הזכות לשירותי בריאות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994, קובע בסעיף 1 כי ביטוח הבריאות הממלכתי לפי חוק זה יהא מושתת על עקרונות של צדק, שיוויון ועזרה הדדית. הזכות לשירותי בריאות נקבעה בסעיף 3 (א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ועל פיה כל תושב זכאי לשירותי בריאות לפי חוק זה.ו סעיף 3 (ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שירותי הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות ינתנו בישראל לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המובטח, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות החולים לפי סעיף 13 לחוק. סעיף 8 (א) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי שר הבריאות רשאי בצו לערוך שינויים בסל שירותי הבריאות המפורט בתוספת השניה והשלישית לחוק, ובלבד שלא יעשה שינוי הגורע מן הסל או המוסיף לעלותו.ב סעיף 8 (ז)(1) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי מסמיך את שר הבריאות לפרסם בצו את רשימת התרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות. מכח הסמכה זו הוצא צו ביטוח בריאות ממלכתי (תרופות בסל שירותי הבריאות), התשנ"ה-1995. צו התרופות איפוא הינו בגדר חקיקת משנה, אשר ניתן לערוך בו שינויים מעת עת, כפי שהדבר אכן נעשה במדינת ישראל גם בפועל. רפואהביטוח בריאותביטוח בריאות ממלכתישירותי בריאות