הרשעה בנהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף ונהיגה ללא תעודת ביטוח

הורשע על פי הודאתו בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה. מתברר כי בחודש פברואר 2013 נדון הנאשם במסגרת תיק 4468-06-12 בגין שתי עבירות קודמות של נהיגה בלא רשיון תקף, וזאת לאור פקיעת רשיונו בשנת 2001. בגזר הדין בתיק הנ"ל, שניתן בנוכחות הנאשם וסנגורו דאז, נגזרה עליו פסילת רשיון לתקופה של 12 חודשים וכן מאסר מותנה לתקופה של חודשיים. למרות היעדר רשיון תקף תקופה של למעלה מעשר שנים, למרות הפסילה שהוטלה עליו ולמרות עונש המאסר המותנה שמרחף מעל לראשו, נמצא הנאשם נוהג ברכב ביום 2.6.13. המאשימה ביקשה להשית על הנאשם מאסר בפועל ולהפעיל את המאסר המותנה, כאשר היא אינה מתנגדת שהעונש ירוצה בעבודות שירות, וזאת לצד מאסר מותנה נוסף, פסילה בפועל לתקופה ארוכה והפעלת פסילה על תנאי מתיק 4468-06-12 באופן חופף, פסילה על תנאי, קנס והתחייבות כספית. הסניגור ציין כי מדובר בנאשם נורמטיבי שנפסל מלנהוג עקב אי חידוש רישיון נהיגה שנבע מקשיים כספיים. הנאשם הודה בהזדמנות ראשונה והביע חרטה וביקש שבית המשפט יתחשב במצבו ויסתפק בעונש צופה פני עתיד. כבר אמר בית המשפט העליון: "עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רשיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו), וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם אלה יקרו חלילה בעת נהיגה כזאת [...] ומכל מקום הטלתם על קופת הציבור" רע"פ 665/11 אבו עמאר נ' מדינת ישראל. ובמקום אחר נאמר: "נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור - נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב. רע"פ 410/04 מזרחי נ' מדינת ישראל. ברע"פ 2221/11 שאול הראל נ' מדינת ישראל הגדיר בית המשפט העליון את עבירת הנהיגה בפסילה כ"סטירת לחי" לשלטון החוק. אכן הקלת הראש בעבירה זו תשמוט את הבסיס תחת עונש פסילת רשיון הנהיגה כלי האכיפה והענישה הטבעי, המיידי והיעיל ביותר כנגד עברייני תנועה. ככל שמדובר בעבירה ראשונה מסוג זה, נעה הענישה הראויה במתחם שבין מאסר מותנה למאסר בפועל לתקופה אותה ניתן לרצות בעבודות שירות וזאת לצד פסילת רישיון הנהיגה לתקופה משמעותית, וזאת בתלות בנסיבות המקרה. לעניין זה יש להבחין בין פסילה שהוטלה בהיעדר התייצבות הנאשם לפסילה שהוטלה בפניו, פסילה שלא הסתיימה עקב אי הגשת בקשה לחישוב ופסילה "טרייה" בה שב הנאשם לנהוג בתקופה בה מופקד רישיונו בבית המשפט, ובין מקרה בו מדובר בעבירה זו "בלבד" למקרה בו מצטרפת אליה עבירה נוספת. עוד נקבע בפסיקה כי לצד עונש המאסר יש להטיל עונש של פסילה נוספת לתקופה משמעותית שבין שישה חודשים לחמש שנים, וזאת בתלות בחומרת המקרה, כאמור לעיל. במקרה דנן המדובר באשם אשר כאמור אינו מחזיק ברשיון תקף תקופה של כ - 12 שנים והוטל עליו עונש פסילה כארבעה חודשים לפני האירוע. התנהגותו של הנאשם מגלה זלזול מוחלט בהוראות החוק והוראות בית המשפט. ההסבר שנתן הנאשם להתנהגותו מלמד כי לא הפנים שחל עליו איסור מוחלט מנהיגה כל עוד הוא אינו מחזיק ברשיון נהיגה תקף, והוא אינו מחפש כלל אלטרנטיבה לאפשרות הקלה מבחינתו של נהיגה בעצמו על אף האיסורים שהוטלו עליו. כנגד הנאשם מאסר מותנה עקב עבירה קודמת, והכלל הוא כי מאסר מותנה יש להפעיל, ובדרך כלל אף במצטבר לכל עונש בשל העבירה הנוספת. המדובר במעין התחייבות של הנאשם שלא לשוב ולבצע עבירה בה הורשע בתמורה לאי השתת ענישה על הנאשם באותה פעם. אם הנאשם הפר התחייבות זו, יש להפעיל את הסנקציה שבצידה עוד בטרם נגזר דינו של הנאשם בעבירה הנוספת. ובעניין זה יפים דבריו של כב' השופט דנציגר בע"פ 1323/08 מ"י נ' פלוני, תק-על 2008(4), 987: "כלל הוא כי מאסר מותנה שנגזר על נאשם בגין עבירה קודמת יופעל במצטבר לענוש שנגזר בגין עבירתו הנוכחית "זולת אם בית המשפט שהרשיעו בשל עבירה נוספת ציווה, מטעמים שיירשמו, ששתי התקופות, כולן או מקצתן יהיו חופפות", כאמור בהוראת סעיף 58 לחוק העונשין... לפיכך, הכלל הוא כי מאסר מותנה ירוצה במצטבר לעונש החדש, למעט במקרים חריגים המצדיקים זאת, כאשר על בית המשפט לנמק את הטעם לחריגה מכלל זה". במקרה דנן ביקשה המאשימה עונש מאסר בן חמישה חודשים, תוך הפעלת המאסר המותנה בחופף. לא ירדתי לסוף דעתה של המאשימה בדרישתה להפעלת העונש בחופף, אך מנגד אינני סבור כי מדובר במקרה המצדיק הטלת מאסר לתקופה של חמישה חודשים. כאשר אני מביא בחשבון כי לאחר העבירה נעצר הנאשם ושוחרר בתנאים מגבילים, סברתי כי תקופת מאסר כוללת בת 3 חודשים תהיה עונש ראוי בנסיבות דנן. אף באשר לפסילה ביקשה המאשימה הפעלת עונש מותנה בחופף. כאמור לעיל דרישה זו אינה מובנת לי, אולם לאור עמדת המאשימה לא אמצה את הדין עם הנאשם. עוד אציין כי בגזר הדין הקודם חויב הנאשם לחתום על התחייבות להמנע מעבירה דומה, אולם המאשימה לא ביקשה להפעיל התחייבות זו. אשר על כן, לאור כל האמור לעיל, ראיתי לנכון לפסוק כדלהלן: * 2 חודשים מאסר בפועל. אני מורה על הפעלת עונש המאסר על תנאי לתקופה של חודשיים שנגזר על הנאשם בתיק 4468-06-12 לריצוי באופן חופף בחלקו. סה"כ ירצה הנאשם עונש של מאסר בפועל לתקופה של 3 חודשים. אני מורה כי עונש מאסר זה ירוצה בעבודות שירות, בבית החולים נהריה, כמפורט בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות מיום 25.11.13. הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 29.12.13 בשעה 8:00 ביחידת עבודות השירות במתחם כלא חרמון. הנאשם מוזהר כי הפרת תנאי עבודות השירות תביא להפסקתן באופן מנהלי וריצוי העונש במאסר של ממש. * חמישה חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ"ל עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה בלא רישיון נהיגה תקף שאינה מסוג ברירת משפט. * אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 12 חודשים. אני מורה על הפעלת עונש הפסילה על תנאי לתקופה של 4 חודשים שנגזר על הנאשם בתיק 4468-06-12 לריצוי באופן חופף. על פי אישור שהציג הנאשם לבית המשפט רישיונו כבר הופקד במזכירות בית המשפט. הפסילה בתיק זה תחושב מסיום כל פסילה קודמת שהוטלה על הנאשם. * אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ויורשע בה. * לאור עונש המאסר שנגזר על הנאשם, אינני גוזר עליו קנס, ואני מחייב אותו לחתום על התחייבות כספית על סך 4000 ₪ להימנע מלבצע עבירות בהן הורשע בתיק זה שנתיים מהיום. ההתחייבות תיחתם בתוך 14 יום, שאם לא יחתום ייאסר למשך עשרה ימים. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 45 ימים. משפט פלילימשפט תעבורהמסמכיםהרשעהנהיגה ללא רישיוןנהיגה ללא רישיון בתוקףנהיגה בשלילהרישיון נהיגה