סטיה מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט

סטיה מחוות דעת מומחה מטעם בית המשפט : על פי פסיקת בתי המשפט במרבית המקרים לא יטה בית המשפט לסטות מחוות דעת של מומחה רפואי שמונה על ידי בית המשפט בהיעדר נימוקים משכנעים מאחד הצדדים לתביעה, לסטייה מהאמור בחוות הדעת. נימוקים משכנעים כאלה עשויים להיות אחד מהמקרים המפורטים להלן: פגם בשיקול הדעת של המומחה, חריגה מסמכות, פעולה שלא בהגינות, בחוסר תום לב, במרמה, או תחת השפעה לא הוגנת. הרעיון מאחורי גישה זו של בתי המשפט בארץ, שמומחה מקצועי שמונה על-ידי בית המשפט יחווה דעתו באופן עצמאי והוגן ויעשה את מלאכתו נאמנה. יחד עם זאת, עד מומחה כמוהו ככל עד ששקילת עדותו מסורה לבית המשפט. אין בעובדת היות העד מומחה כדי להגביל שיקול דעת זה. אולם, כאמור, חריגה מהכלל תעשה רק במקרים נדירים כאשר ישנם נימוקים כבדי משקל. על המומחה לבדוק את התובע, לבחון את כל המסמכים הדרושים המפורטים בחוות הדעת ולעיין בחוות-הדעת המקצועיות של שני הצדדים, התובע והנתבע והסתמך על כל אלה לכתוב את חוות דעתו ולהגיע למסקנות המצוינות בה. יש לציין כי במקרה ששתי הצדדים לתביעה בחרו שלא לחקור או לבוא בדרישה כלשהי כלפי המומחה חזקה על שתי הצדדים שהסכימו לתוכנה של חוות הדעת שהוגשה מטעמו. מומחה מטעם בית המשפטחוות דעת מומחהמומחהחוות דעת