צו מניעה לפתיחת צהרון

בפני בקשה למתן צו מניעה זמני כנגד המשיבים ו/או מי מטעמם על מנת למנוע מהם לפתוח ולנהל גן ילדים ו/או פעוטון ו/או צהרון ו/או לעשות כל שימוש עיסקי - מוסדי אחר לילדים בבית פרטי (קוטג') ברחוב סבידור 16 בנתניה. המבקשים, שכנים של המשיבים, הינם בעלי זכויות חכירה ו/או בעלי חזקה בקוטגים השוכנים ברח' סבידור בנתניה וברח' הלילך הסמוך לו, כשקוטגים אלו סמוכים לקוטג שברח' סבידור 16 בנתניה, מבקשת 5 שתצהירה צורף לבקשת המבקשים שהינם כולם שכני המשיבים, הינה בעלת זכות החכירה והחזקה בקוטג ברח' סבידור 14 הצמוד לקוטג' המשיבים הנמצא כאמור ברח' סבידור 16. משיבה 1 כפי שעולה מחומר הראיות הינה בעלת זכות החכירה והמחזיקה בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה, ומשיב 2 הינו אביה של משיבה 1. לטענת המבקשים בכוונת המשיבים לפתוח בקוטג ובחצר קוטג' זה שברח' סבידור 16 בנתניה (להלן:"המקרקעין") גן ילדים ו/או משפחתון ו/או צהרון ו/או לעשות במקום שימוש עיסקי - מוסדי אחר לילדים החל מ - 1.9.06 ולשם כך פרסמו בדפי זהב מודעה המפרסמת את הגן בשם "הגן של מאיה" הקוראת בכך להורים לרשום ילדיהם לגן זה, ואף ציידו את גן הילדים כפי שעולה מתמונות שצורפו לבקשת המבקשים בכיסאות ישיבה בגדלים שונים שולחנות, משחקים, מגלשה ומתקני שעשועים לילדים למיניהם. מחומר הראיות עולה בברור שמדובר בשורה של קוטגים באזור מגורים מובהק המוגדר כאזור מגורים. אין מחלוקת שבקוטג' ברח' סבידור 16 בנתניה עומד להפתח ע"י המשיבים ו/או מי מהם גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון לילדים כך גם אין מחלוקת על כך שהמשיבים ו/או מי מהם לא הגישו בקשה לרשיון כלשהו לשם הפעלת גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או מוסד ו/או עסק מסוג אחר כלשהו לילדים בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה. אין אף חולק על כך שאין בידי המשיבים היתר כלשהו לשימוש חורג בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה באופן שיעשה בו שימוש לגן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או כל שימוש עסקי מוסדי אחר לילדים. המבקשים טוענים כי הקמת גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או עסק מסוג מוסד ילדים אחר כלשהו בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה מהווה עבירה על חוקי התכנון והבניה, כל הבתים ברח' סבידור, גלילי ו/או ברחובות המובילים אליו כפופים לתוכנית בניין עיר מס' נת/401/ ו' - ו א'. (להלן:"התב"ע") ובהתאם לתב"ע מיועד המקום נשוא הדיון אך ורק למגורים. עוד טוענים המבקשים שהפעלת גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון בסמוך לבתיהם, ומדובר בגן ילדים שישרת מספר לא מבוטל של ילדים, 20-30 ילדים, על כל המשתמע מכך, יגרום להם למטרד ואי נוחות עקב הרעש הכרוך בכך, יפריע את מנוחת השכנים ושלוותם יגרום צפיפות תנועה, חוסר חניה באיזור, תנועת מכוניות הומה ומוגברת, סיכון לחיי אדם עקב ריבוי כלי הרכב, פגיעה קנינית בערך הנכסים וכיוב'. המשיבים טוענים, כי אין ממש בטענות המבקשים באשר למטרד ו/או אי נוחות ו/או הפרעה כלשהי שתגרם למבקשים כתוצאה מהפעלת הגן שכן לטענתם מדובר בפעוטון המיועד ל 8 ילדים עד 10 ילדים, אין כלל צורך ברשיון מכל סוג שהוא להפעלת פעוטון שכזה, קיימת חניה בסמוך למקום כך שבעיות צפיפות בחניה לא צפויות עקב הפעלת הפעוטון. כך גם טוענים המשיבים כי לא יגרם כל מטרד רעש ואי נוחות לשכנים. עוד טוענים המשיבים, כי משיב 2 שהוא אביה של משיבה 1, אכן עזר ועוזר למשיבה 1 בהקמת הפעוטון והכשרתו לקליטת ילדים, פעוטון שיתנהל בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה, אולם אין הוא קשור להפעלת הפעוטון במקום. דיון והחלטה לאחר שעיינתי בבקשת המבקשים ובמצורף לה, בתגובת המשיבים ובמצורף לה, שמעתי עדויות הצדדים וסיכומיהם ועיינתי במוצגים שהוגשו החלטתי ליתן את הצו המבוקש מהנימוקים הבאים: מכלל העובדות שבפני עולה ברורות כי המשיבים דהיינו משיבה 1 בעזרת אביה משיב 2, מתכוונים לפתוח ולנהל עסק של גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או כל מוסד או עסק אחר המשמש לילדים בבית פרטי בקוטג', ברח' סבידור 16 בנתניה ובחצר קוטג' זה הנמצא באזור מגורים שהשימוש המותר בו הוא למגורים בלבד. עוד מתברר מחומר הראיות שלמשיבים ו/או מי מהם אין כל היתר ורשיון כלשהו לעסוק במקום, דהיינו בקוטג שברח' סבידור 16 בנתניה ובחצר קוטג' זה בניהול של גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או כל מוסד או עסק אחר המשמש לילדים. המשיבים מבקשים לעשות בבית המגורים שברח' סבידור 16 בנתניה ובחצר בית מגורים זה, שימוש שהוא לכאורה שימוש חורג ושלא בהתאם לתכנית בניין ערים החלה במקום וכן לנהל בבית מגורים זה, בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה ובחצר קוטג' זה דהיינו במקרקעין האמורים עסק לחינוך ילדים - גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או כל מוסד או עסק אחר המשמש לילדים מבלי שבידם היתרים, רשיונות ואישורים הנדרשים כדין. טענת משיבה 1 כאילו התענינה טלפונית ברשות המקומית בדבר הצורך בקבלת רשיון לעסק זה ונאמר לה שהדבר אינו דרוש כביכול, היא טענה סתמית חסרת כל בסיס. לעסק מסוג זה, נדרשים היתרים ו/או רשיונות ו/או אישורים כחוק כשלשימוש בקוטג' למטרות ניהול עסק כפי שהמשיבים מתכוונים לעשות, ומראיות לכאורה שהוצגו ע"י המבקשים הרי שמדובר בפתיחת גן ילדים, נדרש היתר נוסף מבחינת חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965. נפסק לא אחת כי ניהול עסק מצריך סדרה של היתרים ורשיונות, לרבות עפ"י חוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965, חוק רישוי עסקים, ושורה נוספת של דינים החלים על מוסדות החינוך, פעוטונים ומעונות. המשיבים החליטו לקבוע עובדות בשטח באופן שפרסמו בדפי זהב את עובדת פתיחתו של גן ילדים בשם "הגן של מאיה" בקוטג' ברח' סבידור 16 בנתניה, כשמשיבה 1 מציינת בעדותה שבגן ילדים זה יתבצעו פעילויות, כפי שהתבצעו בגן קודם אותו ניהלה בעבר ברח' הסחלב 16 ב' ברמת פולג ושגם לגביו נעשה פרסום על ידה בזמנו כמפורט במוצג ג' וממנו עולה שהוגש וממנו עולה כי מדובר בפעילויות רבות ומגוונות לגילאי 3-1.5 בקבוצות, ואכן, הובא ציוד רב המיועד לפתיחת גן ילדים לקוטג שברח' סבידור 16 בנתניה והונח בחצר הקוטג האמור, ציוד הכולל כ - 30 כיסאות בגדלים שונים, ציוד משחקים, מגלשה ומתקני שעשועים וכיו"ב אביזרים הדרושים לצורך ניהול גן ילדים והקוטג הוכשר לפתיחת גן ילדים כאמור כשמשיב 2, אביה של משיבה 1, נוטל חלק פעיל בהכנת המקום לצורך הקמת גן הילדים והפעלתו ולקבלת ילדים לגן ילדים זה - כל זאת מבלי שיש בידי המשיבים ההיתרים ו/או הרשיונות ו/או האישורים לכך. לאחר ששקלתי היטב כאמור את האינטרסים של שני הצדדים ואת מאזן הנוחות מסקנתי היא שיש ליתן הצו המבוקש. הדין הוא שכאשר מדובר בפעילות שמהווה הפרה של הוראה חוקית, ובעניננו מדובר לכאורה בשימוש חורג במקרקעין דהיינו בקוטג' שברח' סבידור 16 בנתניה ובחצר קוטג זה שלא כדין ובניגוד לחוקי התכנון והבניה, ניהול עסק ללא רשיון עסק בניגוד לחוק רישוי עסקים ושורה נוספת של דינים החלים על מוסדות חינוך ופעוטונים, ובכך הפרת הוראה חוקית, על העותרים למטרד ליחיד (או כמו במקרה שבענייינו, מטרד עתידי) להניח את דעת בית המשפט שהפעילות עלולה לגרום להם אי נוחות בלבד (לעומת מטרד של ממש כאשר הפעילות חוקית). בעניננו הראו המבקשים כי הפעלת גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או עסק מוסדי אחר לילדים בבית מגורים - קוטג' ברח' סבידור 16 בנתניה וחצר קוטג זה נשוא הבקשה עלולה לגרום לאי-נוחות לחייהם היום-יומיים שהרי אין מחסום לקולות ורעשים של ילדים המשחקים בחצר הקוטג' ובקוטג' עצמו מקולות ומוסיקה הנשמעים מטבע הדברים ע"י הילדים ומשפחותיהם במסיבות וארועים שיתקיימו במקום. תנועת מכוניות מוגברת ותנועה רגלית מוגברת בשעות ההגעה והאיסוף של הורי הילדים ומשפחותיהם עלולה ליצור צפיפות ואי נוחות למבקשים אשר זכותם לנהל אורח חיים בלא הפרעות ובנוחות מירבית הכל עפ"י החוק. המשקל שיש ליתן לזכות זו חייב להביא לכלל זהירות ורגישות יתר בבדיקת הפגיעה בפרט, וכך בעניננו. לסיכום, ניתן בזה צו מניעה זמני כמבוקש בבקשה האוסר על המשיבים ו/או מי מהם להפעיל בנכס הידוע כקוטג' ברח' סבידור 16 בנתניה וחצר קוטג' זה כל גן ילדים ו/או פעוטון ו/או מעון ו/או צהרון ו/או עסק מוסדי אחר לצורך טיפול והחזקת ילדים כל עוד אין בידיהם היתרים ו/או רשיונות כדין הן לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965, הן לפי חוק רישוי עסקים והן על פי כל דין החל על מוסדות חינוך ופעוטונים. צו המניעה הזמני כאמור לעיל יעמוד בתוקפו עד למתן פסק דין בתביעה למתן צו מניעה קבוע או עד החלטה אחרת של בית המשפט. לצורך מתן התחיייבות בעניננו - די שהמבקשים 5 ו 7 יפקידו כתב התחייבות בהתאם לאמור בתקנה 363 ו - 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (תקון מס 6) התשס"א - 2001. אני מחייבת המשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למבקשים, ביחד ולחוד, הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך 5000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. סכום זה ישא ריבית והפרשי הצמדה החל מיום מתן ההחלטה ועד התשלום המלא בפועל. החלטתי תשלח לבאי כח הצדדים בדואר רשום בצירוף אישורי מסירה כדין, וכן תשלח לבאי כח הצדדים בהודעת פקסמיליה. ניתנה היום י' באלול, תשס"ו (3 בספטמבר 2006) בהעדר הצדדים. א. טלמור, שופטת קטיניםצהרוןצוויםצו מניעה