"סכנה חמורה" ו- "מצב חירום רפואי" בחוק זכויות החולה

##הגדרת המונחים "סכנה חמורה" ו -"מצב חירום רפואי" בחוק:## מקרה שבו נשקפת למטופל "סכנה חמורה", המוגדרת כ"נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה לחייו או קיימת סכנה כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי" - מקרה זה חל על מקרה שבו המטופל מתנגד לקבלת טיפול רפואי. סעיף זה קובע כי המטפל רשאי לתת את הטיפול חרף התנגדות המטופל, ובלבד שמתן הטיפול אושר על ידי ועדת אתיקה, אשר שוכנעה בהתקיימותם של כל התנאים המפורטים בסעיף. "מצב חירום רפואי", המוגדר כנסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תיגרם לאדם נכות חמורה בלתי הפיכה, אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף" - מקרה זה חל על מקרה שבו לא ניתן לקבל את עמדתו של המטופל, לחיוב או לשלילה, לביצוע הטיפול הרפואי, מחמת מצבו הגופני או הנפשי. ##ההבדל בין "סכנה חמורה" לבין "מצב חירום רפואי" בחוק:## ההבדל בהגדרת "סכנה חמורה" לבין "מצב חירום רפואי" בחוק זכויות החולה הוא שבשני המצבים נשקפת לחיי המטופל או לשלמות גופו סכנה חמורה, אך ב"מצב חירום רפואי" עלולה הסכנה לחיי המטופל או לשלמות גופו, להתממש על אתר ויש הכרח בהתערבות רפואית בלא כל דחייה. רפואהמצב חירום רפואיזכויות החולה