תביעה נגד עולם הקולנוע

תביעה נגד עולם הקולנוע ביום 16/9/13 נערך דיון ההוכחות בפני בתיק שבכותרת. התובע תבע מן הנתבעת את הסך של 10,000 ₪. התובע העיד בפני בית המשפט ופירט כי תבע את הסך הנ"ל בשל כך ש'טורטר' כלשונו אך לא זכה לצפות ולהשתמש במכשיר טלוויזיה אותו רכש מהנתבעת. לדברי התובע הוא רכש מכשיר טלוויזיה מאת הנתבעת מתוצרת 'פיליפס' בסך של 3500 ₪ ואף שילם בגין הרחבת תקופת השירות, בסך הכל שילם 3700 ₪. [להלן ולעיל: "הטלוויזיה" או "מכשיר הטלוויזיה"], הטלוויזיה התקלקלה לאחר 11 חודשים מיום הרכישה. התובע התקשר לנתבעת ובסופו של דבר השירות שקיבל היה מחברת 'פל' ולא חברת 'מור פור יו' ששמה מופיע על תעודת האחריות ואשר אליה התקשר לשם קבלת שירות ותיקון. [להלן: "מור פור יו"]. עוד העיד התובע כי מכשיר הטלוויזיה נלקח לשבוע ימים ולאחר מכן הוחזר כאשר התקלה לא תוקנה ואף החמירה. כעת מכשיר הטלוויזיה במחסן, והוא רכש טלוויזיה חדשה במקום המקולקלת. לדבריו כאשר דיבר עם נציג הנתבעת בשם אלברט לגבי תיקון הטלוויזיה שאינה עובדת, ענה לו אלברט כי חלפה שנה. 'מור פור יו' ענו לו כי אינם נותנים יותר שירות לנתבעת וסירבו לטפל בבקשתו למתן שירות. 3. נציג מערך השירות של הנתבע מר אליאב יוספי טען כי 'נותן האחריות' הינה 'מור פור יו'. לדבריו ייתכן שמור פור יו השתמשה במעבדות חיצוניות אך אין לנתבעת קשר עם מור פור יו מזה תקופה של חודשים רבים והם לא עובדים איתם יותר. לדבריו קיימים מספר יבואנים של מוצרי "פיליפס" כאשר מור פור יו הינו יבואן של מוצרי פיליפס, אך הנתבעת מוכרת גם מוצרים המיובאים על ידי יבואנים אחרים. לדבריו מור פור יו שימש כיבואן מקביל. עוד טען נציג הנתבעת כי - "אני נתתי תעודת אחריות עם הרחבה ל-3 שנים. אין קשר להרחבה כיוון שהוא [התובע - נש] פנה בתוך ה-11 חודש. אני טוען שלא הגענו להרחבת השירות" [פרוטוקול מיום 16/9/13 עמ' 2 שורות 10-11]. לשאלת בית המשפט מה אמור לעשות קונה אם לדוגמא אחרי חמישה חודשים נותן השירות שמופיע בתעודת האחריות 'נעלם' ענה - "זה סיכון שהקונה לוקח ושכולם לוקחים, גם אנחנו לוקחים" [שם, עמ' 2 שורות 12-13]. עוד ציין נציג הנתבעת כי לאחר שהנתבעת הבינה כי לא בוצעה מסירה של הודעת צד ג' שהנתבעת הגישה כנגד מור פור יו, היא ביצעה מסירה ידנית אישית של הודעה לצד ג' למור פור יו. הוא הציג לבית המשפט מסמך שנחזה להיות בקשת דחיית מועד דיון שהגישה הנתבעת בעבר ועליה חתימה "סיוון כהן" אך ללא כל חותמת של מור פור יו וללא כתובת. 4. לאחר קיום הדיון ביום 16/9/13 שהחל בשעה 12:30 ונמשך עד לסיומו בשעה 13:15 [עם הפסקה למו"מ בין הצדדים] הועלתה בשעה 14:52 לסל המשימות של מותב זה בקשה עליה חתום עו"ד אחיקם גריידי הנחזית להיות בקשת הגוף הקרוי 'מור פור יו' ובמסגרתה מבקשת מור פור יו את דחיית הדיון שכבר התקיים "בכל הנוגע לצד ג' למועד אחר". [להלן - "הבקשה"]. בהחלטתי בבקשה זו מאותו יום קבעתי כי הדיון כבר התקיים ועל כן אין צורך לדון בבקשה זו, הגם שהוגשה על ידי עו"ד - ועסקינן בתביעות קטנות, על כל המשתמע מכך לרבות ייצוג על ידי עו"ד רק במקרים חריגים ובמתן היתר של בית המשפט ומראש. 5. מהבקשה זו עולה כי הגוף הקרוי 'מור פור יו' ידע על התביעה כבר מתאריך 12/9/13 ועל תאריך הדיון הקבוע ליום 16/9/13 וכפי הנראה מדובר באותה מסירה אישית שביצעה הנתבעת. על תוצאות עצם הגשת בקשה זו והעולה ממנה ומעצם קיומה - בהמשך פסק דין זה להלן. 6. לטענת נציג הנתבעת זהו לא המקרה הראשון בו מור פור יו לא מקיימת את התחייבותה כמפורט בתעודת האחריות. 7. הנתבעת ביקשה לדחות את הדיון שהיה קבוע ליום 15/7/13 על מנת לזמן את מור פור יו וכב' הרשם י' בוקר נענה לבקשה בהחלטה מיום 4/7/13 ודחה את הדיון ליום 16/9/13. הנתבעת לא מילאה אחר ההחלטה למסור הודעה לצד ג' עד ליום 1/8/13 ולא המציאה את אישור המסירה עד ליום הדיון 16/9/13 שאז כאמור ניסתה להציג כאמור מסמך שממנו לא ניתן היה להבין כי בוצעה מסירה כדין למור פור יו. 8. עוד יצוין כי בניגוד לאמור בבקשת הנתבעת שהוגשה ביום 17/9/13 בית המשפט, מותב זה, לא קבע כי ייתן החלטה שעניינה בקשת הדחייה של הנתבעת. בית המשפט אמר כי החלטה תינתן ותשלח לצדדים תוך 7 ימים, ובמידה ובית המשפט יענה לבקשת הנתבעת יהא הדבר כרוך בתשלום הוצאות לתובע [ראה ההחלטה בסיום הדיון בפרוטוקול מיום 16/9/13]. המסגרת החוקית - 9. המסגרת החוקית לדיון שבפנינו הינה חוק המכר, חוק הגנת הצרכן והתקנות שתוקנו על פיו, ובצרכן שרכש מוצר ממוכר אשר מסר תעודת אחריות [גם אם באיחור ורק לאחר מאמצים רבים מצד התובע לקבלה] ואשר בתעודה הנ"ל מופיע הגוף - 'מור פור יו' אשר שימש כיבואן של המוצר שנרכש והתחייב בתעודת האחריות הנ"ל לתת שירות בכל הקשור למוצר. האחריות הורחבה מעבר לשנה האמורה בחוק, לסך הכל שלוש שנים, והתובע שילם סכום נוסף במיוחד לצורך קבלת הרחבת האחריות הנ"ל. 10. האם עמדה הנתבעת בהוראות הדין בכל הקשור לאחריותה בנוגע למכר המוצר ולהוצאת ומסירת תעודת האחריות? ראשית נפרט את הוראות הדין המסדירות את עסקת מכר מכשיר הטלוויזיה בה עוסקת תביעה זו. 11. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 [להלן ולעיל: "חוק הגנת הצרכן"] בחלק ההגדרות הוגדר "עוסק" - מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן; "נכס" - טובין... "עסקה" - מכירת נכס או מתן שירות.. "צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי; 12. לפי פרק ד' 1 לחוק הגנת הצרכן: אחריות ושירות לאחר מכירה בסעיף 18א בתקנות שיתקין השר, מחויב יצרן יבואן, סיטונאי או קימעונאי של טובין או שירותים, לתת שירות לצרכן לאחר מכירה... לרבות.. (5) מתן תעודת אחריות, תכנן, ואיסור התנאה בתעודות כאמור על זכויות הצרכן לפי דין. זהות העוסק [תיקון התשס"ד (מס' 2)] 4ב. עוסק חייב לגלות לצרכן את שמו ומספר הזהות שלו על גבי כל אחד מאלה: (1) תכתובת מטעמו המופנית לצרכן מסוים; לענין פסקה זו, "תכתובת" - טופס הזמנה, תעודת אחריות ואישור התקנה; (2) הצעה מטעמו לכריתת חוזה; (3) חוזה שעליו הוא חותם; (4) שובר תשלום באשראי או חשבונית מס. 13. השר התקין את התקנות והן -תקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה), התשס"ו - 2006- [להלן ולעיל: "התקנות"] בפרק א': פרשנות מוגדר "טובין" - "מוצרי חשמל, אלקטרוניקה.." ובלבד שמחירם גבוה מ-150 ₪. "תעודת אחריות" - מסמך המפרט את חיובי היצרן ואת חיובי העוסק שמכר טובין לצרכן, כלפי הצרכן, בדבר תקינות הטובין ומתן השירות לאחר מכירתם; "תקופת האחריות" - תקופה של שנה מיום מסירת הטובין לצרכן, בכפוף להוראות תקנה 5; "יצרן" - אדם העוסק בייצור טובין, בין בעצמו ובין על ידי אחרים או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך הייצור או הדרושות לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של טובין; "קלקול" - ליקוי, פגם או קלקול. להלן הסעיפים הרלוונטיים המופיעים בתקנות במספרם בתקנות עצמן- אחריות יצרן לביצוע תיקונים 2. (א) יצרן של טובין שנמכרו לצרכן יתקן, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו, כל קלקול שנתגלה בטובין במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה; נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט טובין, כולו או חלקים ממנו, תבוצע ההחלפה על ידי היצרן בלא תמורה. (ב) תיקן יצרן את הקלקול או ביצע החלפה, ימסור לצרכן אישור בכתב שתפורט בו מהות התיקון, ולגבי החלפת חלקים מהטובין - מהות ההחלפה. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), הוכיח היצרן כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן, יהא פטור מחיוביו לפי תקנה זו. תחילת חיובי היצרן 5. (א) חיובי היצרן לפי תקנות אלה מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן. (ב) קבע היצרן חיבת התקנה או הדרכה, תחל תקופת האחריות במועד סיום ההדרכה או ההתקנה, לפי המאוחר, ובלבד שעד למועד התקנת הטובין לא עשה הצרכן שימוש בטובין שנמסרו לו והטובין נשמרו בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן. אופן ביצוע התיקונים 6. (א) תיקון קלקול בטובין בתקופת האחריות יחזיר את הטובין למצב שבו היו אלמלא הקלקול, בכפוף להוראת תקנה משנה (ב). (ב) היה תיקון הטובין בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים בהם, יהיו החלקים המחליפים מקוריים וחדשים. (ג) לא מילא היצרן אחר הוראות תקנות משנה (א) ו-(ב), יספק לצרכן טובין חדשים, זהים או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעדם, לפי בחירת היצרן. חובה לקיים תחנות שירות 9. (א) יצרן חייב לקיים תחנת שירות אחת לפחות בכל אחת מן הערים: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה ובאר שבע, או בסביבתן הקרובה; חיוב כאמור לא יחול על עוסק שמכר טובין לצרכן ואינו יצרן. (ב) המקום שבו מכר העוסק את הטובין לצרכן (בתקנה זו ובתקנה 10 - נקודת המכירה) ישמש תחנת שירות, אלא אם כן קיימת בקרבת מקום תחנת שירות לפי תקנת משנה (א); בתקנת משנה זו, "קרבת מקום" - מרחק שאינו עולה על 15 קילומטרים. פרק ג': תעודות אחריות צירוף תעודת אחריות 12. יצרן יצרף לטובין הנמכרים לצרכן תעודת אחריות בשפה העברית ואם דרש הצרכן, יצרף היצרן תעודת אחריות בשפה הערבית. מסירת תעודת אחריות 13. (א) עוסק המוכר טובין לצרכן חייב למסור לו תעודת אחריות מאת היצרן במעמד מסירת הטובין וכן לציין על גבי התעודה את פרטיו ואת תאריך הרכישה. (ב) עוסק יאפשר לצרכן לעיין בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה. תוכן תעודת האחריות 14. (א) בתעודת האחריות יצוינו - (1) שם הטובין, תיאורם, מספרם הסידורי, אם קיים, שם הדגם ושנת הייצור; (2) תאריך רכישת הטובין ופרטי העוסק שמכר את הטובין לצרכן; (3) פרטיו המלאים של היצרן: שמו, כתובתו, מספר זהות/מספר תאגיד שלו, שמו המסחרי, מספר טלפון ופקסימילה וכן כל פרט אחר המאפשר לצרכן לפנות ליצרן לשם קבלת שירות; (4) הכתובות ומספרי הטלפון של תחנות השירות האמורות בתקנה 9(א). (ב) בתעודת אחריות יפורטו, כמו כן, חיובי היצרן והסייגים לחיוביו על פי פרק ב'. (ג) בתעודת אחריות לא יתנה יצרן על זכויות הצרכן לפי כל דין. חיובים נוספים 15. (א) יצרן, שנטל על עצמו חיובים נוספים על אלה המפורטים בתקנות אלה, לרבות תקופת אחריות ארוכה יותר, יפרט אותם בתעודת האחריות; היו החיובים הנוספים מסויגים ביחס לאלה המפורטים בתקנות, יצוינו בתעודת האחריות בנפרד, ובאותיות בולטות לעין, תחת הכותרת "אחריות נוספת מוגבלת". (ב) לא מילא היצרן אחר הוראות תקנת משנה (א), יראו בכך הסכמה מצדו לכך, שחיוביו הנוספים יהיו זהים לחיובים שלפי פרק ב'. (ג) בכל פרסום של הטובין, שבו מפורט קיומם של חיובים נוספים המסויגים ביחס לאלה המפורטים בתקנות, יצוין באותיות בולטות לעין, כי מדובר באחריות מוגבלת. מתן שירות תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות 16. (א) עוסק, המציע לצרכן, שירות ארוך טווח של תיקון טובין תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות, יערוך חוזה בכתב, שבו יצוינו: (1) תיאור הטובין; (2) פרטיו המלאים של העוסק: שמו, כתובתו, מספר זהות/מספר תאגיד שלו, שמו המסחרי, מספר הטלפון ופקסימילה וכל פרט אחר שיאפשר לצרכן לפנות אל העוסק לשם קבלת שירות; (3) הכתובת ומספרי הטלפון של תחנות השירות של העוסק; (4) התקופה שבה יינתן השירות; (5) חיוביו של העוסק כלפי הצרכן; (6) סייגים לחיוביו של העוסק, שיצוינו באופן בולט לעין; (7) אופן ביטול החוזה. (ב) עוסק שהתחייב או הציע לצרכן שירות ארוך טווח כבר במעמד מכירת הטובין, במסגרת עסקת המכירה, ימסור לצרכן באותו מועד את הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), וזכאי הצרכן שהתחייב בעסקת מכירה כאמור לחזור בו מהעסקה לשירות ארוך טווח, עד תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין. פרק ד': הוראות נוספות אחריות של יבואן 18. בטובין מיובאים יראו את מי שייבא אותם כיצרן לענין תקנות אלה. אחריות של עוסק שמכר טובין לצרכן 19. זולת אם נאמר אחרת בתקנות אלה, יחולו על עוסק שמכר לצרכן טובין במחיר העולה על 400 שקלים חדשים, כל החיובים המוטלים בתקנות אלה על יצרן טובין, כאשר אין אפשרות לאתר את היצרן. התניה - לטובת הצרכן 21. אין להתנות על הוראות תקנות אלו, אלא לטובת הצרכן. דיון - 14. במישור הצרכני שבין המוכר לרוכש נועדה תעודת האחריות ליתן הטבה או תרופה בידי הרוכש ביחס למעמדו המשפטי על פי חוק המכר תוך שחרורו מהנטל להוכיח את אי ההתאמה כל עוד הינו מצוי בתקופת האחריות ובכפוף להיקפה (ר' לעניין זה א. דויטש, מעמד הצרכן במשפט 490-491 (תשס"ג)). בת.א. (חיפה) 10560/05 סקוברוניק גלית נ' צ'מפיון מוטורס ישראל בע"מ נדון מקרה של מכירת רכב חדש כשהוא פגום ונפסק מפי כב' השופט מ' רניאל כי : "אין צורך בתעודת אחריות אם היא כוללת רק את התקלות שיוכח שהם תוצאה של פגם בייצור. זה המצב המשפטי גם ללא תעודת אחריות. מוכר אחראי לפגמים בייצור .תעודת האחריות אינה תעודת אי אחריות, והיא נועדה להיטיב את מצבו של הרוכש ולא להרע אותו, וכך יש לפרשה. הטבת מצבו של הרוכש מתבטאת על ידי כך שהרוכש אינו חייב להוכיח שהתקלה נובעת מפגם בייצור, אלא כל תקלה בתקופת האחריות תתוקן על ידי המוכר. זו המשמעות הסבירה שניתנת לתעודת האחריות ...". 15. ניתן לראות מההסדר החוקי שנקבע כי על הנתבעת היה למסור לתובע תעודת אחריות ערוכה כדין במעמד מסירת הטובין, כאשר במידה והתעודה עצמה איננה עומדת בדרישות החוק, הרי שעל הנתבעת תחול החובה לתקן את המעוות, תרתי משמע, גם לאחר חלוף תקופת האחריות הנתונה בחוק - היינו שנה. במקרה שלפנינו תמורת תשלום נוסף כפי שעולה מצילום החשבונית המכירה שצירף התובע כנספח לכתב התביעה, ביקש וקיבל התובע תקופת אחריות נוספת של שנתיים נוספות ובסך הכל שלוש שנים. לפיכך טענת הנתבעת כי לא חלפה שנת האחריות הראשונה אין לה על מה שתסמוך ובכל מקרה המכשיר נמצא תחת אחריות בין אם בתחום השנה הראשונה ובין בתחום הארכת תקופת האחריות. אמנם, על תעודת האחריות עצמה מתנוסס שמה של מור פור יו - "היבואן", ואפילו בארבע פינות התעודה, אך ללא כל פרט מזהה, למעט כנראה מספר טלפון. לא מספר זיהוי, לא ח.פ., לא עוסק מורשה ובוודאי שלא כתובת העסק. כך גם פרטיה המלאים של הנתבעת לא מופיעים בתעודת האחריות הנ"ל. האחריות למחדל זה מוטלת על כתפי הנתבעת שמסרה לידי התובע את תעודת האחריות ערוכה שלא כדין, ובאיחור רב. לפיכך, אין בפנינו תעודת אחריות שנערכה כדין שכן בניגוד לתקנה 16 לתקנות שהותקנו כמפורט לעיל היא איננה נושאת פרטים מלאים ומזהים של נותן השירות ושל המוכר, העוסק. 16. הנתבעת טוענת כי נותן השירות שהוא גם היבואן הינה - מור פור יו אשר הגישה כנגדה הודעת צד ג' על פיה אם תחויב בתביעה זו אזי על צד ג' לשפות אותה על סמך חיובי הנתבעת וצד ג' בהתקשרות שבין שתיהן. תקנה 14 לתקנות מסדירה את דרך עריכת תעודת האחריות - בה אנו עוסקים במקרה זה - תוכן תעודת האחריות 14. (א) בתעודת האחריות יצוינו - (1) שם הטובין, תיאורם, מספרם הסידורי, אם קיים, שם הדגם ושנת הייצור; (2) תאריך רכישת הטובין ופרטי העוסק שמכר את הטובין לצרכן; (3) פרטיו המלאים של היצרן: שמו, כתובתו, מספר זהות/מספר תאגיד שלו, שמו המסחרי, מספר טלפון ופקסימילה וכן כל פרט אחר המאפשר לצרכן לפנות ליצרן לשם קבלת שירות; (4) הכתובות ומספרי הטלפון של תחנות השירות האמורות בתקנה 9(א). (ב) בתעודת אחריות יפורטו, כמו כן, חיובי היצרן והסייגים לחיוביו על פי פרק ב'. (ג) בתעודת אחריות לא יתנה יצרן על זכויות הצרכן לפי כל דין. 17. עיון בתעודת האחריות שצופרה לכתב התביעה ואשר נמסרה לתובע מראה, כי הנתבעת לא טרחה למלא את כל פרטיו של 'היצרן' [במקרה זה על פי ההגדות מכיוון שמדובר בטובין במיוצרים בחו"ל - גם 'היבואן'] כנדרש בתקנה 14 (א) (3) וגם לא את פרטיה המלאים שלה היא. כמו כן לא צוינו כלל פרטי תחנות השירות האמורים להיות מצוינים בתעודת האחריות. תעודת האחריות שנמסרה לתובע הינה פגומה אם כן ואיננה עשויה וערוכה כדין. 18. תקנה 16 לתקנות מסדירה את דרך עריכת תעודת האחריות לתקופה העולה על שנה- מתן שירות תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות 16. (א) עוסק, המציע לצרכן, שירות ארוך טווח של תיקון טובין תמורת תשלום לאחר תום תקופת האחריות, יערוך חוזה בכתב, שבו יצוינו: (1) תיאור הטובין; (2) פרטיו המלאים של העוסק: שמו, כתובתו, מספר זהות/מספר תאגיד שלו, שמו המסחרי, מספר הטלפון ופקסימילה וכל פרט אחר שיאפשר לצרכן לפנות אל העוסק לשם קבלת שירות; (3) הכתובת ומספרי הטלפון של תחנות השירות של העוסק; (4) התקופה שבה יינתן השירות; (5) חיוביו של העוסק כלפי הצרכן; (6) סייגים לחיוביו של העוסק, שיצוינו באופן בולט לעין; (7) אופן ביטול החוזה. (ב) עוסק שהתחייב או הציע לצרכן שירות ארוך טווח כבר במעמד מכירת הטובין, במסגרת עסקת המכירה, ימסור לצרכן באותו מועד את הפרטים המנויים בתקנת משנה (א), וזכאי הצרכן שהתחייב בעסקת מכירה כאמור לחזור בו מהעסקה לשירות ארוך טווח, עד תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין. [ההדגשות שלי - נש]. 19. הנתבעת טענה כי תקופת האחריות של השנה הראשונה עדיין לא חלפה, שכן התקלה התרחשה בחודש ה-11 שלאחר רכישת מכשיר הטלוויזיה, היינו בתחום שנת האחריות הראשונה על פי הדין. גם אם ניתן לטענה זו משקל עדיין נמצא את הנתבעת חייבת כלפי התובע. תעודת האחריות הינה תעודה המחייבת גם את הנתבעת, בעיקר כאשר לא ניתן להבחין בבירור מי הוא נותן השירות מכיוון שהשורה בה יש למלא את פרטי נותן השירות - ריקה. שמותיהם של מור פור יו והנתבעת מופיעים על גבי תעודת האחריות ועל כן בנסיבות אלה שניהם חייבים במתן שירות לתובע ביחד ולחוד. 20. תעודת האחריות הינה הסדר חוזי המגן על התובע אך אין בה כדי לאיין את הוראות חוק המכר החל על הנתבעת וחובתה לפעול בתום לב כלפי התובע בכל מגעיה עימו לרבות מסירת תעודת אחריות ערוכה כדין ובמועד. תעודת האחריות מכוונת לכסות גם מקרים בהם חוק המכר לא יחול. במידה ונקבל את טענת הנתבעת כי תקופת האחריות המורחבת עדיין לא החלה, שכן התקלה התרחשה בחודש ה-11 שלאחר המכירה, הרי שעל הנתבעת מוטלת האחריות לוודא כי התובע מקבל את השירות גם לפי הדין וגם לפי התעודה עליה הנתבעת עצמה חתומה. הטענה כי הנתבעת הינה 'צינור' בלבד, אין בה ממש, באשר אם היא ובמידה והייתה מתקבלת הרי שהוראות חוק המכר, וחוק הגנת הצרכן והתקנות שלפיו היו נהפכות לאות מתה, ומילים ריקות ללא כל בסיס. טענת הנתבעת כי -"זה סיכון שהקונה לוקח ושכולם לוקחים, גם אנחנו לוקחים" [פרוטוקול דיון מיום 16/9/13, עמ' 2 שורות 12-13], איננה יכולה להתקבל, המחוקק לא חוקק חוקים אלו כאשר הוא מבסס אותם על הימורים ומזל, כפי שטוענת הנתבעת, והתובע-קונה איננו לוקח 'סיכון' כאשר הוא רוכש מוצר עליו חלה אחריות על פי הדין אלא אם גם הנתבעת הייתה נעלמת ולא משיבה לקריאותיו, ואיננה נותנת שירות וגיבוי למוצרים שהיא מוכרת, כפי שמור פור יו עשתה, אז ייתכן שהיה התובע עומד מול שוקת שבורה וגם אז הייתה לו עילת תביעה כנגד הנתבעת. ויש להדגיש את תקנה 21 לתקנות כי אין להתנות על הוראות אלו אלא לטובת הצרכן. כאמור בדבריו של כב' השו' מ' רניאל - לא מדובר בתעודת 'אי אחריות' אלא בתעודת אחריות - על כל המשתמע מכך. 21. התובע מתאר בדבריו כי לאחר דין ודברים הצליח ליצור קשר ובסופו של דבר נשלח אליו טכנאי מחברה אחרת - חברת 'פל'. חברה זו ניסתה לטפל במכשיר הטלוויזיה שבוע ימים והחזירה אותו כשהוא לא מתוקן, ואף נוספה בו תקלה נוספת, כך שהתובע התייאש, אחסן את מכשיר הטלוויזיה במחסן, ורכש מכשיר טלוויזיה אחר, חדש ובו הוא צופה. 22. התובע ציין בתביעתו, כי למרות שניסה לדבר עם נציגי הנתבעת, תשובתם הייתה כי הם מעדיפים כי יתבע אותם על מנת שהם יוכלו כפי הנראה, להסדיר את טענותיהם כנגד מור פור יו, אשר כפי הנראה איננה עומדת בהתחייבויותיה כלפי הנתבעת גם מעבר למקרה זה. יצוין כי הנתבעת לא סתרה את גרסתו של התובע כי לא קיבל את תעודת האחריות במעמד רכישת הטלוויזיה אלא רק לאחר שהמכשיר התקלקל והוא החל בניסיונותיו לקבל שירות ולאחר דין ודברים והצגת מסמכים זכה לקבל את תעודת האחריות בגין הארכת תקופת האחריות אשר את צילומה צירף לכתב התביעה עליה שילם מראש במעמד הרכישה [מכתב התובע מיום 14/4/13 צורף לכתב התביעה]. שילובן של תקנות 18 ו - 19 לתקנות הנ"ל קובע כי כל החיובים החלים על יבואן טובין, שאינו ניתן לאיתור, יחולו על העוסק שמכר טובין אלה לצרכן. 23. אמת, צד ג' - מור פור יו הגישה בקשה, לאחר שהתקיים הדיון, וביקשה לדחות את הדיון ככל שהדבר מתייחס אל "צד ג'", והתייחסתי לדרך ההגשה של אותה בקשה, והאיחור שהיא נגועה בו לרבות אי ההתייצבות לדיון אשר על קיומו ידעה צד ג' ואליו מסתבר, זומנה כדין לפחות ארבעה ימים לפני מועד הדיון שהתקיים ביום 16/9/13, ולפיכך אתייחס לכך בהמשך בחלק העוסק בצד ג'. אך אין הדבר מפחית מחובותיה של הנתבעת כלפי התובע כפי שפורט לעיל. 24. לפיכך לאור השתלשלות העניינים, המחדל במסירת תעודת אחריות כדין, והעובדה כי התובע נדחה על ידי צד ג' - מור פור יו ולא קיבל שירות, ולא הצליח לגרום לה למלא את חיוביה לפי תעודת האחריות, חוזרת האחריות לכתפי הנתבעת, גם אם תתקבל טענתה כי מדובר עדיין בשנת האחריות הראשונה על פי חוק, וגם אם מדובר בתקופת האחריות המורחבת, שכן מבחינת התובע היבואן אינו ניתן לאיתור, תחנות השירות שלו לא פורטו בתעודת האחריות, ואף לא פרטים בסיסיים הנדרשים להשגתו, ומטרת תעודת האחריות לא הייתה כי התובע 'יטורטר' בין שני הגופים כאשר כל אחד מהם מתחמק וסיבותיו עימו, ולפיכך מחדל זה עומד לפתחה של הנתבעת ועליה לשאת באחריות במקרה זה כלפי התובע. לגבי מערכת החיובים שבין הנתבעת לצד ג' - מור פור יו, אתייחס בהמשך בחלק העוסק במור פור יו. 25. לאור המצב העובדתי ותקופת שימוש בת 11 חודש מיום הרכישה של המוצר, לא ניתן לומר כי הטלוויזיה נמכרה כאשר קיים בה פגם מהותי המאפשר ביטול העסקה והשבת כספו של התובע במלואו, ואולם התובע לאחר שימוש של 11 חודשים, נאלץ לרכוש מכשיר טלוויזיה אחר ואינו יכול להשתמש להנאתו במכשיר הטלוויזיה שרכש המוטל כאבן שאין לה הופכין. עיון בצילום החשבונית שצורפה לכתב התביעה מעלה כי עבור מכשיר הטלוויזיה שילם התובע סך של 3016 ש"ח ועבור הרחבת תקופת האחריות סך של 172 ש"ח [ללא מע"מ] לפיכך עומד הסכום על הסך של 3188 ש"ח לפני מע"מ. לאור האמור לעיל ולאחר שקבעתי כי לנתבעת אחריות ישירה כלפי התובע אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 3000 ₪ כולל מע"מ. בחלק הסיכום אתייחס להוראות המסדירות תשלום פיצוי זה של הנתבעת לתובע. 26. לגבי הגוף הקרוי 'מור פור יו' - היא צד ג' שלא הגיש כל הגנה מטעמו. התובע לא תבע את מור פור יו אלא רק את הנתבעת. הנתבעת ביקשה מבית המשפט שהות להגיש הודעת צד ג' כנגד מור פור יו ובית המשפט אפשר זאת בהחלטה מיום 4/7/13 לפיה דחה את מועד הדיון שהיה קבוע ליום 15/7/13 ליום 16/9/13 והורה לנתבעת להגיש הודעה לצד ג' עד ליום 1/8/13 וכי על הנתבעת להודיע לצד שכנגד. 27. מתיק בית המשפט עולה כי הזמנה לדיון הקבוע ליום 16/9/13 נשלחה על ידי מזכירות בית המשפט לצד ג' - מור פור יו לכתובת "לוינסקי 108 תל אביב יפו" וזו מוחזרת ביום 4/8/13 על ידי הדואר בתל אביב בציון - "לא ידוע". משמעות הדבר היא כי גם אם אכן זו כתובתה הנכונה של צד ג' הרי שהיא בחרה שלא ליטול דואר רשום מבית הדואר הנשלח מבית המשפט ואין לבית המשפט כל סיבה לפקפק באמיתות דברי איש הדואר החתום על אישור המסירה שנסרק לתיק בית המשפט. 28. כאמור לאחר שהתקיים הדיון, הועלתה לסל המשימות של מותב זה בקשה מטעם מור פור יו, הכתובה על ידי עו"ד גריידי, המבקשת סעד בלתי ברור - "לדחות את הדיון בכל הנוגע לצד ג' למועד אחר". מהבקשה שנשלחה בפקס ממשרד עוה"ד רק ביום הדיון עצמו - 16/9/13 עולה כי צד ג' - מור פור יו ידעה על מועד הדיון הקבוע ליום 16/9/13 לפחות מיום 12/9/13 והיא מציינת בעצמה בהודעה כי - "צד ג' קיבלה את הזימון לדיון זה הקבוע ליום 16.9.13 בשעה 12:30, כך [במקור!] ביום 12.9.13 ונבצר ממנה להתייצב לדיון זה בהתראה כה קצרה". כאמור כתובת צד ג' שפורטה בבקשה - "לוינסקי 108 תל אביב" מופיעה גם באישור המסירה שהוחזר על ידי הדואר - כ"לא ידוע", ואין להכביר מילים על מחדלה של צד ג' ליטול דואר רשום מבית הדואר המיועד אליה. הבקשה עצמה שהוגשה בשם צד ג' לא נתמכה בתצהיר ובוודאי שלא פורטו כל עובדות המבססות את הטענה מדוע "נבצר" ממנה להתייצב לדיון שהיה קבוע ליום 16/9/13. 29. לפיכך אני קובע כי מור פור יו - היא צד ג' זומנה כדין לדיון, ולאור ידיעתה על מועד הדיון, היה עליה לדאוג כי נציג מטעמה יתייצב לדיון גם אם לא הגישה כתב הגנה במועד, מחדל שניתן היה לתקן גם במהלך הדיון עצמו. לאור זאת ובאין הגנה אני מקבל את הודעת צד ג' שהגישה הנתבעת כנגד מור פור יו ומחייב את צד ג' - מור פור יו לשלם לנתבעת את הסך של 3000 ₪ כולל מע"מ כמפורט בסעיף 32 שלהלן. סיכום הדברים: 30. התובע תבע את הסך של 10,000 ₪ ללא מתן הסבר כיצד ועל בסיס איזה מרכיבים מורכב סכום התביעה, לדבריו סך הכל שילם סך 3500 ₪ עבור המוצר ועוד 200 ₪ עבור הרחבת אחריות. את היתר תבע בגין עגמת נפש ו'טרטור'. לאור האמור לעיל הוכיח התובע כי הוציא מכיסו את הסך של 3700 ₪. 31. כאמור בסעיף 25 שלעיל הנתבעת רשת עולם הקולנוע (2007) בע"מ ח.פ. 513930628 תשלם לתובע סך של 3,000 ₪ כולל מע"מ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה והמצאתו כדין לידיה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד הנ"ל יתווספו לו בגין האיחור בתשלום ככל שיהיה, הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 32. לאור מחדלה של צד ג' מור פור יו בע"מ להתייצב לדיון על אף שידעה וזומנה אליו כדין מבעוד מועד ולא סיפקה כל סיבה מוצדקת לאי התייצבותה אני מקבל את ההודעה לצד ג' שהוגשה על ידי הנתבעת ומחייב את צד ג' - מור פור יו בע"מ ח.פ. 514019397 לשלם לנתבעת את הסך של 3000 ₪ כולל מע"מ תוך ועד 30 יום מיום קבלת פסק דין זה בדואר. לא ישולם הסך הנ"ל במועד הנ"ל יתווספו לו בגין האיחור בתשלום ככל שיהיה, הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 33. כפי שנאמר ברע"א 4404/04 [עליון] מפי כב' השו' א' רובינשטיין [החלטה מיום 22/7/2004] - "..ואומר המדרש על דברי הפסוק "ושפטתי בין איש ובין רעהו" (שמות י"ח, ט"ז): "ושפטתי - זה דין שאין בו פשרה, בין איש ובין רעהו - זה דין שיש עמו פשרה, שהם נעשים רֵעים זה לזה" (מדרש לקח טוב)." 34. בנוסף לנ"ל, הנתבעת וצד ג' ישלמו כל אחד הוצאות משפט בסך 500 ₪ כל אחת לתובע כולל מע"מ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק דין זה כדין בידיהן. לא ישולמו הסכומים הנ"ל במועד הנ"ל יתווספו להם בגין האיחור בתשלום ככל שיהיה, הפרשי הצמדה וריבית כחוק. 35. הנתבעת תהא רשאית לקבל לידיה בחזרה את מכשיר הטלוויזיה וזאת תוך 14 יום מיום ששילמה לתובע את הסך של 3000 ₪ הנ"ל כולל מע"מ, ותפנה לתובע כאמור עם ביצוע התשלום בפועל, לתיאום עם התובע אשר ימסור בידיה את המכשיר. לא תפנה הנתבעת כאמור לעיל, תיחשב כמוותרת על זכותה לקבל בחזרה את המכשיר הנ"ל לידיה והוא יישאר בידי התובע. 36. זכות ערעור כחוק. קולנוע / תיאטרון