חובת הרופא לפעול לאיתור נתונים חדשים

##חובת הרופא לפעול לאיתור נתונים חדשים:## ישנה חובה מצד הרופא לעשות מאמץ ולמצוא נתונים חדשים, אשר יסייעו לטיפול בחולה. בנוסף לכך נקבע כי הרופא חייב לדאוג לכך שנתונים שכבר קיימים באותו בית חולים, יובאו בפניו כאשר הוא בודק את המטופל, כדי שישמשו חומר גלם לאותו תהליך ההחלטה של הרופא על דרך הטיפול. ## גישת בית המשפט:## בית המשפט קבע במסגרת תביעות רשלנות רפואית, כי אין הרופא יוצא ידי חובתו בכך בלבד שהוא מקבל את ההחלטה, ההולמת את הממצאים הגלויים אלא עליו לפעול בשקידה ראויה ובמאמץ סביר, על-מנת שהממצאים הללו אכן יובאו לידיעתו, שאם לא כן כל החלטה, המתבססת על ממצאים חסרים, תהא לוקה בחסר. התהליך הטיפולי, שבמסגרתו נוצרים יחסי הקרבה והאחריות בין הרופא לחולה שמהם נגזרת חובת הזהירות המושגית של הרופא, מורכב בראש ובראשונה באבחון, כלומר ההחלטה על דרך הטיפול והטיפול עצמו. מדרך הטבע, הרי במקרים רבים חוזר תהליך זה על עצמו שוב ושוב במהלכם הרגיל של יחסי הרופא והחולה, שכן על פי רוב מחייבים הטיפול והמעקב קיומו של רצף טיפולי, והחלטות בדבר הטיפול המתבססות על דברים חדשים המתגלים תוך כדי הטיפול הרפואי. תביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (רופאים)רפואה