חובת הגילוי בניסוי רפואי - רשלנות רפואית

היקף חובת הגילוי בניסוי רפואי: חובת הגילוי בניסוי רפואי מעוגנת כיום, בנוסף לעיגונהּ בחוק זכויות החולה, בנוהל לניסויים רפואיים בני-אדם (נוהל משרד הבריאות- אגף הרוקחות מס' 14, ספטמבר 1999- ת/10 + ת/10א) אשר קובע, בסעיף 2.5 שבו, את חובת קבלתהּ של הסכמה מדעת של משתתף בניסוי רפואי, לאחר שניתן לו הסבר מילולי בהתאם. ההסכמה תינתן בכתב, על גבי טופס הסכמה מדעת, שאושר על ידי ועדת הלסינקי לאותו ניסוי, והטופס ייחתם על ידי המשתתף בניסוי ועל ידי החוקר ולאחר מכן העתק הטופס יימסר לידי המשתתף בניסוי הרפואי. החובה לקבל הסכמה מדעת בניסוי רפואי: ישנה החובה לקבל הסכמה מדעת לגבי ניסוי רפואי, הנגזרת מחובת הגילוי בניסוי רפואי, כאשר המדובר בטיפול רפואי ניסיוני היקפה של חובת הגילוי רחב יותר, כשם שהוא רחב כאשר המדובר בניתוח אלקטיבי, ושמא אף יותר ואולם גם כאשר מדובר בניסוי רפואי ייתכנו חריגים הפוטרים את הרופא ממתן מידע מלא ומפורט, כגון במקרה של דחיפות הטיפול בשל מצב חירום, או כאשר הסיכון הצפוי הוא שולי וזניח, לעומת התועלת שיכולה לצמוח מהטיפול. ניסויים רפואייםרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנותחובת הגילוי