ביטול פסק דין בהעדר הגנה - בדיקת שאלת הזלזול בבית המשפט

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 קובעת:- "ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה- לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים..." שתיים הן העילות האפשריות לביטול פסק דין, שניתן בהעדר הגנה: ביטול מתוך חובת הצדק וביטול מכוח שיקול דעתו של ביהמ"ש. לעניין ביטול מחובת הצדק - די בכך שהנתבע יצביע על כך שלא בוצע מסירה כדין, כדי להשמיט הבסיס למתן פסק דין נגדו בהעדר הגנה. לעניין עילת הביטול על פי שיקול הדעת, יש להציב את שני המבחנים : א. סיבת מחדלו של הנתבע להתגונן; ב. סיכויי ההצלחה. השאלה השנייה היא החשובה ביותר. בבקשה לביטול פסק דין על פי צד אחד, שניתן בשל אי הגשת כתב הגנה וכן בשל אי התייצבות המבקשת, יש לבחון מהי הסיבה לאי ההתייצבות ולחילופין לאי הגשת כתב ההגנה, ומהם סיכויי ההצלחה של המבקש, אם יבוטל פסק הדין. ככל שהתשובה לאחת מן השאלות משכנעת יותר ובעלת משקל, קטן המשקל שיש לייחס לתשובה האחרת, אלא שכך או כך, יש לתת את הדעת על שתי השאלות ולבחון את התשובות לגופן. ראו גם :ע"א 3645/02, קלנר נ' לופוביץ, פ"ד מז(4) 133, 139. בע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395 נקבע, כי: "ניתן פסק דין כהלכה, יציג לעצמו בית המשפט, אשר אליו פנה הנתבע בבקשת ביטול, שתי שאלות אלו: ראשית, מהי הסיבה אשר גרמה לכך שהמבקש לא רשם הופעה, או לא הגיש את הגנתו, או לא הופיע בתאריך הקבוע לבירור המשפט. שנית, ושאלה זו חשובה לאין ערוך מהראשונה-מה הם סיכויי ההצלחה של הנתבע- המבקש, אם יבוטל פסק הדין והנתבע יורשה להתגונן במשפט". באשר לשאלה הראשונה - בית המשפט יבדוק אם לא מחמת זלזול בבית המשפט ובבעלי הדין האחרים, לא הוגש כתב הגנה או לא התייצב הנתבע לדיון. בדונו בשאלה זו, יטה בית המשפט להיעתר לבקשה לביטול פסק דין אלא אם שוכנע כי תשלום ההוצאות אין בו כדי לשמש פיצוי מספיק לנזק אשר נגרם ליריב (ראה: ע"א 5000/92, רע"א 4680/92 בן ציון נ' הנאמן על נכסי בן ציון, פ"ד מח(1) 830). אך לא תמיד יוכל המבקש לכפר על מחדלו בתשלום הוצאות, הגם שהראה סיכויי הצלחה, וזאת, כאשר התנהגותו אינה רשלנית בלבד, אלא היא עולה כדי התעלמות מדעת מההליך המשפטי ותוך גילוי יחס של זלזול כלפי חובותיו כבעל דין (ראה: ע"א 625/68 מפעל הבניה נ' החברה הדרומית, פ"ד כג(2) 721). באשר לשאלה השנייה - על המבקשת להראות, כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לה תועלת; לאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה. יחד עם זאת, אין הנתבע חייב להראות כי הגנתו איתנה ובטוחה, ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית. בשונה מהמקרה שבו הנתבע לא התייצב, המצב בו הנתבע אינו מתגונן, הבדיקה של סיכויי ההצלחה נלמדת מהבקשה לביטול ומהתצהיר התומך בה. לעניין זה ראה: ע"א 184/63 קול העם בע"מ נ' קסטנר, פ"ד יח(1) 136. פסק דין בהעדר הגנהזלזול בבית המשפטביטול פסק דין