתי שיש ב"חוות הדעת" בכדי להוסיף או לגרוע מהאמור בדו"ח הטיפול למעט מסקנתו של השמאי לפיה אין זה סביר שבעל רכב יפקוד את המוסך בתכיפות אותה פקד התובע, מסקנה אותה יכול היה התובע לטעון בעצמו. זאת ועוד, השמאי לא התייצב לחקירה על "חוות דעתו" ולא מצאתי ב"חוות דעתו" של השמאי כל התייחסות להיקף השימוש ברכב ולקשר של כך לטיפולים. 23. בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי, בנסיבותיו של תיק זה ולאור ההליכים אשר קדמו להגשת התביעה, הנני נעתר לבקשתו של התובע להחזר הוצאות שכר טרחת עורך דין בסך שך 1,300 ₪. 24. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתו של התובע בחלקה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,800 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 25. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובע בסך של 500 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 26. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. אחריות על מוצרים פגומיםהחזר כספיפגם בייצוררכב