הוטעה לטענתו ע"י סלקום כאילו לא תגבה ממנו עלות על שיחות לחו"ל

הוטעה לטענתו ע"י סלקום כאילו לא תגבה ממנו עלות על שיחות לחו"ל ובעיקר על שיחות לסוריה. כן עתר התובע לחייב את הנתבעת לאפשר לו לבצע שיחות לכל העולם ובעיקר לסוריה, ללא תשלום. 2. לטענת התובע, בחודש 6/12 נייד מנוי שבבעלותו אל הנתבעת וזאת בעקבות שיחה עם נציג הנתבעת וקרוב משפחתו של התובע . התובע טען כי הנציג שכנע אותו להצטרף לתכנית של הנתבעת ובכך לקבל שיחות לכל העולם בחינם. לטענת התובע, הצטרפותו לתוכנית נבעה מהעובדה שיש לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה בסוריה, וכל רצונו היה לשמור איתם על קשר טלפוני הדוק ורציף. על פי הנטען בכתב התביעה, בחודש אוגוסט 2012 פנה התובע לנציג הנתבעת, מר אמיל (להלן: "אמיל") בשאלה האם יוכל לנייד עוד שני מנויים שברשותו מהרשת המתחרה באותם תנאים. בחלוף מספר ימים הודיע לו אמיל כי יוכל להתקשר בחינם לסוריה כפי שנהג עד כה לגבי המנוי הראשון. לאור האמור העביר התובע ביום 2.9.12 שני מנויים נוספים לנתבעת. למרות דברי אמיל, בחודש ינואר 2013 קיבל התובע חשבונית חיוב מחברת 013 נטויז'ן בעבור חודש דצמבר 2012 אשר במסגרתה חויב בעלות בלתי מבוטלת בגין שיחות יוצאות לסוריה והתברר לתובע כי, בניגוד למובטח, הנתבעת אינה מאפשרת שיחות חינם לסוריה. התובע הודה כי נציג הנתבעת הבטיח לזכות אותו בסכום שנגבה. התובע טען כי על פי הסיכום עם אמיל הובטח לו בצורה מפורשת כי השיחות לסוריה יהיו בחינם ולכן גם אם המדובר בטעות, הנתבעת אינה זכאית לטענתו,לגבות ממנו תשלום עבור שיחות לסוריה. התובע גולל בכתב התביעה בפירוט את השיחות השונות שניהל עם נציגי הנתבעת, תוך שחלק מהנציגים מתעלמים מפניותיו. 3. הנתבעת התנגדה לתביעה וטענה כי רק עקב תקלת מערכת, התובע לא חויב במשך 5 חודשים,על שיחות לסוריה למרות שאינה נמנית עם 55 המדינות שבמבצע לחיוג חינם. הנתבעת טענה כי דברי אמיל כי לאחר ניוד 2 מנויים יוכל התובע להמשיך ולחייג לסוריה ללא תשלום נבעה משגגה. אמיל ראה כי התובע לא חויב בעבור שיחות יוצאות קודמות לסוריה והסיק בטעות כי התובע יוכל להמשיך ולחייג ליעד זה בחינם. הנתבעת הדגישה כי מדובר בטעות וכי על פי הוראות ההסכם, סוריה אינה נכללת ברשימת המדינות אליהן ניתן לחייג ללא תשלום. כמחווה של רצון טוב , הסכימה הנתבעת לזכות את התובע בגין השיחות שחויב עד אותו מועד בו הובהר לתובע כי מדובר בטעות. דיון והכרעה: 4. ראשית אציין כי טענת התובע כאילו מלכתחילה העביר את המנוי הראשון עקב הבטחה או מצג כי לא ייגבה תשלום על השיחות לסוריה, לא הוכחה. התובע טען כי נאמר לו שמדובר בתכנית חינם לכל העולם, ע"י סוכן שווק של הנתבעת ביחד עם קרוב משפחתו. אולם,לא רק שהתובע לא הציג כל תרשומת מטעם הסוכן, או הסכם עם הנתבעת, המשקפים את אותו מצג נטען,אלא שהתובע אף לא זימן להעיד את אותו קרוב משפחתו אשר, לטענתו, נכח בשיחה ושמע את הדברים. אי זימון קרוב משפחתו ,יש בו כדי לעמוד כנגד גרסת התובע בעניין. יחד עם זאת,גם הנתבעת אינה חולקת על כי בהמשך, הוטעה התובע ע"י נציג התובעת בשם אמיל,עת אמר לו, כי גם בעתיד לא יחוייב על שיחות לסוריה. 5. עיון בהתכתבויות של התובע עם הנתבעת מעלה כי כבר באוגוסט 2012, כלומר עוד לפני ניוד שני המנויים הנוספים, ידע התובע, או למצער קינן בליבו החשד, שסוריה אינה נמנית עם המדינות אליהן ניתן לחייג ללא תשלום וללא הגבלה. ראה בתכתובת שצרף: "במנוי הנ"ל יש לי אפשרות לטלפן לסוריה ללא תשלום ואני מעוניין להעביר את שני המנויים הנותרים בפלאפון לתוכנית טוטל אצלכם אך נאמר לי שאין כיום בתוכנית אפשרות לטלפן לסוריה ללא תשלום, אני מבקש תשובתכם" ובהמשך: "אני ממתין לתשובתכם החיובית בהקדם כדי להחליט לגבי 2 מנויים". ובהמשך,בתאריך 9.8.12,13,8.13 :"טרם קיבלתי כל תשובה". לאור האמור וגם אם נאמר לתובע ע"י אמיל בע"פ כי לא יחוייב על שיחות לסוריה,היה צריך התובע לוודא באמצעות הסכם בכתב כי למרות שבתכנית אין אפשרות כזו (והרי ידע על כך כעולה מהתכתובת),תינתן לו ההטבה באופן ספציפי ופרטני. התובע לא הציג כל הסכם בכתב המשקף הטבה זו והעדיף "לסמוך" על דברים בע"פ שנאמרו לו, הגם כאמור אין חולק כי המדובר בדברי הטעיה ע"י אמיל -נציג הנתבעת. 6. למרות ההטעיה ע"י אמיל,לא ניתן להיעתר לבקשת התובע להורות לנתבעת לאפשר לו לקיים שיחות לכל העולם בחינם שכן המדובר למעשה בעתירה לצו עשה שאינה בסמכות ביה"מ לתביעות קטנות. הוראת סעיף 60 לחוק בתי המשפט התשמ"ד-1984 היא ברורה וחד משמעית- בית המשפט לתביעות קטנות מוסמך לדון רק בתביעות אזרחיות כספיות לתשלום סכום שאינו עולה על 33,200 שקלים חדשים וכן בתביעות להחלפת מצרך, תיקונו או ביטול עסקה לרכישתו בהגבלת הסכום כאמור. מכאן, שבית משפט לתביעות קטנות אינו מוסמך לתת צווים הצהרתיים, או צווי עשה. בהערת אגב אציין כי בכל מקרה,אין להלום פרשנות לפיה ייאכף על הנתבעת להמשיך ולספק לתובע שיחות בחינם ללא עלות לפרק זמן שאינו מוגבל מבלי שתינתן לנתבעת, לכל הפחות, האפשרות לשנות את פרטי התוכנית.התובע אמנם אינו חתום על ההסכמים שצורפו לכתב ההגנה. יחד עם זאת, עיון בתוכנית שהציגה הנתבעת ללקוחותיה מעלה שסוריה אינה נכללת במסגרת ההטבה (סעיף 8.4 להסכם חבילה הסגולה) ובכל מקרה ע"פ סעיף 11.2 להסכם הנתבעת רשאית להפסיק או לשנות את התוכנית מעת לעת ובהודעה מראש, לרבות התוכנית בכללותה והתעריף. כך לדוגמא, בחשבונית נספח ג' לכתב ההגנה עודכן התובע בדבר שינוי תוכנית החל מיום 21.1.13 לפיו לגבי ירדן, אזרבייג'ן, אוקראינה, מולדובה, גיאורגיה ובלארוס יוגבל החיוג ל-500 דקות במחזור חיוב. מכל מקום,בהעדר סמכות,התביעה למתן צו עשה,נדחית. 7. נותרה לפיכך,לבחינה שאלת הפיצוי הראוי בגין ההטעיה ע"י אמיל. התובע ידע כי דברי אמיל בשגגה יסודם, לכל המאוחר, ביום 6.3.13. הנתבעת הוכיחה כי התובע זוכה באופן מלא בגין חשבונית נטויז'ן שהציג (נספח ב' לכתב ההגנה) בעקבות פנייתו בפברואר 2013. מכל מקום, ככל שקיימות חשבוניות נוספות שלא זוכו, הרי שלאור הסכמת והתחייבות הנתבעת, אני מורה לה לזכות את התובע עד חודש מארס 2013. 8. באשר ליתר הנזקים הנטענים: ראשית אציין כי יש לדחות את טענת הנתבעת שהתובע לא זכאי לפיצוי, לאור סעיפים 40 ו-41 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב -1982. סעיפים אלו עוסקים בהגבלת אחריות בנזיקין ובפטור מאחריות בנזיקין, בעוד שעילת התביעה שבנידון הינה חוזית, לאור ההבטחה שלא לגבות תשלום עבור השיחות. 9. במהלך הדיון העלה התובע טענה חדשה שלא העלה בכתב התביעה ולפיכך,מהווה הרחבת חזית, כאילו נגרמו לו נזקים בגין חיוב על מכשירים לחברת פלאפון. התובע צירף תדפיס חשבון בנק בו ניתן לראות חיובים לחברת פלאפון וכן חשבונית של חברת פלאפון ממנה ניתן לראות כי ניתנו לו זיכויים על מכשירים. לטענת התובע הפסיד זיכויים אלו בעקבות המעבר לנתבעת. מעבר לכך שמדובר בהרחבת חזית,הרי שאין די במסמכים שהמציא התובע כדי להוכיח טענתו להפסדים. התובע טען כי מדובר בחיוב עבור מכשירים ולא בקנסות יציאה מההתקשרות עם חברת פלאופן ולפיכך לא ניתן לקבוע כי מדובר בהפסד. המכשירים הרי נותרו אצל התובע והנזק הנטען בגין הפסד הזיכויים, לא הוכח שכן התובע לא ערך השוואה מגובה באסמכתאות, בין החיובים החודשיים אצל הנתבעת לבין החיובים החודשיים אצל חברת פלאפון ביחס לשירותים זהים. קיימת אפשרות כי למרות שלטענתו,הפסיד התובע את הזיכויים,הרוויח עלות חודשית נמוכה יותר, בהתייחס לשירותים שקיבל קודם לכן מחברת פלאפון. 10. לאחר ששקלתי את כל הנסיבות כמפורט לעיל, שוכנעתי כי לאור הטרחה שנגרמה לתובע לרבות ההתכתבות הענפה שחלקה לא זכתה למענה מצד הנתבעת (ראה נספחי כתב התביעה), הכל כתוצאה מהתנהלות נציג הנתבעת-אמיל, אכן יש מקום לפסוק לתובע פיצוי בסכום כולל ,אשר יש בו כדי להלום את עגמת הנפש והטרחה שנגרמו לתובע כתוצאה מההטעיה כאמור. יחד עם זאת,הסכום הנתבע ע"י התובע הינו מוגזם ומופרז . לסיכום- אני מקבלת את התביעה בחלקה בלבד, ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסך כולל של 3,000 ₪ (לרבות הוצאות משפט), אשר ישולם לתובע תוך 30 יום ממועד מסירת פסק דין זה לנתבעת. היה והסכום לא ישולם במועדו, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל. שיחות טלפון לחו"לסלקוםסלולר (תביעות)הטעיה