בקשה למחיקת טענות מבישות בכתב הגנה

1. זוהי בקשה למחיקת טענות מכתב ההגנה של המשיבה. 2. ביום 25.12.2000 הגישו המבקשות תובענה כנגד המשיבה. כתב התביעה נסוב סביב הקמתה של מרינה לחוף ימה של הרצליה, בשטח השיפוט של עיריית הרצליה (להלן: "הפרוייקט"). הוא מייחס למשיבה פעולות שונות שעשתה כביכול על מנת להכשיל את הפרוייקט ולפגוע במבקשות. ביום 22.04.2001 הגישה המשיבה כתב הגנה. 3. ביום 02.05.2001 פנו המבקשות למשיבה בדרישה, על יסוד תקנה 91(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 (להלן: "תקנות סד"א"), כי תמחוק מכתב ההגנה את החלקים הבאים: * סעיף 1 - כולו. * סעיף 2 - החל במילים "אך גם בכך לא יהיה די" ועד לסוף העמוד. * סעיף 3 - המילים "הגובלת בפלילים ממש". * סעיף 5 - החל במילים "בעל השליטה בתובענה" ועד סוף הסעיף. * סעיף 7 - כולו. * סעיף 8 - המלים "הן משום שלמטרתן היא לאיים על ראש העירייה". * סעיף 9 (כ) - כולו. עיקר הטענות בסעיפים אלה הוא כי המבקשות נהגו בחוסר נקיון כפיים, בסחטנות ואף בהתנהגות הגובלת בפלילים. 4. המשיבה דחתה את פניית המבקשות ומשלא נענו, הגישו את הבקשה דנן. בבקשתן עותרות המבקשות-התובעות למחוק מכתב ההגנה טענות מבישות ה"מקשטות", לטענתן, את כתב ההגנה. המבקשות טוענות כי כתב ההגנה כולל, בין היתר, טענות רבות המופנות כלפי המבקשות או מי מהן, וכן כנגד מר מוטי זיסר, שהינו בעל השליטה במבקשת מס' 4, והוא איננו צד לתובענה. לשיטת המבקשות, טענות אלה הן בגדר טענות מבישות שאין בהן כל צורך, כהגדרתן בתקנה 91(א) לתקנות סד"א. טענות מסוג זה, אלמלא היו נכתבות במסגרת כתב טענות היה בהן אפילו כדי להקים למבקשות עילת תביעה בלשון הרע כנגד המשיבה. לדעת המבקשות, טענות אלו בכתב ההגנה אין להן כל קשר למחלוקת. הן הובאו על מנת לסבך את הטיעון, להכביד עליו ולהסיטו מהמסלול הענייני. הכל על מנת לסכל דיון משפטי הוגן במעשיה ובמחדליה של המשיבה כמפורט בכתב התביעה. 5. המשיבה מצדה טוענת כי דווקא הטענות המפורטות בכתב התביעה הן טענות מבישות אשר יש למחקן. לגופו של ענין, היא טוענת כי הקטעים שהמבקשות ביקשו למחקם נועדו להראות כי תביעתן אינה עניינית ואינה לגיטימית, אלא מעשה סחיטה המבוצע על ידי איל הון המבקש לשדוד את הקופה הציבורית. כמו כן, טוענת המשיבה כי כל טענותיה בכתב ההגנה נחוצות על מנת לפרוש בפני בית המשפט את התמונה במלואה, לרבות מניעי המבקשות להגשת תביעה אישית נגדה. היא מוסיפה כי כתב ההגנה נוסח בזהירות ובלשון המעטה וכי אין בטענותיה כדי להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו. דיון ומסקנות 6. תקנה 91 לתקנות סד"א מסמיכה את בית המשפט או הרשם להורות על מחיקה או תיקון כל עניין בכתב הטענות שאין בו צורך, שהוא מביש, או עלול להפריע לדיון הוגן בתובענה, לסבכו או להשהותו. בעצם היותה של תובענה תלויה ועומדת, אין משום היתר בלתי מוגבל להכפיש את בעל הדין שכנגד. גם כאשר מועלות טענות באשר לחוסר תום לבו או אי נקיון כפייו של בעל דין, אין פירוש הדבר כי הותר הרסן וניתן לפגוע בכבודו ללא כל הגבלה (השווה: עע"ם 5737/01 אוסדיטשר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה - בני ברק (טרם פורסם)). יחד עם זאת, טענה הפוגעת בכבודו של אדם אינה הופכת באופן אוטומטי לטענה מבישה אשר דינה מחיקה. לעתים נחוץ הדבר על מנת להבהיר את סיפור המעשה או את המחלוקת שבבסיס התובענה. יש איפא לבחון את הרלבנטיות של הטענה לעניין הנדון. ראה בהקשר זה דבריו של ד"ר י' זוסמן בספרו "סדרי הדין האזרחי" (מהדורה שביעית בעריכת ד"ר ש' לוין, 1995) בעמ' 405: "...התשובה שייכת לעניין ; אין זה חשוב אם נכונה היא אם לאו, שהרי הדבר לא יוכל להתברר אלא אחרי בירור המשפט. הטענה באה להשיב על טענת התובע שנטענה ; משום כך שייכת היא לעניין ודבר השייך לעניין אינו יכול להיות מביש." 7. מעיון בכתבי התביעה וההגנה נראה כי התביעה הוגשה באופן אישי נגד ראש העיר ומייחסת למשיבה התנהגויות חמורות. בין היתר, הוצגה המשיבה כמי שמתנכלת בזדון לפרוייקט המרינה על רקע מאבקי כוח פוליטיים בינה ובין ראש העיר שקדם לה. אין להתפלא שבמסגרת הגנתה היא סבורה שעליה לחשוף את התנהגותו החורגת ואת מניעיו של הצד שכנגד. טענותיה שקולות כנגד הטענות המופיעות בכתב התביעה. חוסר נקיון כפיים ואופן התפקוד של כל הצדדים הוא המוקד ולב ליבו של הסכסוך. לכן הטענות רלבנטיות ונוגעות לנושא ההתדיינות. במסגרת זו שייכות לעניין אף טענות המשיבה כלפי מר מוטי זיסר אשר משמש כבעל שליטה במבקשת מס' 4 ואין נפקא מינה שהוא איננו צד פורמלי לתובענה. המבקשות הן אלה שהגישו את כתב התביעה. העובדה שהן בחרו משיקוליהן לצרף כתובעים רק חלק מהמעורבים בפרשה, אינה צריכה לשלול מהמשיבה את האפשרות להתגונן כנגד התביעה שהוגשה נגדה. זכותה להציג בפני בית המשפט את ההיקף וההקשר הכולל של הפרשה הנדונה. במקרה דנן, התיק כולו כאמור סובב סביב טענות שבאופיין אישיות ומטילות דופי בהתנהגות המעורבים. כמו בסכסוכים, נקודות המבט של הצדדים שונות ופרשנותם את העובדות מטבע הדברים סובייקטיבית. אולם היא הנותנת כי עד להכרעת בית המשפט, הצגת הגרסאות היא חלק מעצם ההליך המשפטי. לפיכך מסקנתי היא כי הסעיפים, שנטען כי הם מבישים, הינם רלבנטיים לנושא הדיון ואין למחקם. סיכום 8. לאור האמור לעיל, הוחלט כדלקמן: א. הבקשה למחיקת טענות מכתב ההגנה - נדחית. ב. המבקשות יחד ולחוד ישאו בהוצאות המשיבה בסך 6,000 ש"ח בצירוף מע"מ. כתב הגנהמחיקת טענותמסמכיםכתבי טענות / כתבי בי דין