הודעה על אי השתתפות בקורס בשל חפיפת שעות עם קורס אחר

לטענת התובע הודיע לו מנהל הנתבעת שהתובע לא יוכל להשתתף בקורס אחד בשל חפיפת שעות עם הקורס השני. בעקבות כך, ביקש התובע למצוא פתרון עבורו ובמקביל חיפש התובע בית ספר אחר ללימוד הקורס, אך בשל סגירת הקורס בבית הספר האחר - נאלץ התובע לפנות למורה פרטית. עוד מציין התובע בתביעתו כך:" כרגע אני לומד בבית הספר לבגרות ערב קורס 1 ובמקביל את הקורס השני עם מורה פרטית על מנת להספיק את שנת הלימודים הקרובה באוניברסיטה". מאחר והתובע שילם סך של 8,000 ₪ בעד הקורס אותו למד אצל המורה הפרטית - הוא תובע מהנתבעת החזר הסך הנ"ל בתוספת פיצוי עבור עוגמת נפש וכך תובע התובע מנתבעת סך של 10,000 ₪. 2. הנתבעת מבקשת לדחות את תביעת התובע, משום - שלטענתה- היא מעולם לא הבטיחה לתובע לסיים את כל שבעת המקצועות תוך פרק זמן מסוים. עוד נטען, שבית הספר אינו יכול לתכנן מערכת שעות לימוד שנתיים מראש ובית הספר אינו יכול לבנות מערכת שעות על פי צרכים מיוחדים של תלמיד זה או אחר. עם זאת, היות והתובע החליט ללמוד קורס מתמטיקה במסגרת אחרת, הייתה מוכנה הנתבעת להשיב לתובע את החלק היחסי ששילם התובע לנתבעת ועבור הקורס שהוא ביטל והסכום שהוצע לתובע הוא סך של 2,778 ₪, אך התובע סירב להצעת הנתבעת. 3. לאחר ששמעתי את התובע ואת שותף להנהלת בית הספר (להלן:"מר להב") ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שצרף התובע לכתב התביעה, הנני מחליט, שאין מקום לדחות את תביעת התובע - כבקשת הנתבעת, משום שגם הנתבעת מסכימה שיש להשיב לתובע את הסכום היחסי ששילם בעד הקורס שלא מימש במסגרת הנתבעת. על כן, לאחר עיון בחומר הראיות, אני מחליט, שאין לקבל את תביעת התובע בגין כל סכום התביעה, אלא החלטתי לקבל התביעה בחלקה - זאת מהנימוקים הבאים: א. מטפסי מערכת השעות, שהגישה הנתבעת עולה, שהתובע היה מודע, או צריך היה להיות מודע לימים והשעות של מערכת המקצועות אותם למד התובע והיה צריך לראות שישנן שעות מקבילות בקורסים שונים ובהתאם לכך היה על התובע לכלכל את צעדיו (ראה הטפסים נ/1). ב. א) מר להב העיד בבית המשפט, שאין בית הספר יכול להבטיח לתלמיד לסיים את הלימודים תוך פרק זמן זה או אחר ואני מקבל טענה זו, שכן לימוד של כל אחד מהתלמידים הוא אינדיבידואלי והקשור לרמת הלימודים ולהשקעה אותה משקיע כל תלמיד ותלמיד. עוד העיד מר להב, שהם לא יכולים לתכנן לתלמיד מערכת שעות שנתיים קדימה, אלא מתכננים מערכת שעות לכל סמסטר. (ראה בעמ' 2 לפ', ש' 3- 5). ב) ממסמך אותו הגיש התובע עולה, שאכן לתלמיד ניתנת עזרה וייעוץ להתאמת מערכת לימוד אישית המתאימה לצרכיו וליכולתו של כל תלמיד, אך אין ייעוץ זה ניתן לגבי שנים קדימה, אלא לגבי מערכת של כל שנת לימוד - כפי שהעיד מר להב. (ראה מסמך ת/2 וראה עדותו של מר להב בעמ' 3 לפ',ש' 1- 2). אמו של התובע העידה בבית המשפט, שהיא הייתה נוכחת בעת שהתובע נרשם לאותם קורסים והעידה על אותן הבטחות שניתנו לתובע עם ההרשמה, אך טענת התאמת הקורסים ומתן הייעוץ לא נסתרה על ידי מר להב - אם כי מר להב העיד, שלא ניתן לתכנן מערכת עתידית למשך השנים הבאות, אלא הייעוץ ניתן לגבי כל סמסטר. (ראה עדות הגב' כוכבא פייפר בעמ' 3 לפ'). ג. א) התובע מלין על כך, שנקבעו שעות מקבילות בקורסים שונים, ברם טענה זו - כפי שנאמר לעיל- הייתה ידועה לתובע ומכל מקום, גם ממסמך שהגיש התובע עולה, שבעצם אין מניעה לקבוע שעות מקבילות של שני מקצועות, שכן ההמלצה הייתה, שלא לקחת שני מקצועות "כבדים" באותן שעות, אלא: "...ממליצים לקחת מקצוע אחד מהמקצועות הכבדים ועוד מקצוע או שניים מהמקצועות האחרים הנחשבים לקלים יותר.." (ראה מסמך ת/3). ב) לטענת מר להב - טענה, שגם התובע אינו מכחיש אותה- ניסו נציגי הנתבעת- לאחר שהתובע טען לגבי ההתנגשות בין שני המקצועות- למצוא פתרון באמצעות מתן שיעורים אחד על אחד עם המורה למתמטיקה, בכמות שעות, אשר לדעת בית הספר עשויה הייתה להספיק, אך התובע לא קיבל הצעה זו ובהמשך לסירוב התובע, הסכים נציג הנתבעת לאפשר לתובע ללמוד אותו מקצוע בבית ספר אחר ואף הוצע לו החזר הסכום היחסי עבור המקצוע שלא למד בבית ספר הנתבעת. (ראה בעמ' 2 לפ',ש' 11- 15). ד. א) התובע מאשר בעדותו, שאכן הנתבעת ניסתה למצוא פתרון לבעיות המקצועות המתנגשים והתובע אף מעיד על האפשרויות שהנתבעת הציעה לו, כגון: להשיב לו את היתרה הכספית או לתת לו 15 שיעורים עם המורה של בית הספר שמלמד מתמטיקה, אך לדעתו של התובע, לא מספיקים שעות אלו על מנת להעביר חומר במתמטיקה ולכן, החליט התובע להשתמש במורה פרטית.(עמ' 1 לפ',ש' 13- 19). ב) העולה מדבריו הוא, שהתובע דחה הצעות נציגי הנתבעת והוא החליט על דעת עצמו, שמספר השיעורים המוצעים אינם מספיקים על מנת להכין החומר לבחינה, אך התובע לא הוכיח שאכן אין באותן שעות כדי להספיק להעביר החומר כדבעי במקצוע המתמטיקה, כאשר מדובר בלימוד צמוד של מורה בית הספר של הנתבעת. ג) לכן, משהחליט התובע על דעת עצמו לדחות את הצעות נציגי הנתבעת ולהיעזר במורה פרטית - אין הנתבעת חייבת לשאת בתשלום אותו שילם לאותה מורה פרטית. צא וחשוב, מה היה קורה - אם חלילה- לא היה עובר התובע את הבחינה לאחר שנעזר באותה מורה פרטית וכבר שילם את הסכום ששילם והיה צורך בלימוד נוסף או בעזרה נוספת ובתשלום נוסף- האם במקרה כזה, יכול היה התובע לקבל את מלוא הסכום מהנתבעת, רק משום שהוא בחר באותה מורה פרטית? התשובה לכך שלילית. 4. א. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל - נימוקים המסתמכים על עדות הצדדים ועל חומר הראיות, לא מצאתי שבמקרה זה נהגו נציגי הנתבעת עם התובע ברשלנות או שהיה הסבר מטעה של מי מנציגי הנתבעת ולא הוכח בפני, שהתובע נרשם לאותם קורסים רק לאחר שהוטעה על ידי מי מנציגי הנתבעת. התובע החליט על דעת עצמו לקחת מורה פרטית על מנת לקדם ולהשלים את לימודיו - זאת למרות ההצעות החלופיות שהוצעו לו על ידי נציגי הנתבעת ולכן, אין מקום להטיל על הנתבעת להשיב לתובע את הסכום ששילם למורה הפרטית, אלא יש אכן מקום להשיב לתובע את הסכום היחסי עבור אותו מקצוע שלא למד בבית הספר הנתבעת - סכום כפי שהוצע לו על ידי מנהל בית הספר עוד בטרם הגשת תביעה זו. ב. א) לכן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 2,778 ₪ (החלק היחסי של הקורס אותו לא למד בבית ספר הנתבעת) בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה - 28.4.13- ועד התשלום בפועל. ב) כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 300 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. ביטול קורס / החזר שכר לימוד