סעיף 29 לחוק הבוררות

על פי סעיף 29 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968: "(א) משהוגשה בקשה לאישור פסק בוררות או לביטולו, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסי בעל הדין שנגדו ניתן הפסק, עיכוב יציאתו מן הארץ או מתן ערובה למילוי פסק הבוררות; הבקשה יכול שתהיה בעל-פה, ורשאי בית המשפט לפטור את המבקש ממתן ערובה.נ (ב) הוראות כל חיקוק בדבר עיקול זמני, עיכוב יציאה מן הארץ ומתן ערובה יחולו על סעד לפי סעיף זה, בשינויים המחוייבים." סעיף 29 לחוק מפנה אם כן להוראות תקנה 374 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, בשינויים המחוייבים.יישוב סכסוכיםבוררות