דחיית בקשה להגיש חוות דעת משלימה

מבוא: בפני בקשה להתיר למבקש הגשתה של חוות דעת מומחה מטעמו. המשיבה הגישה תגובה, לפיה היא מתנגדת לבקשה מטעמים שפרטה בתגובתה. הרקע לבקשה: עסקינן בתובענה שהגיש המבקש בגין פרמיות ביטוח שגבתה המשיבה מחשבונו הפרטי שלא כדין, בין השנים 1989-1982, כך לטענתו. על-פי הנטען, המשיבה אמורה הייתה לגבות פרמיות ביטוח מחשבונו העסקי ואולם בפועל הפרמיות נגבו הן מהחשבון העסקי והן מהחשבון הפרטי. לטענת המבקש, בתקופה האמורה היו לו חשבונות רבים ועל כן לא יכול היה לדעת כי נמשכים מחשבונו כספים שלא כדין. רק לאחר שנים, במסגרת משפט שניהל, התגלה דבר החיוב הכפול. מטעם המבקש הוגשו שתי חוות דעת חשבונאיות, ערוכות ע"י רו"ח צבי איציק. המשיבה הגישה חוות דעת נגדית, ערוכה ע"י רו"ח בר טוב. בשלהי חודש דצמבר 2005, המציא המבקש לתיק בית המשפט "חוות דעת משלימה", ערוכה ע"י רו"ח איציק עמר. כב' הרשם ברוך, אשר התיק נדון בפניו, הורה על הוצאת חוות הדעת מתיק בית המשפט בקבעו, כדלהלן: "בכל הנוגע לחוות הדעת שהומצאה בשלהי דצמבר 2005, מדובר בלא יותר מניסיון ויכוח ושיפור עמדות ולא בחוות דעת משלימה. עם כל הכבוד למומחה, הגיגיו בנושא התנהגות חברת ביטוח כזו או אחרת אינם מעניינו של איש במסגרת סכסוך פרטני בין שני צדדים ואם מתבקשת הגשת חוות דעת הרי שזו צריכה להיות חוות דעת עניינית. אינני מתיר הגשת חוות הדעת והיא מוחזרת אחר כבוד לעו"ד חדאד." (ראה פרוטוקול מיום 5.2.06, בעמ' 13). בר"ע שהגיש המבקש על החלטת כב' הרשם ברוך נדחתה ע"י כב' השופטת דותן, ביום 26.6.06. לאחר שתם קדם המשפט נקבע התיק בפני. ביום 28.8.06 הגיש המבקש "הודעה על הגשת חוות דעת מומחה" מטעמו. המדובר בחוות הדעת של רו"ח עמר. ביום 13.9.06 התנהלה ישיבה נוספת בפני, לפני קביעת מועדי הוכחות. ב"כ המשיבה ביקש שחוות הדעת תוצא מהתיק, לאור החלטות קודמות של כב' הרשם ברוך וכב' השופטת דותן. לאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים הורתי, כדלהלן: "לאחר שמיעת ב"כ הצדדים ועיון בהחלטות כב' השופטים ברוך ודותן, לא נראה לי שיש מקום להגיש חוו"ד, אף אם היא נקראת "חוות דעת משלימה"." לפיכך, הורתי על הוצאת חוות הדעת מתיק בית המשפט. ביום 16.10.06 המבקש חזר והגיש את חוות דעתו של רו"ח עמר בד בבד עם הגשת הבקשה שבפני. טענות המבקש: לטענת המבקש, רו"ח עמר תיקן את חוות דעתו "בכל החלקים הנראים כמכשלה בעיני כב' הרשם". לטענת המבקש, אם תמנע ממנו הזכות להגיש את חוות הדעת, ייגרם לו נזק כבד ובלתי הפיך. לטענתו, חשיבות קבלת חוות דעת הינה כפולה ומשלושת; ראשית, רו"ח עמר מלווה את המבקש במשך עשר השנים האחרונות "בכל תלאותיו". שנית, ביכולת המומחה ליתן הבהרות והסברים לנושאים בנקאיים וחשבונאיים. שלישית, למומחה מספר תוכנות ניהול אשראי ותחשיב שפותחו על-ידו ואשר יכולות לבצע בזמן קצר תחשיבים ובדיקות רלבנטיות לתובענה. המבקש מוסיף וטוען, כי אנו מצויים בשלב קדם המשפט וגם אם נפסלה בעבר הגשת חוות דעת מומחה, אין זה מונע הגשת חוות דעת אחרת מתוקנת. לטענתו, לא התקיים דיון ענייני בקשר לחוות הדעת ותוכנה לא נבחן, לא ע"י כב' הרשם ברוך ולא ע"י כב' השופטת דותן. טענות המשיבה: לטענת המשיבה, המדובר בחוות דעת נוספת, שלישית במספר, ולא בחוות דעת משלימה וכל הניסיון לכנותה "חוות דעת משלימה" אינו אלא מסווה לניסיונו של המבקש לפתוח את חזית התביעה מחדש. לטענתה, עף על פי שבקשת המבקש נדונה והוכרעה כבר והפכה להחלטה חלוטה במסגרת הבר"ע, הגיש המבקש בקשה נוספת זו. החלטת בית המשפט מהווה מעשה בית דין, על כל המשתמע מכך והיא חלה גם על חוות דעת מתוקנת במקצת שהמבקש שב ומבקש להגישה היום. לטענתה, הגשת חוות דעת נוספת הינה בניגוד לעיקרון סופיות הדיון, במיוחד בנסיבות תיק זה, המתנהל למעלה מארבע שנים. הגשת חוות דעת נוספת תאלץ את המשיבה להגיש חוות דעת נגדית, דבר הכרוך בהוצאות מיותרות ובזבוז זמנו של בית המשפט. דיון והכרעה: בקשה זו, בגלגולים שונים, נידונה והוכרעה כבר על-ידי שלושה שופטים שונים ואין כל סיבה לשוב ולהטריד את בית המשפט בעניין זה. כבר מטעם זה דין הבקשה להידחות. גם לגופם של דברים אין בבקשה ממש; אין המדובר בחוות דעת משלימה, כי אם בחוות דעת נוספת, הכוללת נושאים רבים שאין להתיר למומחה להתייחס אליהם, כולל הרחבת חזית. זאת ועוד, התרת הגשת חוות דעת נוספת בשלב זה של הדיון, כאשר חלפה למעלה משנה ממועד הגשת ראיות המבקש ולאחר שכבר הוגשו כל ראיות המשיבה, תביא להתמשכות הדיון שלא לצורך, שכן היא תצריך מתן אפשרות למשיבה להגיש חוות-דעת משלימה מטעמה המתייחסת לטענות רו"ח עמר. הבקשה נדחית. המבקש ישלם למשיבה שכ"ט עו"ד בבקשה זו בסך -.5,000 ₪, בתוספת מע"מ, ללא כל קשר לתוצאות ההליך. נדחה לישיבה נוספת לצורך קביעת מועדי הוכחות ליום 02.01.07 שעה 09:00. המזכירות תמציא ההחלטה לב"כ הצדדים בדואר רשום. ניתנה היום י"ז בחשון, תשס"ז (8 בנובמבר 2006) בלשכתי בהעדר ב"כ הצדדים ברון צפורה, שופטת חוות דעת