טיפול רפואי ללא הסכמה - עוולת תקיפה

טיפול רפואי ללא הסכמה - עוולת תקיפה: סעיף 23 לפקודת הנזיקין המגדיר "תקיפה" קובע כי תקיפה היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן ניסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו. על פי הדין בישראל רואים טיפול רפואי מסוגים מסויימים כפגיעה בזולת, שיש בה משום עוולת תקיפה בנזקין, באותם מקרים בהם לא ניתנה הסכמה כדין של החולה, עם זאת, יתכנו מקרים בהם ייחס המשפט הסכמה לחולה גם מקום שלא ניתנה הסכמה בפועל, למשל, כאשר מדובר בחולה חסר הכרה הנזקק לטיפול רפואי של חירום. מבחינת הדין, עשויה עוולת התקיפה לחול, לא רק על טיפול ניתוחי, כי אם גם על צורות מסויימות של בדיקה רפואית חודרנית. משפט פליליאלימותרפואהתביעות רשלנות רפואיתתקיפהפגיעה באוטונומיה