מחיקת כתב תשובה בטענת הרחבת חזית אסורה

1. לפני בקשת המבקש למחיקת כתב התשובה שהוגש ע"י המשיבה. 2. המשיבה הינה חברה פרטית הפועלת כנותנת שירותי ניהול ואחזקה לדיירים בבניין המשרדים הבנוי ברח' הנרייטה סולד 8 בבאר-שבע. המבקש הנו בעל זכויות ומחזיק ביחידת משרד בבניין. 3. בהתאם לאמור בכתב התביעה ביום 12.4.99 התקשר המבקש עם חברת ריאלקו בע"מ בהסכם ניהול שעל פיו התחייבה ריאלקו לנהל ולבצע שירותים-כהגדרתם בהסכם בבניין. המבקש ביחד עם יתר הדיירים בבניין התחייב לשאת בהוצאות הסבירות הכרוכות בניהול וביצוע השירותים האמורים. 4. ביום 25.6.01 חתמה ריאלקו על הסכם עם המשיבה,שעל פיו המחתה והסבה ריאלקו את כל זכויותיה וחובותיה ע"פ ההסכם-למשיבה,וזאת החל מיום 1.8.01 והתובעת קיבלה על עצמה את כל זכויותיה והתחייבויותיה של ריאלקו ע"פ הסכמי הניהול עם הדיירים בבניין וזאת החל מיום 1.8.01. בכתב התביעה נטען עוד כי המבקש המחזיק יחידת משרד בקומה ג' באגף א' בבניין, אינו משלם ע"פ התחייבויותיו בהסכם, ואינו נושא בחלקו היחסי הראוי בתשלום ההוצאות הנדרשות לביצוע השירותים, כהגדרתם בהסכם. 5. יתרת חובו של המבקש למשיבה שנצברה עד ליום 31.12.03 עומדת על סך 28,462 ₪. 6. ביום 10.10.04 הגיש המבקש כתב הגנה בסדר דין מהיר. 7. ביום 7.11.04 הגישה המשיבה כתב תשובה. 8. ביום 23.3.05 הוגשה בקשה מתוקנת ע"י המבקש למחיקת כתב התשובה, ביום 13.4.05 הוגשה תגובה מטעם המשיבה וביום 04.05.05 השיב המבקש לתגובת המשיבה. טענות המבקש 10. לטענת המבקש על בהמ"ש לצוות שלא לקבל את כתב התשובה שהוגש, הואיל וזה נוגד את הקבוע בתקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984. המבקש טוען כי "כתב התשובה" רב הכמות שהוגש איננו כתב תשובה לכתב ההגנה שהגיש המבקש, מדובר בכתב תביעה חדש לכל דבר שכולל בחלקו, אך במתכונת שונה את העובדות, הטענות והנימוקים שבכתב התביעה המקורי. 11. עוד טוען המבקש כי נוספו בכתב התשובה נימוקים, טענות ועובדות מרובות שלא בא זכרן בכתב התביעה, נימוקים חדשים וטענות שבעובדה שאינן מתיישבות עם הטענות שבכתב התביעה ועל כן לאחר השוואה של כתב התשובה לכתב התביעה ברור שכאמור כתב התשובה מהווה כתב תביעה חדש רחב היקף שאין בינו לבין כתב התביעה ולא כלום. 12. בכתב התשובה יש הרחבה רחבה ביותר של החזית מטעם התובעת, כל זאת בניגוד לתקנה 94 לתקנות סדר הדין האזרחי. המבקש בנה את הגנתו על פי כתב התביעה שהוגש לבית המשפט, אין זה ראוי שהמשיבה תגיש תביעה חדשה לכל דבר בכסות של כתב תשובה. טענות המשיבה 13. אין בכתב התשובה "נימוק תביעה חדש" ואין בו טענות שבעובדה שאינן מתיישבות עם טענות המשיבה,כפי שהועלו ופורטו בכתב התביעה. 14. המבקש הסתפק בטענה כללית כי כתב התשובה "רב הכמות" הנו "כתב תביעה חדש ונוספו בו טענות ועובדות מרובות שלא בא זכרן בכתב התביעה" מבלי לפרט או לתת דוגמא מוחשית כלפי אילו טענות שבכתב התשובה מופנות טענותיו אלו, ומבלי להצביע על טענה כלשהי אשר לעמדתו הינה בניגוד לקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי. 15. על פי הדין מקומן של טענות שבעובדה הוא בכתבי הטענות, לרבות בכתב התשובה, אשר זכות המשיבה להגישו נועדה לאפשר לה להפריך טענות הגנה שהעלה המבקש, ואשר לא יכלה או לא צריכה היתה לצפותם מראש בעת הגשת כתב התביעה. 16. המבקש ערך בבקשתו מעין "רשימת השוואה" בין כתב התביעה לכתב התשובה,אך המבקש אינו מנמק במה חרגה המשיבה בטענותיה באותם סעיפים-מהדין המתיר לה להגיש כתב תשובה ומה הבסיס או ההסבר לטענתו כי האמור באותם סעיפים מהווה "נימוקי תביעה חדשים" טענתו. דיון ומסקנות 17. מטרת התשובה מוגבלת להעלאת עובדות חדשות, הבאות להשיב על הטענות שבכתב ההגנה. מטעם זה אין התובע רשאי להשתמש בכתב התשובה כדי להעלות בו נימוקי תביעה חדשים, שלא נטענו בכתב התביעה. עקרונות אלה באים לידי ביטוי בתקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, הקובעת, כי "אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל דין". הגיונו של הכלל בכך, ששימוש בתשובה לשם העלאת נימוקי תביעה חדשים היה גורם לשיבוש בסדרי הדין, שיסודו בכך שהנתבע אינו רשאי להשיב על תשובת התובע. יוצא, אפוא, שאם יכלול התובע בתשובתו נימוקי תביעה חדשים, יתנהל המשפט מבלי שנדע כלל מהן השאלות שבמחלוקת. עם הגשת כתב התשובה באו כתבי הטענות לקיצם ןממילא רואים את הנתבע ככופר בתשובת התובע והטענות הכלולות בתשובת התובע צריכות ראיה. 18. ההיגיון שבתקנה 64 על כך אומר השופט זוסמן (סדרי הדין האזרחי-מהדורה שביעית 1995, ע"מ 283) כדלקמן: 19. הנה כי כן, השופט זוסמן מבהיר כי הרציונאל העומד בבסיס תקנה 64 הוא חוסר האפשרות של הנתבע להתגונן, שכן הליך הגשת כתבי הטענות בא לסיומו. המקרה בו יתעורר הצורך בהגשת כתב התשובה הוא בו מבקש תובע לשלול את התוצאה המשפטית העלולה לנבוע מטענות ההגנה, בהנחה שהיא נכונה. 20. אינני סבורה כי כתב התשובה מעלה פרטים,עובדות ונושאים מהותיים חדשים או עילה חדשה אשר לא היו בכתב התביעה עצמו, ומהווים עילת תביעה חדשה. אומנם כתב התשובה מפורט יותר אך רק לצורך חידוד והבהרה של הטענות המקוריות אשר אינן מהוות הרחבת חזית או הנמקה חדשה. 21. המבקש בבקשתו מפרט בסעיף 5.1 מספר סעיפים בכתב התשובה אשר לדידו מהווים הם נימוקי תביעה חדשים". כך מונה המבקש את האמור בסעיף 2 לכתב התשובה כנימוק תביעה חדש. בסעיף זה מציינת המשיבה כי המבקש הוא עורך דין בהכשרתו וחתם על ההסכם מתוקף הכשרתו. אין עובדה זו משנה את המשמעות המשפטית של חתימת אדם על מסמך שכן כל החותם על מסמך אף מבלי שקראו, מוחזק, למעט במקרים חריגים ביותר, כמחוייב על פיו. על כן אינני סבורה כי זהו נימוק תביעה חדש. 22. לעניין האמור בסעיף 4 לכתב התשובה, לא מפרט המבקש הכיצד מדובר בנימוק תביעה חדש. 23. לעניין האמור בסעיף 5 לכתב התשובה טוען המבקש כי כל סעיפי המשנה שבו לא הופיעו בכתב התשובה. בסעיף 5 לכתב התשובה מפרטת המשיבה את סעיפי ההסכם הרלוונטיים בהרחבה לצורך הדגשתו ותוך ציטוטים מאותו הסכם שצורף לכתב התביעה. אין בפירוט זה כדי להוות נימוק תביעה חדש. 24. האמור בסעיף 5.1.4 ו - 5.1.5 לבקשת המבקש אינו מפרט מדוע אם בכלל מדובר בנימוק תביעה חדש. 25. האמור בסעיף 5.1.6 לבקשת המבקש מפרט רשימת שמונה סעיפים נוספים מכתב התשובה אשר לגביהם נטען באופן כללי ביותר כי הם מהווים נימוקי תביעה חדשים, וטענות שבעובדה שאינן מתיישבות עם הטענות בכתב התביעה. 26. אני סבורה כי דווקא האמור בסעיפים 13, 12 ו - 14 לכתב התשובה ממלא אחר הצורך הדרוש בהגשת כתב התשובה. 27. בכתב ההגנה מטעם המבקש הועלו על ידו באופן נרחב ביותר טענות באשר לניגוד אינטרסים בין חברת ריאלקו ובין חברת שער האריות ואזכור הליכים משפטיים קודמים בין החברות השונות. בתשובה לטענות אלה, הבהירה המשיבה בכתב התשובה את מערכת היחסים בין חברת שער האריות בע"מ לבין המשיבה. התגובה כאמור באה לשלול את טענות המבקש לענין זה ואת התוצאה המשפטית האפשרית מטיעוני הגנה אלה. כתב התשובה מרחיב את הטענות שנטענו בכתב התביעה, מעלה עובדות בתגובה לנימוקי הגנה שעלו בכתב ההגנה, כתב התשובה דומה במהותו עובדתית ומשפטית לכתב התביעה ובוודאי שלא עלו בו עובדות שאינן מתיישבות עם האמור בכתב התביעה. 28. על כן, אני מוצאת כי יש לדחות את בקשת המבקש. הוצאות הבקשה בסך 1,000 ₪ בצרוף מע"מ תחולנה על המבקש. ניתנה היום י"ז באייר, תשס"ה (26 במאי 2005) בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים גרבי איילת, רשמת כתב תשובהמסמכיםהרחבת חזית אסורה