המצאה לתאגיד - בקשה לביטול פסק דין

1. לפני בקשה לביטול פסק דין, אשר ניתן כנגד המבקשת ביום 15.2.05. 2. בתצהיר יהושע דורפמן, מנהל רשות העתיקות, אשר צורף לבקשתה, טוענת המבקשת, כי יש לבטל את פסק הדין שניתן כנגדה, משלא בוצעה לה כל מסירה כדין של כתב התביעה. לטענתה, התביעה בתיק על כל צרופותיה לא הגיעה למשרדו של מנהל רשות העתיקות מעולם, ולא הועברה לטיפולו או להתייחסותו. המבקשת מוסיפה וטוענת, כי מבדיקת אישור המסירה עולה, כי כתבי בי-הדין נמסרו באגף מינהל וביטחון ולא במשרד מנהל הרשות, ובניגוד להוראות תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לשיטתה של המבקשת, אגף מינהל וביטחון אינו מהווה חלק ממשרדי מנהל רשות העתיקות, ומשרדי המנהל נמצאים באגף עצמאי ונפרד בתוך בניין מוזיאון רוקפלר בירושלים. עוד מצהיר יהושע דורפמן, כי בדרך קבע דברי דואר, המתקבלים או נמסרים במשרדו, מוטבעים בחותמת התקבל-רשות העתיקות, לשכת המנהל ותאריך ומועברים לטיפולו. 3. המשיב מתנגד לבקשה. לטענת המשיב, ההמצאה נעשתה לתאגיד ללא כל סטייה מהוראותיהן המפורשות של התקנות ואישור המסירה החתום מעיד על כך כאלף עדים, שאכן נמסרה התביעה על מצרפותיה לידי המבקשת ונתקבלה על-ידה. המשיב מוסיף וטוען, כי במהלך החודשים נובמבר-דצמבר ביקרו נציגי המבקשת אצל המשיב ו/או במקום עבודתו וזאת לאור קבלת כתב התביעה. עוד טוען המשיב, כי המבקשת לא הצביעה על כל נימוק הגנה כנגד התובע. דיון 4. תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת: "המצאת כתב בי-דין לתאגיד תהא בהנחת הכתב במשרד או במען הרשום של התאגיד, ולתאגיד שהוקם בחוק - בהנחת הכתב במשרדו של מנהל התאגיד;היה התאגיד שותפות שאין לה מען רשום - תהא ההמצאה בהנחת הכתב במקום עסקה הראשי של השותפות או במסירתו לאחד השותפים." המצב המשפטי הוא כי המצאה לתאגיד תבוצע בהנחת הכתב במשרד התאגיד או במענו הרשום. אולם, אם מדובר "בתאגיד שהוקם בחוק", תיעשה ההמצאה במשרדו של מנהל התאגיד. ראה: ספרו של כב' השופט א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, תשס"ג-2003, מהדורה שביעית, בעמ' 540. אין חולק במקרנו, כי המבקשת הינה תאגיד סטוטורי, שהוקם בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989 בסעיף 2 לחוק רשות העתיקות. באישור המסירה של כתב התביעה אכן מוטבעת חותמו של אגף מינהל וביטחון וזאת בניגוד להצהרתו של יהושע דורפמן, לפיה כי "בדרך קבע, דברי דואר המתקבלים או נמסרים במשרדי, מוטבעים בחותמת התקבל-רשות העתיקות, לשכת המנהל ותאריך ומועברים לטיפולי". הלכה פסוקה היא, כי:- "פסק דין אשר ניתן שלא כהלכה... רשאי הנתבע לדרוש את ביטולו מתוך חובת הצדק... פסק דין כזה פגום הנהו, ומשום כך אין לקיימו, תהא אשר תהא הגנת הנתבע לגופו של עניין, שכן בידי כל אדם קנויה הזכות שלא יינתן נגדו פסק דין, אפילו פסק דין נכון וצודק, אלא בדרך משפטית תקינה" ( ע"א 64/53 יששכר כהן נ' שלום יצחקי, פ"ד ח 395, 397- כפי שצוטט בספרו של כב' השופט א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, תשנ"ט- 1999, מהדורה שביעית, בעמ' 282). 5. אציין כי תמוהה בעניני טענת המבקשת, כי רק בתאריך 14.3.05 הגיעה למשרדו של מנהל רשות העתיקות שבמוזיאון רוקפלר בירושלים פנייתו של ב"כ המשיב מיום 7.3.05, שכותרתה "התראה בטרם ביצוע פסק דין", בצירוף בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, אשר הועברה למשרדי המנהל על-ידי סמנכ"ל כספים ברשות העתיקות, בני הרפז. המשיב צירף לתגובתו לבקשה מסמך, הנושא את כותרת רשות העתיקות אשר לפי תוכנו הינו מסמך פנימי ובו דיווח על תאונה במסגרת העבודה ברשות העתיקות והוא חתום בידי ראיד אבו חילף, מנהל חפירות, רשות העתיקות מת.ד. 586 ירושלים. על- כן יכול ויש מקום לשמוע את טענת ב"כ המשיב, "כי רשות העתיקות הינה חברה אשר חייבת לנהל עסקיה באופן יותר אחראי וכי עליה לדאוג להתעניין ולברר כי הכל מנוהל כראוי, אפילו עניין התכתבויות ו/או דברי דואר ושליחים. המשיב הסתמך על הכתובת של הרשות כפי שהופיעה שם וכפי שידוע לו עליה". ואולם על אותו מסמך ממש נרשמה בשולי המסמך כתובתה של המבקשת וצוין כי - "משרד ראשי: מוזיאון רוקפלר, ת.ד. 586 ירושלים", בעוד שע"ג אישור המסירה נרשמה הכתובת - רחוב סולטאן סולימאן וגם ת.ד. 586 ירושלים ולא הובהר - היכן בדיוק בוצעה אותה מסירה. 6. בהתחשב בנסיבות המקרה שלפנינו והחשש, כי לא בוצעה המצאה כדין של כתב התביעה למבקשת, נראה, כי יש להימנע מהפעלת סנקציה בלתי הפיכה כלפי המבקשת, וכי ניתן לרפא את מחדלה בתשלום הוצאות בסכום הולם. לפיכך ובכפוף לקיומם של התנאים, שיפורטו להלן, יש לקבל את בקשתה של המבקשת ולבטל את פסק הדין מיום 15.2.05, וכך אני מחליטה. תנאי לביטול פסק הדין הוא, שהמבקשת תשא בהוצאות המשיב בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ בתוך 30 יום מהיום, ותגיש את כתב הגנתה תוך אותו פרק זמן. באם לא יופקד הסך האמור, יעמוד פסק הדין על כנו בלא צורך בדיון נוסף. לאחר שיוגש כתב הגנה ויומצא אישור על תשלום סכום ההוצאות, יועבר התיק למנ"ת לשם קביעתו לדיון. 7. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים. ניתנה היום כ"ה בניסן, תשס"ה (4 במאי 2005) בהעדר הצדדים. דודקביץ אסתר, שופטת ביטול פסק דיןהמצאת כתבי בי דין