תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) - העדר התייצבות

בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) ובהעדר התייצבות הנתבעת 3 לדיון וזאת למרות שקיבלה זימון לדיון כדין, הנני מחייבה לשלם לתובעת את מלוא סכום התביעה בסך 17,570 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. תביעות קטנות