האם מותר לחקור את המצהיר על תצהיר גילוי מסמכים ?

ככלל, רשאי בעל דין לדרוש חקירת מצהיר על שאלון לפי תקנה 110, אך בענייננו אין מדובר בתשובה לשאלון, אלא בדרישה לגילוי מסמכים, והלכה היא, שאין אחרי תצהיר גילוי מסמכים ולא כלום ואין להתיר חקירה על גילוי מסמכים - רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ. זאב איזנברג (לא פורסם, ניתן ביום 1.11.2005). 1. בקשה לגילוי מסמכים ספציפיים. מכוח סמכותי עפ"י תקנה 241 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 אני מחליט על יסוד הבקשה, תגובת המשיב מס' 4 ותשובת המבקשים לתגובה (התשובה אמנם הוגשה ביום 7.12.2005, אך הובאה בפני לאחר שכבר ניתנה החלטתי מאותו יום). 2. המשיב מס' 4 (להלן: "הבנק") אישר כי יש ברשותו שלושה מסמכים הנוגעים למקרים נוספים בהם היה מעורב עו"ד יקימובסקי. הבנק סירב למסור מסמכים אלו והעלה את הטענות הבאות לגבי כל אחד מהם: המסמך הראשון - תזכיר שנערך על ידי קב"ט הבנק, בעניין תיקי הלוואה בהם היה מעורב עו"ד יקימובסקי. הבנק טען כי התזכיר נערך עבור היועץ המשפטי של הבנק, ואין לגלותו בשל חובת הסודיות כלפי הלווים האחרים שפרטיהם נזכרים בתזכיר. הבנק לא העלה הטענה שמדובר במסמך שהוכן לקראת משפט. המסמך השני - פרוטוקול מישיבה פנימית שנערכה בבנק בעניין הלוואות בהן היה מעורב עו"ד יקימובסקי. הבנק טען כי הפרוטוקול כולל הערכות והמלצות כלליות, שלא עסקו בהלוואה נשוא התיק דכאן, ומכל מקום, המדובר ב"דיונים והתייעצויות פנימיות לקראת קבלת החלטות" וכי "קיים חסיון בנקאי ביחס לדיונים פנימיים" שקיים הבנק. לא אכחד כי לא ירדתי לסוף דעתו של הבנק, אם כוונתו לטעון כי מדובר בחסיון של מסמך שהוכן לקראת משפט, או בחסיון מסוג אחר. מכל מקום, הבנק לא הצביע על מקור כלשהו לחסיון של דיונים פנימיים של בנק. המסמך השלישי - מכתב ששלח היועץ המשפטי של הבנק אל בא כוחו של הבנק בנושא תיקי הלוואה בהם היה מעורב עו"ד יקימובסקי. הבנק טען לחסיון של מסמכים שהוכנו לקראת משפט וכן לחסיון עו"ד-לקוח. 3. אומר בקצרה כי אני מקבל טענת החסיון לגבי המסמך השלישי, באשר על פניו, לאור זהות שולח המכתב ונמען המכתב, נראה שמדובר במסמך הנהנה מהחסיון הסטטוטורי המוחלט ביחסי עו"ד-לקוח, וכן מהחסיון המוחלט של מסמכים שהוכנו לקראת משפט. אשר לשני המסמכים הראשונים, נראה לי נכון וראוי כי טרם אתן החלטה לגביהם, אעיין במסמכים במעמד צד אחד, על פי סמכותי לפי תקנה 119. 4. נותרה לדיון עתירת המבקשים לגבי מסמך נוסף - דו"ח חקירה שנערך על ידי מבקר הפנים של הבנק בנוגע לעו"ד יקימובסקי. דא עקא, שהבנק מכחיש שמבקר הבנק ערך דו"ח חקירה. אם כך, מה דרך יבורו להם המבקשים? ככלל, רשאי בעל דין לדרוש חקירת מצהיר על שאלון לפי תקנה 110, אך בענייננו אין מדובר בתשובה לשאלון, אלא בדרישה לגילוי מסמכים, והלכה היא, שאין אחרי תצהיר גילוי מסמכים ולא כלום ואין להתיר חקירה על גילוי מסמכים - רע"א 6715/05 מחסני ערובה נעמן בע"מ נ. זאב איזנברג (לא פורסם, ניתן ביום 1.11.2005). אם סבורים המבקשים כי המשיבה מעלימה מסמכים, או שיש ברשותה מסמך ספיציפי של דו"ח ביקורת, היה עליהם להגיש בקשה הנתמכת בתצהיר לגילוי מסמך ספציפי - רע"א 4234/05 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ. פלץ (לא פורסם, ניתן ביום 14.8.2005). לא כך נעשה על ידי המבקשים. 5. במאמר מוסגר אציין כי דו"ח ביקורת פנימית אינו קביל בשל סעיף 10 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992. אולם דו"ח ביקורת אינו חסוי, ורשאי בעל הדין שכנגד לעיין בו - רע"א 6546/94 בנק איגוד בע"מ נ. אזולאי הנרי, פ"ד מט(4) 54; רע"א 637/00 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ. אברת סוכנויות ביטוח, פ"ד נה(3) 661; בר"ע (ת"א) 13874/95 בנק הפועלים בע"מ נ אבאדי אשר, דינים מחוזי כו(5) 197. עוד להבחנה בין קבילות לבין חסיון, ראה ת.א. (חי) 147/01 דן רודי נ. אי. די. בי. ליסינג בע"מ, דינים מחוזי לד(4) 382. לכן, בעקרון, זכאי בעל דין לעיין בדו"ח ביקורת פנימית של בנק, אלא אם הדו"ח הוכן לצרכי משפט, שאז יחול החסיון של מסמכים שהוכנו לקראת משפט - רע"א 900/99 יוסף קמינסקי בע"מ ואח' נ. בנק הפועלים בע"מ, תק-על 99(2) 118. זאת, בהנחה שמוכח כי המטרה הדומיננטית בהכנת הדו"ח הייתה לצרכי משפט, להבדיל מצרכי ביקורת פנים של הבנק, או צרכים אחרים. למבחן המטרה הדומיננטית, ראה רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה עין כרם נ. עפרה גלעד ואח', פ"ד מט(2) 516. 6. על מנת לקצר בהליכים, מאחר שהתיק קבוע לשמיעת ראיות ליום 25.12.2005, ובהתחשב בכך שמפרוטוקול ההליך המקביל המתנהל בבית המשפט המחוזי בת"א (הפ 1580/04) כי נערכה חקירה פנימית על ידי הבנק, אני נכון לראות את הבקשה שלפני כאילו והוגשה בצירוף תצהיר לגילוי מסמך ספיציפי ועל הבנק להשיב תוך 7 ימים, בצירוף תצהיר, אם קיים דו"ח ביקורת כאמור. כמו כן, על הבנק להעביר, במעטפה סגורה לעיונו של בית המשפט בלבד, עד שלושה ימים לפני התאריך שנקבע לשמיעת הראיות, את שני המסמכים הראשונים. ניתנה היום י' בכסלו, תשס"ו (11 בדצמבר 2005) בהעדר הצדדים. י. עמית, שופט גילוי מסמכיםתצהיר גילוי מסמכיםמסמכיםשאלות משפטיות