רשלנות רפואית בבדיקת עזר

##רמת הסבירות שנדרשת מרופא בבדיקות עזר:## בתי המשפט בארץ קבעו כי רמת הסבירות בעריכת בדיקות עזר אינה דורשת נקיטה בכל האמצעים האפשריים, להסרת הסיכון הצפוי, אלא את האמצעים הסבירים בלבד, כלומר השאלה היא האם ניתן היה למנוע, את הסיכון הפוטנציאלי, באמצעי סביר, שעלותו, יחסית לנזק, נמוכה. הסבירות של פעולותיו של הרופא הנבחנת על ידי בית המשפט בתביעות רשלנות רפואית, נקבעת על פי האיזון הראוי, בין הערכים והאינטרסים הרלוונטיים להכרעה ומטרתה, לקבוע את הערך החברתי של התנהגות המזיק. במסגרת איזון האינטרסים, בית המשפט לוקח בחשבון, את האינטרסים של המזיק, הניזוק והציבור מנקודת מבט של הניזוק ובוחן את חומרת הפגיעה והסתברות התממשות הנזק, ככל שתוחלת הנזק גבוהה יותר, הגישה היא כי יש לנקוט ביותר אמצעים לסיכול התממשות הסיכון. מנקודת מבט המזיק, יש לבדוק את ההוצאות שנדרש להוציא למניעת הסיכון ועלויות שיידרשו ומנקודת מבט הציבור, את החשיבות החברתית. סבירות ההתנהגות היא פועל יוצא של האיזון שנערך ולפיכך, אמצעי הזהירות שיידרשו, אינם גורם קבוע, אלא משתמע על פי הנסיבות, שכן העלויות שיידרשו, הן פונקציה של נסיבות, של כל עניין ועניין. אמצעי הזהירות יעמדו ביחס מתאים לסיכון שנוצר ושקלול רמת הסיכון, מול עלות אמצעי הזהירות. רפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות