תיקון כתב תביעה הוספת נתבע

1. לפני בקשה לתיקון כתב התביעה. שהגישו המבקשים, הם התובעים 1 - 4 בתביעה העיקרית. 2. התובעים הגישו תביעה נזיקית כנגד הנתבעים, בגין נזקי הגוף שנגרמו למנוח ניקוצריו קוסטיקה (להלן:"המנוח") לטענתם, בעת תאונת עבודה, במהלכה נפצע המנוח קשה ביום 27.6.94 ונפטר מפצעיו ביום 4.8.94. המשיבה הינה הנתבעת מס' 2 בתביעה העיקרית ובכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה זו הייתה חברת בניה, אשר העסיקה את המנוח. 3. כעת, ולאחר שבתיק התקיימו מספר ישיבות קדם משפט והוגשו תצהירים מטעם התובעים וכן תחשיבי נזק, מבקשים התובעים לתקן את כתב תביעתם. 4. תיקון כתב התביעה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בבקשה, כולל הוספת נתבע לכתב התביעה. 5. כן מתבקש בית המשפט להאריך את המועד להגשת כתב תביעה מתוקן בתיק לעניין פיצוי בגין השנים האבודות לאור הלכת אטינגר. (ע"א 140/00 עזבון המנוח אטינגר ז"ל נ' החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי, תק-על 2004 (1) 2452). 6. לביסוס בקשתם, ובהעדר תצהיר לתמיכה בבקשה, כנדרש מכוח תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, צירפו התובעים תצהיר תשובות לשאלון, אשר לשיטתם נענה לאחר התכתבויות רבות בין הצדדים ולפיו עולה, כי מר תורג'מן שי היה איש קשר מטעם בעל המניות במשיבה. 7. לטענת התובעים, "כל נסיונות התובעים להשיג אינפורמציה מאת הנתבעת 2 לעניין אופן קרות האירוע וכן לעניין זהות מבטחת החברה עלו בתוהו, הנתבעת 2 התחמקה בכל כוחה ממתן תשובות ענייניות לעניין אופן קרות האירוע וכן לעניין זהות המבטחת...". בהמשך טענו התובעים, כי "מצאו את עצמם כיום במצב שבו המזיק אשר גרם למות המנוח, אינו קיים ולמעשה לא תהיה לתובעים כל אפשרות להיפרע במידה ויזכו בפס"ד". 8. המשיבה מתנגדת לבקשה. המשיבה טוענת, בין יתר, כי "עילת התביעה כנגד הנתבע הנוסף התיישנה זה מכבר ובנסיבות מקום בו התיקון המבוקש ישלול מהנתבע הנוסף טענת הגנה שהייתה קמה לו אם היתה מוגשת התובענה מחדש הרי שדין הבקשה דחייה על הסף". 9. בבואו להכריע בשאלת תיקון כתבי טענות, על בית המשפט לבחון- א. האם התיקון יאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות, שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, היינו שעל התיקון המבוקש להשלים את עילת התביעה (תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984(להלן: "התקנות"); הזכויות הדיונית וסדר הדין במשפט האזרחי, קשת - מהדורה מעודכנת 2.2.00, עמ' כג-7); ב. האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני, עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. 10. כדי לבדוק באם נתקיים התנאי הראשון, הוא התנאי העיקרי, חייב המבקש להראות, כי בהגישו את כתב הטענות המקורי, הוא טעה טעות כנה וכי עתה התברר לו שהפלוגתא האמיתית גלומה דווקא בפרטים הכלולים בתיקון המבוקש. על המבקש להראות "... מהי הפלוגתא האמיתית שנפלה... שבירורה מצדיק את התיקון" (ע"א 351/61 זדרייביץ נ' תרום, פ"ד טז 481, 487; וראה גם: ר"ע 330/85 אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"ד לט(2) 556, 559). 11. במקרה שלפנינו הוגשה הבקשה במהלך קדם המשפט, שזהו המועד הנכון לדון בבקשה מעין זו, בהתאם לתקנה 143(1) לתקנות, הקובעת, כי ראוי להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה בהקדם ובטרם נסתיימו הליכי קדם המשפט. 12. ואולם ככלל, תובענה אזרחית (שעילתה אינה מבוססת על זכות במקרקעין) מתיישנת כעבור שבע שנים מהיום, שבו נולדה עילת התובענה (סעיפים 5 ו- 6 לחוק ההתיישנות, התשי"ח - 1958 להלן: "חוק ההתיישנות"). 13. סעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע, כי "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה". בע"א 34/95 גבעון נ' ד"ר ברמה, פ"ד נ(4) 462, 466-467 קובע כב' השופט אור, כי הסדר התיישנות בנזיקין מורכב משתי מערכות דינים, המשלימות זו את זו: ההסדר הכללי, המצוי בחוק ההתיישנות, והספציפי לדיני הנזיקין, כפי שהוא בא לידי ביטוי בסעיף 89 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]. סעיף 89 לפקודת הנזיקין קובע כדלקמן:- "לעניין תקופת ההתיישנות בתובענה על עוולות- היום שבו נולדה עילת התובענה הוא אחד מאלה: (1) מקום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל - היום שבו אירע אותו מעשה או מחדל; היה המעשה או המחדל נמשך והולך - היום שבו חדל; (2) ... " באשר למועד תחילת ההתיישנות לעילות נזיקיות, הבחין המחוקק בסעיף 89 הנ"ל בין עילות, שעניינן מעשה או מחדל, לעילות שעניינן נזק, שנגרם על ידי מעשה או מחדל (ראה: ע"א 148/89 שיכון עובדים בע"מ נ' עזבון יוסף בליבאום ז"ל, פ"ד מט (5) 485, 501-502). 14. בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה ולכלול בה נתבע נוסף, אשר לא נתבע בשעתו, הוגשה בהתאם להוראות תקנה 26(ב) לתקנות סדר הדין התשמ"ד- 1984, הדנה בחילופי בעלי דין, והקובעת, כי לעניין מועד ההתיישנות רואים את ההליכים ביחס לבעל הדין החדש, כאילו התחילו עם כתב התביעה המתוקן. בנסיבות אלו נראה, כי בקשת התביעה לתיקון כתב התביעה והוספת נתבע נוסף, אשר הינו בעל אישיות נפרדת ושונה מהמשיבה, התיישנה. 15. ויודגש - הנזק במקרה שלפנינו נגרם, לטענת התובעים, ביום 27.6.94, עת עסק המנוח בעבודתו, שאז, כנטען בכתב התביעה, נפל צינור מהבניין ו/או השתחרר ופגע בראשו של המנוח. 16. במקרה דנן, אם יעתר בית המשפט לבקשת תיקון כתב התביעה, יהיה זה משום "עקיפת" תקופת ההתיישנות. כלומר, אם ניתן יהיה לצרף נתבע נוסף לתובענה, הרי שתיקון כזה יגרום עוול לנתבע, אשר לגביו מבוקש הצירוף, שכן אין הוא יכול עוד להסתמך על הגנת ההתיישנות, בעוד שכתב תביעה, אשר היה מוגש כנגדו בנפרד, היה עלול להידחות מחמת התיישנות. 17. וכך אין במקרה שלפנינו ספק, כי הוספת הנתבע והיענות לבקשת התיקון תשלול מהנתבע הנוסף טענות הגנה, שהיו קמות לו, אם היתה מוגשת תובענה חדשה כנגדו. 18. בנוסף, אל לבית המשפט להתעלם מהשיהוי הרב בנסיבות העניין (ראה: ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214). במקרה דנן, כפי שעולה מסעיף 4 לבקשה נשוא ההחלטה, כבר ביום 31.7.03 נשלח על-ידי ב"כ המשיבה תצהיר תשובות לשאלון, החתום על-ידי שי תורג'מן. לא ברורה הסיבה שבגינה רק עתה, בחלוף למעלה משנה, הוגשה הבקשה לתיקון כתב התביעה. 19. זאת ועוד. אין הבקשה מציינת, מהי אותה האחריות, שיש לייחס למר שי תורג'מן, אשר מבוקש לצרפו כנתבע נוסף. כעולה מתצהיר התשובות לשאלון - המדובר באדם, אשר שימש כאיש קשר מטעם בעלי המניות ולא נטען ואין כל ראייה לכאורה, כי יש לו מעורבות ו/או חבות אישית. 20. סופו של יום אני קובעת, כי דין בקשת התובעים, לתיקון כתב התביעה ע"י הוספת נתבע נוסף, להידחות, וכך אני מורה. 21. אני מאריכה את המועד להגשת כתב התביעה המתוקן בתיק ע"י הוספת התביעה לפיצוי בגין השנים האבודות, בהתאם להחלטת כבוד השופטת אגי מיום 8.2.05 וזאת עד ליום 15.5.05. כתב הגנה מתוקן יוגש עד ליום 2.6.05. 22. הוצאות בקשה זו יובאו בחשבון עם סיום ההליכים. 23. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים בהקדם האפשרי. ניתנה היום י"א בניסן, תשס"ה (20 באפריל 2005) בהעדר הצדדים. דודקביץ אסתר, שופטת כתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכיםצירוף / החלפת בעלי דין