הגשת מסמכים לאחר שלב הראיות

הגשת מסמכים לאחר שלב הראיות 1. בקשה להתיר הגשת ארבעת הנספחים לתצהיר התומך בבקשה, הם מסמכי בנק טפחות משנת 2000. מטרת הגשת המסמכים היא להוכיח קיומה של משכנתא, שרבצה על הנכס, אשר רכשו המבקשים מן המשיבים 2 ו-3, בגין הלוואותיהם (של המשיבים הנ"ל), אשר סלקו המבקשים. בנוסף להגשת ארבעת המסמכים נשוא הבקשה נתבקשה זימון נציג טפחות בנק למשכנתאות לישראל בע"מ,שיביא עמו את התיק הרלוונטי. בקשה זו הוגשה לאחר תום פרשת התביעה ולאחר שנותרה מפרשת ההגנה העדת עד אחד, הוא רשם המשכונות או מי מטעמו. 2. בא כוחם המלומד של המשיבים גורס, שאין להיעתר לבקשה מטעמים מספר: המדובר במסמכים, שהיו כל העת ברשות המבקשים ואיש לא מנע מהם מאז הגשת תביעתם בשנת 2001 לאתרם. הגשת המסמכים בשלב מאוחר זה של הדיון יביא באופן מהותי לפתיחת המשפט מחדש מראשיתו. המדובר במסמכים שלא גולו ואשר מבקשים להגישם שלא באמצעות עורכיהם. ובאשר לבקשה להעיד עד מטעם בנק טפחות, אשר יביא עמו את התיק הרלוונטי, הרי, לפי הטענה, המדובר במסע דייג, כשאף למבקשים אין ידוע תוכנו של התיק. 3. מנגד גורס בא כוחם המלומד של המבקשים, שיש להיעתר לבקשה וטעמיו עמו: בית המשפט צריך לחתור לגילוי האמת. לשם כך, נטען, על בית המשפט לאפשר הגשת ראיה בשלב הזה של המשפט ולהעדיף את פני האמת על פני הפרוצדורה. 4. אקדים ואומר, שלדידי, אין זה המקום להתייחס לטענות מדיני הראיות, שהרי עת לכל דבר. הסוגיה הדורשת הכרעה עתה מסדרי הדין היא, בגדר אמת ויציב, מה עדיף? 5. בית המשפט לא ייעתר לבקשה להזמין עד מטעם "בנק טפחות" לשם הגשת התיק, שאיש אינו יודע, מה מלוא תוכנו. להבדיל מן הבקשה להגיש ראיות מסויימות, הבקשה להגיש תיק בשלמותו בלא לפרט את תוכנו, בבחינת "שלח לחמך על פני המים" - אינה אלא בקשה לערוך מסע דייג, שלא ייעתר לה בית המשפט. 6. מה לעניין הבקשה להגיש ארבעת המסמכים, הנספחים לתצהיר המלווה את הבקשה? יש ובתי המשפט מתירים הגשת מסמכים אף לאחר שלב הסיכומים [ראה, לדוגמא: ע"א 714/88 שנצר נ' ריבלין וערעור שכנגד, פ"ד מ"ה (2) 89, 95 (מול הספרה "7")]. אם כי סורבה הבקשה להגיש ראיות בע"א 579/90 רוזין נ' בן נון, פ"ד מ' ו (3) 738, 742 - 743, דומה, כי שם הטיב כב' השופט מ. חשין (כתוארו אז) להביא מן הפסיקה ומן המבחנים לשקילת בקשה כזאת. בין היתר, הוא הביא את דברי כב' השופט ברנזון ב-ע"א 189/66 ששון נ' קדמה בע"מ, פ"ד כ (3) 477, 479 אשר קבע: "הפרוצידורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה כנכה או כבר מינן. הפרוצידורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את עניינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל דין האחר, ועל בית המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות. ב"עוול" מתכוון אני לעוול מהותי וממשי הפוגע בזכות מטריאלית או מקפח לגוף העניין, ולא רק לאי נוחות נוהלית. אי נוחות מסוג זה ניתנת בדרך כלל לתיקון בצורה נאותה בלי לקפח את עניינו של אף אחד מבעלי הדין. כבר אמרנו הרבה פעמים שכמעט ואין לך דבר שבסדר דין שאינו ניתן לתיקון על ידי האמצעי של פסיקת הוצאות. זו הדרך המתאימה שעל בית המשפט לנקוט בה ובלבד, כאמור, שלא יהא בכך משום עשיית עוול לצד השני, כי אין מתקנים עוול בעוול". כמו כן, מנה כב' השופט חשין בע"א 579/90 הנ"ל את השיקולים, שישקול בית המשפט בבואו לשקול, אם להתיר הגשת ראיות נוספות: "לעניין זה יתן בית המשפט דעתו לאופי הראיה הנוספת, כגון אם היתה ראיה "טכנית" ופשוטה (למשל: ע"א 714/88...הגשתה של תעודת זהות להוכחת רווקות...) גורם אחר שעשוי להשפיע הוא השטח אליו הגיע המשפט, וככל שיקדם כן ייטב, .. כן יינתן משקל לשיקול, אם יכול היה בעל הדין להביא את הראיות בשלב קודם, ומה טעם לא הובאו הראיות בזמן ראוי" (ע"א 579/90 הנ"ל, בעמ' 742 - 743). לבסוף, ראויה לתשומת לבנו הערת אגב (obiter) של כב' השופט דורנר ב-רע"א 1297/01 מיכאלוביץ נ' כלל חב' לביטוח בע"מ, פ"ד נ"ה (4) 577, 580 (מול האות "ד"), לפיה: "... בית המשפט נוטה לקבל ראיות בעלות משקל גם כאשר האיחור בהגשתן נובע מהתרשלותו של בעלי דין...." 7. מה ההכרעה המתבקשת בענייננו? הבקשה להגיש את המסמכים מטעם התובעים, אמנם, עלתה לראשונה לאחר שמטעמם הוכרז "אלו עדי", אך בטרם נסתיימה פרשת ההגנה. זאת, כי נותרה חקירת עובדת הציבור החתומה על תעודת עובד הציבור להשלמת פרשת ההגנה. הראיות, שהתובעים מבקשים להגישן הן, לעניות דעתי, בעלות אופי טכני, המציינות לכאורה את יתרת המשכנתא של מוכרי הדירה ואת הסכום ששלמו התובעים כדי לסלקה. לכאורה, מי שיעלה על דוכן העדים ישמש עדduces tecum , כלומר, לצורך הצגת הראיות, שלדעתי, אין צפויה חקירתו הנגדית להיות ארוכה או מורכבת. נשאלת השאלה, אם אין זה ראוי לדחות את בקשת התובעים להגשת ראיות נוספות, שהרי אין זה סוד, שהצורך לאתרן ולהציגן נלמד מהערת בא כוחם המלומד של הנתבעים, שאף לא הוכח סילוק המשכנתא. כל זאת, כאשר לא היה גורם חיצוני, שאינו בשליטתם של התובעים, אשר מנע מהם לאתר את המסמכים, שאת הגשתם מבקשים התובעים עתה. שיוויתי נגד עיני את גישתה של כב' השופטת דורנר ב-obiter ב-רע"א 1297/01 הנ"ל, לפיה "בתי המשפט נוטים לקבל ראיות בעלות משקל גם כאשר האיחור בהגשתן נובע מהתרשלותו של בעל דין..". בסופו של יום, סבורני, שבשקילת מחדל התובעים, מחד, ומאידך את האופי הטכני של הראיות, את העובדה שטרם הסתיים מלוא הליך גביית העדות ובייחוד, כאשר הצורך להוציא את האמת לאור עולה על כל שיקול אחר, עלינו לפסוק, כי במקרה דנן, "אמת" ו"יציב", "אמת" עדיף. אינני סבור, שבכך נגרם עוול לנתבע, שהרי אין מקפחים זכות מטריאלית של הנתבע על ידי הגשת המסמכים כמבוקש (השווה: ע"א 189/66 הנ"ל, בעמ' 479 (מול האות ה'). 8. אשר על כן, ביום 07.03.05 בטרם תעיד העדה בקשר לתעודת עובד הציבור, שהוציאה תחת ידה, יגישו התובעים את ארבעת המסמכים נשוא בקשה זו. יבואו ב"כ בעלי הדין בדברים על מנת לברר, אם קיימת ההסכמה באמצעות מי יוגשו, שהרי בהחלטה זו עסקינן אך בסדרי הדין ולא בדיני הראיות. אם כתוצאה מהגשת המסמכים, אם יתקבלו כמוצגים, יהיה צורך להחזיר את הגב' רחל זמיר לדוכן העדים, הרשות לכך ניתנת מראש. בהתאם לאמרתו של כב' השופט ברנזון בע"פ 189/66 הנ"ל, שהובאה לעיל, עקב הצורך לחזור מעט לפרשת התביעה, הריני מחייב את המבקשים לשלם למשיב הוצאות ושכר טרחת עורך דין בסך 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. 9. המזכירות תשלח עותק מהחלטתי זו לבאי כוחם המלומדים של התובעים ושל הנתבע 1. כן, למען הזהירות, המזכירות תזמין לישיבה ביום 07.03.05 בשעה 09:00 את ב"כ צד ג' 1 ו-2 המלומדים. שמיעת ראיותדיוןמסמכיםראיות