בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בנצרת

בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בנצרת בפניי בקשה להעברת הדיון לבית המשפט בנצרת בטענת חוסר סמכות מקומית, כיוון שמקום עסקיה וכתובתה של המבקשת הם בנצרת. לטענת המשיבה, יש לדחות את הבקשה. תביעה זו במהותה תביעה חוזית המשיבה תובעת את המבקשת בהפרת הסכם התקשרות ולפיכך חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ז 1977 הינו בבחינת הדין המהותי הרלוונטי לבירור תביעה זו. המשיבה עומדת על טענתה כי לבית משפט זה הסמכות המקומית לדון במחלוקת בין הצדדים, הואיל והמקום המיועד לקיום ההתחייבות ולפירעון החוב הינו במקום עסקה שלה בתל אביב. מכוח הוראת הדין המהותי המצוי בסעיף 44 לחוק החוזים (חלק כללי), מוטלת החובה על המבקשת, לשלם למשיבה את חובה במקום מושבה בתל אביב. יש לתת לתקנה 3 (א) (3) לתקנות סדר הדין האזרחי פרשנות רחבה המתאימה את הוראותיה בהתאם להוראות הדין המהותי. גם אם מצביעה המבקשת על קיומם של חיובים בנצרת מכוח הסכמה ו/או מכוח התנהגות הצדדים, אין בידיה להצביע על ההסכמה לגבי מקום ביצועו של התשלום ובהיעדר הסכמה שכזו, יש לקיימו במקום עסקו של הנושה. לטענתה בהיעדר הסכמה בחוזה ההתקשרות על מקום קיום ההסכם וע"פ כללי חוק הפרשנות דין ספציפי גובר על הוראת דין כללית וחוק גובר על תקנה ומשום כך יש לדחות את הבקשה. דיון: בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, זכאי התובע להגיש את התובענה לאחד מבתי המשפט שבאזור שיפוטו, אם מתקיים אחד התנאים המנויים בתקנה 3(א). תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 3. תובענה שאינה במקרקעין - (א) תובענה שאינה כולה במקרקעין תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו מצוי אחד מאלה: (1) מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; (2) מקום יצירת ההתחייבות; (3) המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; (4) מקום המסירה של הנכס; (5) מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים. מקום יצירת ההתחייבות כוללת: התחייבות חוזית - הסמכות המקומית מסורה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נחתם החוזה. התחייבות מכוח הדין - הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט שבאזור שיפוטו נערכה ההתחייבות. המבקשים טוענים כי יש לדחות את התביעה על הסף בטענת חוסר סמכות מקומית ולחילופין להעבירה לבית המשפט בנצרת לאור כתובותיהם ומקום עסקם . לטענת המשיבה יש לדחות את הבקשה מכוח סעיף 44 (א) לחוק החוזים, בה נתבעים המבקשים על הפרת החוזה. לעניין מחלוקת זו יפים דבריו של כבוד השופט א.רזי: . "בהעדר הסכם ברור בענין המקום שנועד לקיום ההתחייבות יש לפנות להוראות הדין המהותי. הכוונה לסעיף 44 (א) לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973 הקובע כי "חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה ואם אין לו מקום עסק - במקום מגוריו הקבוע".(וכבוד השופט א.רזי, בר"ע 1868/02 המחוזי (חיפה) עיריית רמלה נ. בלושטיין מפות ועוד בע"מ). ובנוסף דבריה של השופטת יפה הכט: . ראשית אבהיר כי טענת חוסר סמכות מקומית אינה מהווה עילה לדחיית תובענה על הסף. סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד1984- מסמיך את בית המשפט, משמצא שאינו יכול לדון בעניין מחמת חוסר סמכות מקומית, להעביר את הדיון לבית המשפט המוסמך. פרשנות התקנה תיעשה בהתאם לדין המהותי החל על הסכסוך, במקרה זה, דיני החוזים (וראה לעניין זה רע"א 6920/94 לוי נ' פולג פ"ד מט(2) 731, 733, מפי כב' המשנה לנשיא ש' לוין, מול אותיות ו-ז, והאזכורים המובאים שם). . סעיף 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג1973- קובע כדלהלן: "חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק - במקום-מגוריו הקבוע". . אוסיף ואפנה לדברי כב' המשנה לנשיא ברע"א 6920/94 הנ"ל, בעמ' 734: "ער אני לעובדה שפסק-דיננו יכול שיצמצם במידה ניכרת את היקף התפרסותה של תקנה 3 ככל שהמדובר בתובענות לתשלום סכום כסף; אך זוהי תוצאה בלתי נמנעת מהתאמתם הרצויה של סדרי הדין להוראות הדין המהותי. במדינה קטנה כמדינתנו ממילא אין לייחס משמעות מופרזת לשאלה אם תובענה פלונית מוגשת בתחום סמכותו המקומית של בית משפט זה או אחר; ואין זה עניין ראוי, בנסיבות רגילות, לשמש נושא להעלאת טענות טרומיות". (בש"א 33277/99, המחוזי (י-ם) , ממרוד משה נ רוני סנהי ). מאחר ולא הוסכם בין הצדדים על מקום קיומו של החיוב, יש לקיימו במקום עסקו של הנושה קריא המשיב. לאור הנטען בפניי הנני דוחה את הבקשה .דיוןהעברת דיון