הסכמה מדעת לניסוי רפואי בבני אדם

הסכמה מדעת לניסוי רפואי בבני אדם: על פי נוהל משרד הבריאות לניסויים רפואיים בני-אדם, לשם קבלת הסכמה מדעת ימסור החוקר למשתתף מידע על הניסוי הרפואי, בלשון בהירה, ובשפה המובנת למשתתף, החוקר יעשה כל שניתן על מנת לאפשר למשתתף מידה מרבית של הבנת המידע, לשם קבלת החלטה ברצון ואי תלות, ולאחר שיקול דעת, ללא הפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנים. מידע על הניסוי הרפואי כולל: הסבר על האופי המחקרי של ההליך, על מטרת המחקר, והודעה על התקופה הצפויה למשך ההשתתפות בניסוי, תיאור ההליכים השונים במשך תקופה זו והבחנה ברורה בין ההליכים המחקריים לבין ההליכים הטיפוליים המקובלים, תיאור הסיכונים הסבירים או אי הנוחות שניתן לחזותם למשתתף במחקר, תיאור היתרונות הצפויים למשתתף או לאחרים, כתוצאה מהניסוי, הסבר על אופן בדיקת התיק והמסמכים הרפואיים של החולה על ידי גורמים מוסמכים בלבד, תוך שמירה מוחלטת על סודיות, והימנעות מחשיפת זהותו של החולה לאנשים בלתי מוסמכים, במידה ויש בניסוי הרפואי סיכון למשתתף יש לתת הסבר על הטיפול הרפואי שיקבל במקרה של פגיעה בבריאותו והאחריות לנתינתו, הסבר למי שיש לפנות בכל שאלה על הניסוי הרפואי, על זכויות המשתתף, וכן במקרה של נזק בריאותי שנגרם כתוצאה מהשתתפות בניסוי, הסבר שהשתתפות בניסוי הרפואי היא מרצון בלבד, והצהרה על זכותו לסרב או להפסיק בכל שלב. ניסויים רפואייםרפואהתביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסכמה מדעת)