פטור מערבון ערעור על קצין התגמולים

פטור מערבון ערעור על קצין התגמולים א. כללי: מונחת בפני בקשה לפטור מחובת עירבון ולחלופין הארכת מועד הפקדת העירבון. המבקש מערער על פסק דינו של בית משפט השלום בנצרת, (כבוד השופטת דינה מויאל), ת.א. 6255/02. במסגרת ערעור זה הוגשה הבקשה דידן. ב. המבקש טוען בתצהיר התומך בבקשתו את הטענות הבאות: 1. מן הצדק לפטור אותו מחובת הפקדת עירבון, לאור מצבו הכלכלי הקשה. 2. המבקש מובטל ואינו מוצא עבודה. 3. אשתו של המערער עקרת בית והוא המפרנס היחידי לבני משפחתו. 4. סיכוייו להצליח בערעור גבוהים,כמפורט בהודעת הערעור גופא. 5. במידה והמבקש יאלץ להפקיד עירבון כמבוקש, מצבו יחמיר עד כדי שהוא ובני משפחתו יגיעו עד פת לחם. ג. מאידך טוענת המשיבה: 1. הערעור שהוגש הנו ערעור סרק ולמערער אין סיכוי לזכות בו. 2. המערער הודה בבית משפט קמא באחריותו לחוב, כך שמבחינה עובדתית לא נטושה מחלוקת בין הצדדים, כאשר פסק הדין ניתן על סמך העובדות אשר אינו שנויות במחלוקת. 3. המערער הצליח "להתפטר ו/או להבריח את כל הרכוש הרשום על שמו" (כך במקור - ב.א. ) ואינו מתכוון לשלם למשיבה. 4. טענתו של המבקש, כי הוא חסר אמצעים אינה נכונה. לטענת המשיבה, נוהג המבקש ברכב חדיש, אשר שוויו יותר ממאה אלף שקלים, אך רכב זה אינו רשום על שמו. עובדה זו מעידה, לטענת המשיבה, כי מצבו הכלכלי טוב יותר מהמתואר בבקשתו. 5. המבקש לא צירף לבקשתו כל מסמך המוכיח את הכנסתו או את מצבו הכלכלי. 6. לאור כל האמור יש לדחות את הבקשה לפטור מחובת הפקדת עירבון, עם זאת מסכימה המשיבה להארכת המועד להפקת העירבון. ד. דיון: לאחרונה, התווה מחדש בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט ריבלין בבש"א 3977/04, יצחק קבסא ואח' נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ, תק-על 2004(3), 208, עמ' 209, את השיקולים, על פיהם יפעל בית המשפט, בבואו להחליט בבקשה למתן פטור מהפקדת עירבון: "השיקולים המתחרים המרכזיים המנחים את בית המשפט בשאלת מתן פטור מהפקדת עירבון הם שניים: האחד, כי אין לחסום בפני תובע או מערער את שערי בית המשפט, אך משום שהוא דל באמצעים ואינו יכול לעמוד בהוצאות הכספיות הכרוכות בהליך. השני, כי יש להתחשב בהפסד שעשוי להיגרם לנתבע או למשיב, אם התביעה תידחה או ידחה הערעור ולא יהיה לו ממה לגבות את הוצאותיו." על מנת להוכיח דלותו באמצעים, על המבקש להציג בפני בית המשפט תמונה מלאה ומפורטת באשר למצבו הכלכלי. לעניין זה נאמר בע"א 4752/91 - ניביט מערכות בע"מ ו-3 אח' נ' בנק הפועלים, תק-על 92(2), 1887, עמ' 1888, כי: "שניים הם התנאים למתן פטור מערבון: עוניו של בעל הדין וסיכויי ההצלחה בערעור. תנאים אלה מצטברים. בראש ובראשונה יש לבדוק את הטענה בדבר עוניו של בעל הדין. עניין זה הוא עובדתי גרידא ועול ההוכחה מוטל על בעל הדין הטוען זאת. כמו בבקשה לפטור מאגרה, בעל דין הטוען כי חסר יכולת הוא להפקיד את סכום הערבון, חייב להיכבד וליתן מידע מלא ומפורט על מצבו הכלכלי, ובכלל זה על הכנסתו והכנסת בני משפחתו בתקופה האחרונה ועל רכושו ורכוש בני משפחתו." כללים אלה עולים מהוראת תקנה 13(א) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח-1987 הקובעת: "בעל דין שבעת שמוטל עליו לשלם אגרה, טוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב העיקרי בקשה לפטור מתשלום האגרה, ותצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה." במקרה דנן, המבקש לא צירף לבקשתו כל מסמך רלוונטי, אשר יש בו להעיד על מצבו הכלכלי הקשה. המבקש לא צירף דפי חשבון עו"ש שלו ושל אישתו שישה חודשים עובר להגשת הבקשה, כמו כן לא צירף כל מסמך באשר לפיקדונות וחסכונות. בעצם, לא הראה המבקש כי הוא חסר אמצעים וכי אין ברשותו נכסים. המבקש אף לא טען וממלא לא הוכיח, כי ניסה לגייס את הסכום הנדרש ממקורות שונים כגון קרובי משפחה. לעניין זה, נקבע בשורה ארוכה של פסקי דין, כי על המבקש פטור מעירבון להראות כי אין באפשרותו לגייס את הכסף מקרובי משפחה או מקרובים אחרים( ראו לדוגמא: בש"א 494/95 שמעוני נ' שמעוני תק-על 95 (1) 1211; רע"א 101/00 אללוף נ' קצין התגמולים תק-על 2000 (3) 315). עוד אוסיף, כי הערעור, נשוא בקשה זו, הינו ערעור הנוגע בחלקו הגדול , לקביעות עובדתיות, אשר נקבעו בפסק דינו של בית משפט השלום. בכגון דא נאמר כבר בפסיקה כי: "בהעדר נסיבות חריגות, לא תתערב ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות של הערכאה הדיונית והדברים ידועים" (ע"מ (תל-אביב יפו) 1150/03 "נ" קטין נ' א.נ., תק-מח 2004 (1) 1876) . על פניו, נראה, כי לא הייתה בפסק דין חריגה קיצונית מגבולות הסבירות בקביעת מסקנות עובדתיות. על כן ספק בעיני אם גבוהים סיכוי הזכייה בערעור. בנסיבות אלו איני רואה מקום להיעתר לבקשה. הבקשה לפטור מהפקדת עירבון נדחית. לאור העובדה כי המשיבה הסכימה להארכת מועד, תינתן למבקש אורכה בת 14 יום מהיום להפקדת העירבון , שאם לא כן יירשם התיק לדחייה. צבאערבוןקצין התגמוליםערעור